BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolarski Mateusz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Transport kolejowy w planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach transportowych (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie)
Railway Transport in Voivodship Spatial Development Plans and Transport Plans (Voivodships: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie)
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 23-38, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Samorząd terytorialny, Polityka transportowa, Transport kolejowy, Transport publiczny, Transport regionalny
Regional policy, Local government, Transport policy, Railway transport, Public transport, Regional transport
Country
Województwo dolnośląskie, Województwo opolskie, Województwo śląskie
Lower Silesian Voivodeship, Opolskie Voivodeship, Silesian Voivodeship
Abstract
Kwestia polityki transportowej jest niezwykle istotnym aspektem polityki rozwoju województwa. Dodatkowo jest elementem planowania w różnych skalach przestrzennych: europejskiej, krajowej oraz wojewódzkiej i regionalnej. Na każdym z tych poziomów element transportu publicznego jest poruszany w zróżnicowanym stopniu. O ile opracowania rangi krajowej oraz europejskiej zazwyczaj dotyczą ogólnych wytycznych i rekomendacji, to dokumenty planistyczne na poziomie województwa powinny być bardziej dokładne. Jest to również związane z organizacją transportu kolejowego na obszarze województwa, co należy do zadań własnych samorządu. Autor dokonał przeglądu planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów transportowych trzech województw: dolnośląskiego, śląskiego oraz opolskiego. Celem analizy było ustalenie głównych założeń oraz planów dotyczących regionalnego transportu kolejowego. Autor zidentyfikował niekonsekwencje w planowaniu transportu publicznego oraz brak spójnej polityki transportowej w regionie. (abstrakt oryginalny)

Transport policy is significant element of voivodeship's development policy. Additionally it is component of spatial planning in different spatial scales. Generally European and national documents usually concerns main recommendations and assumptions. Voivodeship plans should be more precise. It is also connected with organization of regional railway transport, which is own task of local government. Author made review of spatial development and transport plans of three voivodeships (dolnośląskie, opolskie, śląskie). The purpose of the analysis was delimitation assumptions and plans of regional railway transit. Author defined some disabilities in documents, e.g: inconsistency, incompatibilities between different documents, lack of consistent transport policy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewcz B., Wiśniewski S. 2016. Ocena modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(1).
 2. Benedetto V., Smith A., Nash C. 2017. Evaluating the roles and powers of rail regulatory bodies in Europe: A survey-based approach. Transport Policy, 59.
 3. Churski P. 2014. Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności - konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25.
 4. Gorzelak G. 2014. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy. Studia Regionalne i Lokalne, 3(57).
 5. Górny J. 2016. Samorząd wojewódzki jako organizator kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4).
 6. Grosse T.G. 2008. Polityka Unii Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych. Studia Regionalne i Lokalne, 4(34).
 7. Grosse T.G. 2010. Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010. Studia Regionalne i Lokalne, 4(42).
 8. Guzik R. 2016. Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4).
 9. Jaroš V. 2017. Social and transport exclusion. Geographia Polonica, 90, 3: 247-263.
 10. Jurkowski W. 2016, Stacje kolejowe w strefach podmiejskich jako zintegrowane węzły przesiadkowe. Analiza porównawcza Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia. Problemy Rozwoju Miast, 4.
 11. Klemba S. 2014. Prognozy przewozów kolejowych dla krajowego planu transportowego. Przegląd Komunikacyjny, 4: 21-27.
 12. Kruszyna M. 2014. Próba identyfikacji problemów pojawiających się przy tworzeniu planów transportowych. Przegląd Komunikacyjny, 4: 28-31.
 13. Krzymuski M. 2016. Charakter prawny planu transportowego. Transport Miejski i Regionalny, 1.
 14. Morton C., Lovelace R., Anable J. 2017. Exploring the effect of local transport policies on the adoption of low emission vehicles: Evidence from the London Congestion Charge and Hybrid Electric Vehicles. Transport Policy, 60.
 15. Oleszczuk Ł. 2014. Ocena uchwalonych planów transportowych jednostek samorządowych w świetle zapisów ustawowych. Przegląd Komunikacyjny, 4: 21-27.
 16. Quirini-Popławski Ł. 2016. Funkcjonowanie polityki transportowej we Florencji - analiza wybranych aspektów (na podstawie kwerendy dokumentów miejskich, wywiadów i badań terenowych). Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4).
 17. Szymczak M. 2016. Ku koncepcji abonamentu mobilności? Studia Miejskie, 23: 29-40.
 18. Śleszyński P., Kretowicz P. 2016. Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013). Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4).
 19. Taylor Z. 1997. Polska polityka transportowa: jaka jest, a jaka być powinna. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 3.
 20. Taylor Z. 1998a. Współczesne problemy polityki transportowej. Przegląd Geograficzny, 70, 3/4.
 21. Taylor Z. 1998b. Polish transport policy: An evaluation of the 1994/5 White Paper. Journal of Transport Geography, 6, 3: 227-236.
 22. Taylor Z., Ciechański A. 2010. Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. Przegląd Geograficzny, 82, 4: 549-571.
 23. Taylor Z., Ciechański A. 2011. Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. Przegląd Geograficzny, 83, 2: 205-231.
 24. Plan rozwoju kolei w województwie śląskim. 2016 (dostęp: 14.09.2017). Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa Śląskiego.
 25. Plan transportowy województwa opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025 r.). 2016 (http://www.rpo.umwo.opole.pl/; dostęp: 14.09.2017). Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 26. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. Perspektywa 2020. 2014. Instytut Rozwoju Terytorialnego.
 27. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 28. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2015. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 29. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa dolnośląskiego. 2014 (http://www.umwd.dolnyslask.pl/plan-transportowy/; dostęp: 14.09.2017). Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 30. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa śląskiego. 2015 (http://bip.slaskie.pl/; dostęp: 13.09.2017). Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 31. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. 2012 (dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1996; dostęp: 14.09.2017).
 32. Prośba o informację publiczną. Wydział Komunikacji i Transportu Województwa Śląskiego.
 33. Regionalna Polityka Transportowa Województwa Dolnośląskiego. 2020 (www.umwd.dolnyslask.pl). Załącznik nr 2 do uchwały nr 6566/10/14.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu