BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lityński Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility: Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting
Urban sprawl a mobilność w metropolii: pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 39-48, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Obszar metropolitalny, Eksurbanizacja, Przestrzeń publiczna, Mobilność ludności, Sieć drogowa, Dojazdy do pracy
Metropolitan area, Urban sprawl, Public space, Population mobility, Road network, Commuting
Abstract
Podjęta problematyka sytuuje artykuł w nurcie badań nad kosztami niekontrolowanej suburbanizacji w Polsce. Celem artykułu jest próba oszacowania strat z tytułu dojazdów mieszkańców do pracy do miasta rdzeniowego. Obliczenia przeprowadzono dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Wskazano, że straty społeczne z tytułu dojazdów do pracy są wysokie i przekraczają 400 mln zł rocznie. Straty te są konsekwencją niefunkcjonalnego układu drogowego będącego pochodną chaotycznej struktury przestrzennej wywołanej urban sprawl. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article situates the research in the field of the costs of uncontrolled suburbanisation. The purpose of the article is an attempt to estimate the losses from commuting residents to a workplace in the core city. The calculations were carried out for the Cracow Metropolitan Area, Poland. It was pointed out that social losses from commuting to work are high and exceed PLN 400 million annually. These losses are a consequence of a non-functional road system being a derivative of the chaotic spatial structure caused by urban sprawl. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arribas-Bel D., Nijkamp P., Scholten H. 2011. Multidimensional urban sprawl in Europe: A self-organizing map approach. Computers, Environment and Urban Systems, 35(4): 263-275.
 2. Brueckner J., Largey A. 2008. Social interaction and urban sprawl. Journal of Urban Economics, 64(1): 18-34.
 3. Brueckner J.K. 2000. Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies. International Regional Science Review, (23): 160-171.
 4. Daneshpour A., Shakibamanesh A. 2011. Compact City: Dose it Create an Obligatory Context for Urban Sustainability? International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 21(1): 109-117.
 5. El-Geneidy A., Levinson D.M., Diab E., Boisjoly G., Verbich D., Loong Ch. 2016. The cost of equity: Assessing transit accessibility and social disparity using total travel cost. University of Minnesota Digital Conservancy, p. 302-316.
 6. Ford A.C., Barr S.L., Dawson R.J., James P. 2015. Transport accessibility analysis using GIS: Assessing sustainable transport in London. ISPRS International Journal of GeoInformation, 4: 124-149.
 7. Frenkel A., Ashkenazi M. 2008. Measuring urban sprawl: How can we deal with it? Environment and Planning B: Planning and Design, 35(1): 56-79.
 8. Gibbons S., Lyytikäinen T., Overman H., Sanchis-Guarner R. 2012. New Road Infrastructure: the Effects on Firms. Spatial Economics Research Centre Discussion Paper 117. London, p. 1-65.
 9. Główny Urząd Statystyczny 2014. Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa.
 10. Gordon P., Richardson H. 1996. Employment Decentralization in U.S. Metropolitan Areas: Is Los Angeles an Outlier or the Norm? Environment and Planning Association, 28(10): 1727-1743.
 11. Guzik R. 2016. Transport publiczny i dostępność przestrzenna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 12. Hołuj A., Frączek J. 2015. The Importance of the Measurement and Analysis of Vehicle Traffic Volume for Designing Road Infrastructure: a Case Study of Bysina. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 4(4): 1485-1495.
 13. Hołuj A., Lityński P. 2016. Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska. [In:] A. Noworól, A. Hołuj (eds), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast: studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, p. 147-168.
 14. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P. 2014. Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, 25/4 (280): 5-21.
 15. Krakowski Obszar Metropolitalny został przyjęty uchwałą nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.
 16. Lisowski A., Grochowski M. 2007. Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Biuletyn KPZK PAN, 240(1): 216-280.
 17. Lityński P., Hołuj A. 2015. Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [In:] T. Kudłacz, P. Lityński (eds), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161: 402-414.
 18. Lityński P., Hołuj A. 2017. Urban Sprawl Costs: The Valuation of Households' Losses in Poland. Journal of Settlements and Spatial Planning, 8(1): 11-35.
 19. Metz D. 2008. The Myth of Travel Time Saving. Transport Reviews, 28(3): 321-336.
 20. Mills E.S. 1999. The Brawl Over So-Called Sprawl. Illinois Real Estate Letter, p. 1-7.
 21. Mouter N., Chorus C.G. 2016. Value of time: A citizen perspective. Transportation Research. Part A, (91): 317-329.
 22. Ojeda-Cabral M., Chorus C.G. 2016. Value of travel time changes: theory and simulation to understand the connection between random valuation and random utility methods. Transport Policy, 48: 139-145.
 23. Persky J., Wiewel J. 2012. Urban Decentralization, Suburbanization, and Sprawl: An Equity Perspective. [In:] N. Brooks, K. Donaghy, G.J. Knaap (eds), Urban Economics and Planning. Oxford University Press, p. 150-166.
 24. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2007 nr 201, poz. 1462).
 25. Śleszyński P. 2017. Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(1): 7-18.
 26. van Ommeren J., Rietveld P., Nijkamp P. 1999. Job moving, residential moving, and commuting: a search perspective. Journal of Urban Economics, 46(2): 230-253.
 27. Wassmer R.W. 2002. An Economic Perspective on Urban Sprawl: With an Application to the American West and a Test of the Efficacy of Urban Growth Boundaries. California State University, p. 3.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu