BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palonka Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dojrzałość organizacji trzeciego sektora gospodarki narodowej w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach podejmowania decyzji zarządczych
Data Management Maturity of Third Sector Organisations in the Polish Economy in Decision Making
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 168, s. 9-25, wykr., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Trzeci sektor gospodarki, Proces decyzyjny, Podejmowanie decyzji
Third sector of the economy, Decision proces, Decision making
Note
JEL Classification: D8, L3
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie organizacją i podejmowanie decyzji nie jest dziś możliwe bez wysokiej jakości danych i informacji. Istnieje wiele dobrych praktyk i zasad, które umożliwiają pozyskiwanie i wykorzystywanie danych i informacji, jednak nie wszystkie organizacje je wykorzystują. Niniejszy artykuł jest poświęcony organizacjom trzeciego sektora gospodarki narodowej (GN) w Polsce. Celem artykułu jest ocena poziomu dojrzałości organizacji trzeciego sektora w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach podejmowania decyzji zarządczych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, managing an organisation and decision making cannot do without high quality data and information. There are a number of good practices and principles which help in acquiring and using data and information but not all organisations follow them. This article focuses on third sector organisations in the Polish economy. It aims at assessing their maturity in data management in decisionmaking processes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alavi M., Leidner D. E., Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, "MIS Quarterly" 2001, nr 25 (1).
 2. Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
 3. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, PAN Oddział w Katowicach, Wyd. Gnome, Katowice 2001.
 4. Cong X., Pandya K., Issues of Knowledge Management in the Public Sector, "Electronic Journal of Knowledge Management" 2003, nr 1 (2).
 5. Davenport T. H., Jak zarządzać danymi w firmie: Analityka 3.0., "Harvard Business Review Polska" 2014, nr 135, https://www.hbrp.pl/a/jak-zarzadzac-danymi-w-firmie-analityka-30/Ffr9JPX6
 6. Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, "Rynek Pracy" 2005, nr 1.
 7. Dudzik K., Hausner J., Izdebski H., Kucharski T., Laurisz N., Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 8. Evers A., Laville J. L., The Third Sector in Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, MA 2004.
 9. Galup S., Dattero R., Groll, J., DNA Model of IT Service Assets, w: Best Practices and New Perspectives in Service Science and Management, red. P. Ordóñez de Pablos, R. Tennyson, IGI Global, Hershey, PA 2013.
 10. Gillingham P., Decision-making about the Adoption of Information Technology in Social Welfare Agencies: Some Key Considerations, "European Journal of Social Work", http://www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/13691457.2017.1297773
 11. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Hackler D., Saxton G. D., The Strategic Use of Information Technology by Nonprofit Organizations: Increasing Capacity and Untapped Potential, "Public Administration Review" 2017, nr 67 (3).
 13. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005.
 14. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 15. Koźmiński A. K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008.
 16. Marshall L., de la Harpe R., Decision Making in the Context of Business Intelligence and data Quality, "SA Journal of Information Management" 2009, nr 11 (2), https://sajim.co.za/index. php/sajim/article/view/404
 17. Mecca M., Data Management Maturity Model, CMMI Institute, University of Ottawa, Ottawa 2014, https://cdn.ymaws.com/www.globalaea.org/resource/dynamic/blogs/20141222_174906 _13152.pdf
 18. Palonka J., Dojrzałość procesów podejmowania decyzji opartych na modelu data-driven, w: Procesy modelowania danych, podejmowania decyzji i bezpieczeństwa informacji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa, Badania statutowe pod kierunkiem M. Pańkowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015.
 19. Palonka J., Model wymagań innowacyjnego systemu informatycznego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica Pomerania" 2016, nr 42 (4).
 20. Palonka J., Data Management Maturity for Knowledge-Based Decision-Making: Case of Polish Third Sector Organizations, w: Global Practices in Knowledge Management for Societal and Organizational Development, red. N. Baporikar, IGI Global, Hershey PA 2017.
 21. Palonka J., Begovic D., Data Driven Decision Making Process: The Case of Polish Organizations, Proceedings of the 13th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, Ithaca College New York 2016.
 22. Paulk M. C., Curtis B., Chrissis M. B., Weber C. V., Capability Maturity Model, version 1.1. IEEE software, https://www.sei.cmu.edu/reports/93tr024
 23. Pietruszyński P., Big data z perspektywy biznesu. Systemy analityki wielkich zbiorów danych w polskich organizacjach, Raport "Computerworld" 2014, nr 9.
 24. Sadiq S., Handbook of Data Quality: Research and Practice, Springer Science & Business Media, Berlin, Heidelberg 2013.
 25. Salamon L. M., Sokolowski W., The Third Sector in Europe: Towards a Consensus Conceptualization, TSI Working Paper Series 2014, 2.
 26. Skrzypiec R., Trzeci sektor w Europie, http://www.ngo.us.edu.pl
 27. Todorova M., Information as a Strategic Resource Impact on Company's Strategy, http://www- -it.fmi.uni-sofia.bg/courses/business/strategy.htm
 28. Trzeci sektor w Polsce, w: Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2014.
 29. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873
 30. Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, "E-mentor" 2012, 2.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu