BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wejer-Kudełko Małgorzata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Ogrodnik Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami - studium przypadku
Factoring as an Effective Accounts Receivable Management Tool - case study
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 168, s. 43-58, rys., tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Faktoring, Zarządzanie należnościami, Płynność finansowa
Factoring, Receivables management, Financial liquidity
Note
JEL Classification: G32
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istotnych zalet wprowadzenia usługi faktoringowej na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Problem zatorów płatniczych jest dziś częstym powodem upadłości przedsiębiorstw. Antidotum na tego rodzaju kłopoty finansowe może być między innymi faktoring, który definiowany jest jako narzędzie wspierające zarządzanie należnościami. Aktualnie popularność tej usługi wzrasta zarówno w kraju, jak i na świecie, o czym świadczy rosnąca wartość faktoringu oraz liczba faktorów w kraju i na świecie. Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na wdrożenie faktoringu pomimo występujących kosztów. W niniejszym opracowaniu autorzy opisują faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami, co oznacza absolutną terminowość wpłat za sprzedane towary bądź usługi. Dzięki faktoringowi podmiot gospodarczy jest stale wypłacalny i nie ma problemów z regulowaniem swych zobowiązań, tym samym może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Przykładem przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na skorzystanie z usługi faktoringowej, jest zaprezentowana spółka XYZ z polskiego rynku mediów. Na podstawie opisu sytuacji przed wprowadzeniem oraz po wprowadzeniu faktoringu autorzy dokonali oceny przydatności tej usługi w aspekcie zarządzania należnościami. Jako metodę badawczą przyjęto studia literaturowe oraz studium przypadku.(abstrakt oryginalny)

This paper presents important advantages of using factoring in a business practice. Payment backlogs often lead to bankruptcies. Factoring, understood as a tool that supports accounts receivable management, is a remedy to such financial problems. Nowadays, the factoring service has been gaining in popularity domestically and abroad, which is evidenced by its increasing value and the number of factors (third parties) in the country and abroad. Entrepreneurs are more and more willing to avail themselves of factoring, despite the costs involved. In the paper, the authors present factoring as an effective accounts receivable management tool, which ensures absolutely timely payments for goods or services they sold. Factoring ensures solvency to businesses and frees them from problems involved in paying their liabilities, helping them to focus on the core business. The XYZ company from the Polish media market is an example of a business using factoring services. Based on the description of its performance before and after factoring has been put in place, the authors assessed the usefulness of the service for accounts receivable management. Research methods include literature and case studies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagieńska A., Faktoring jako niezbędny instrument finansowy nowoczesnej gospodarki, w: Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, red. M. Kunasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 2. Benea I., Duma F., Financing with Receivables: Factoring, Securitization and Collateral, "Finance - Challenges of the Future" 2013, vol. 1, iss. 15.
 3. Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2008, nr 66.
 4. Czyż M., Faktoring jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, w: Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, red. B. Filipiak, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2011, nr 38.
 5. Dulian A., Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym, "Bank i Kredyt" 2005, nr 1.
 6. Grzywacz J., Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne" 2014, t. XIX.
 7. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013.
 8. Nowak D., Przybylski W., Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie - studium przypadku, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2017, nr 1 (85).
 9. Patterson R., Wejer-Kudełko M., Keeping the Cash Flowing - the Principles and Practice of Modern Trade Credit Management in Poland's Market Economy, CeDeWu, Warszawa 2018.
 10. Popeanga V., Popescu M., Financing Working Capital, "Annals of the University of Petrosani, Economics" 2002, 2.
 11. Rubik J., Rola faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jednostki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" Nr 668, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011, nr 41.
 12. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Europejski Raport Płatności 2017 w Polsce, https://www.intrum.com/globalassets/countries/poland/newsletter/epr-polska-2017.pdf
 14. http://datamarket.com/data/set/47dx/total-factoring-volume-to-gdp#!ds=47dx!73c9=1q.b& display=line
 15. http://faktoring.pl/faktoring-na-swiecie/
 16. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa- finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2014-r-,2,10. html
 17. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa- finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2015-roku, 2,11.html
 18. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa- finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2016-roku, 2,12.html
 19. https://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowearch/
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu