BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mirońska Dominika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rola Internetu w internacjonalizacji organizacji non-profit
The Role of Internet in Internationalisation of Non-Profit Organisations
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 168, s. 59-77, wykr., bibliogr. 66 poz.
Keyword
Organizacje non-profit, Organizacje pozarządowe, Internacjonalizacja, Internet
Non-profit organisations, Non-governmental organisation, Internationalization, Internet
Note
JEL Classification: L39, O19
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest usystematyzowanie i zaprezentowanie dostępnych narzędzi internetowych, które mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe w procesie internacjonalizacji, rozumianej w sposób szeroki i obejmujący zarówno perspektywę zasobową, jak i specyficzne dla sektora non-profit ujęcie podażowe. Empiryczna część analizy zawęża grupę badanych podmiotów do organizacji mających status pożytku publicznego (OPP), działających w Polsce. W części tej przestawiono wyniki badania, przeprowadzonego na próbie 200 OPP, mającego na celu oszacowanie odsetka organizacji OPP wykorzystujących strony WWW oraz inne narzędzia internetowe w działaniach międzynarodowych.

The paper aims at systemising and presenting available Internet tools that may be used by NGOs in widely understood internationalisation at the level of resources and supplies typical of the non-profit sector. Empirical part of the analysis narrows the group of investigated organisations to those with the public benefit status (Polish abbr. OPP) active in Poland. This part presents results of the study conducted on a sample of 200 OPPs to estimate the share of OPPs that use websites and other Internet tools in their international operations.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Austin J. E., Strategic Collaboration Between Nonprofits and Businesses, "Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly" 2000, 29 (1).
 2. Austin J. E., Stevenson H., Wei-Skillern J., Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, "Theory & Practice" 2006, 30 (1).
 3. Boeuf B., Darveau J., Legoux R., Financing Creativity: Crowdfunding as a New Approach for Theatre Projects, "International Journal of Arts Management" 2014, 16 (3).
 4. Brass J. N., Why Do NGOs Go Where They Go? Evidence from Kenya, "World Development" 2012, 40 (2).
 5. Cooke T. E., Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies, "Journal of International Financial Management & Accounting" 1989, 1 (2).
 6. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem, "Marketing i Zarządzanie" 2016, 4 (45).
 7. Dejnaka A., Facebook jako obszar akcji społecznych firm i organizacji non-profit, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, 1 (33).
 8. Depoers F., Firth M., A Cost Benefit Study of Voluntary Disclosure: Some Empirical Evidence from French Listed Companies, "The European Accounting Review" 2000, 9 (2).
 9. Galaskiewicz J., Bielefeld W., Dowell M., Networks and Organizational Growth: A Study of Community Based Nonprofits, "Administrative Science Quarterly" 2006, 51 (3).
 10. Gálvez Rodríguez M. M., Caba Pérez M. C., López Godoy M., Determining Factors in Online Transparency of NGOs: A Spanish Case Study, "VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations" 2012, 23 (3).
 11. Hansmann H., Economic Theories of Nonprofit Organizations, w: The Nonprofit Sector: A Research Handbook, red. W. W. Powell, Yale University Press, New Haven, CT 1987.
 12. Hoefer R., From Web Site Visitor to Online Contributor. Three Internet Fundraising Techniques for Nonprofits, "Social Work" 2012, 57 (4).
 13. Hoskisson R. E., Eden L., Lau Ch. M., Wright M., Strategy in Emerging Economies, "Academy of Management Journal" 2000, 43 (3).
 14. Iwankiewicz-Rak B., Kierunki adaptacji Internetu w działaniach marketingowych organizacji pozarządowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2004, t. 179, cz. 1.
 15. Iwankiewicz-Rak B., Internet jako kanał komunikacji organizacji non profit z otoczeniem społecznym i biznesem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2010, 17.
 16. Kistruck G. M., Qureshi I., Beamish P. W., Geographic and Product Diversification in Charitable Organizations, "Journal of Management" 2013, 39 (2).
 17. Lii Y-S., Lee M., Doing Right Leads to Doing Well: When the Type of CSR and Reputation Interact to Affect Consumer Evaluations of the Firm, "Journal of Business Ethics" 2012, 105 (1).
 18. Luo Y., Du J., The Internationalization Speed of E-commerce Companies: An Empirical Analysis, "International Marketing Review" 2005, 22 (6).
 19. Mirońska D., Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 20. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania - zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 21. Ozcelik Y., Globalization and the Internet: Digitizing the Nonprofit Sector, "Journal of Global Business Issues" 2008, 2 (1).
 22. Pacut M., Media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji non profit, "Handel Wewnętrzny" 2016, 3 (362).
 23. Parker B., Selsky J. W., Interface Dynamics in Cause-based Partnerships: An Exploration of Emergent Culture, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly" 2004, 33 (3).
 24. Perkowski M., Szadkowska E., Umiędzynarodowienie organizacji pozarządowych we współczesnym prawie międzynarodowym, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2013, 11.
 25. Queiruga D., Salazar I., Vargas P., La Relación Entre la Internacionalización y la Eficiencia en las Organizaciones No Lucrativas, "CIRIEC - España, Revista De Economía Pública, Social Y Cooperativa" 2015, 85.
 26. Salamon L. M., Anheier H. K., In Search of the Nonprofit Sector. The Question of Definitions, "Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations" 1992, 3 (2).
 27. Sanzo M. J., Álvarez L. I., Rey M., García N., Business-Nonprofit Partnerships, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly" 2015, 44 (2).
 28. Schwarz A., Fritsch A., Communicating on Behalf of Global Civil Society. Management and Coordination of Public Relations in International Nongovernmental Organizations, "Journal of Public Relations Research" 2013, 26 (2).
 29. Seitanidi M. M., Adaptive Responsibilities: Nonlinear Interactions in Cross Sector Social Partnerships, "Emergence: Complexity & Organization" 2008, 10 (3).
 30. Stone W. S., Wilbanks J., Transparency and Accountability: A Look at Non-Profit Internet Website Content, "Insights To A Changing World Journal" 2012, 3.
 31. Syrkiewicz-Świtała M., Sobczyk K., Holecki T., Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2015, 41, t. 1.
 32. Talar S., Kos-Łabędowicz J., Internacjonalizacja w warunkach gospodarki internetowej na przykładzie firm micromultinationals, "Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej" 2014, 33.
 33. Young D. R., Government Failure Theory, w: The Nature of the Nonprofit Sector, red. J. S. Ott, L. A. Dicke, Westview Press, Boulder, CO 2012.
 34. Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M., Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015, raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2016, http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf
 35. Allegro Charytatywni, www.charytatywni.allegro.pl
 36. Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, http:// sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
 37. Causes, www.causes.com
 38. Charity Navigator, www.charitynavigator.org
 39. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, www.pozytek.gov.pl
 40. eBay for Charity, www.charity.ebay.com
 41. E-wolontariat.pl, www.e-wolontariat.pl
 42. FaniMani, www.fanimani.pl
 43. Firstgiving, www.firstgiving.com
 44. Global Giving, www.globalgiving.com
 45. Google Apps for Nonprofit, https://www.google.pl/intl/pl/nonprofits/products/
 46. Górnicka M., 5 powodów, dla których organizacje powinny być aktywne w mediach społecznościowych, 12.11.2012, https://www.techsoup.pl/pl/item-details/462/5-powodow-dla-ktorych- -organizacje-powinny-byc-aktywne-w-mediach-spolecznosciowych
 47. GUS, Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. - wyniki wstępne, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka- spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych- fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i- -zawodowego-w-2016-r-wyniki-wstepne,3,7.html
 48. GUS, Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-organizacji-non-profit-w-2015-r-zarzadzanie-i-wspolpraca,12,3.html
 49. Igive.com, www.igive.com
 50. Kluszczyńska E., We wrześniu wystartuje IV edycja certyfikacji "Organizacja sprawdzona", portal ngo.pl, 22.08.2017, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2110190.html
 51. Nonprofits on Facebook, https://nonprofits.fb.com/
 52. Ogólnopolska sieć Centrów Wolontariatu, www.wolontariat.org.pl
 53. Organizacja Sprawdzona, http://federacja-ngo.pl/certyfikujemy/
 54. Pajacyk, www.pajacyk.pl
 55. Polak Potrafi, www.polakpotrafi.pl
 56. PomagajOnline, www.pomagajonline.pl
 57. Poomoc, www.poomoc.pl
 58. Się Pomaga, www.siepomaga.pl
 59. The 2016 Nonprofit Communications Trends Report, 2016, http://www.nonprofitmarketingguide. com/blog/2016/01/05/the-2016-nonprofit-communications-trends-report-infographic/
 60. The Nonprofits, www.thenonprofits.com
 61. The Standards for Excellence Institute, www.standardsforexcellenceinstitute.org
 62. The Wise Giving Alliance, www.give.org
 63. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873
 64. Volunteer Match, www.volunteermatch.org
 65. Wolontariat Europejski, www.evs.org.pl
 66. World Wide Volunteering, www.wwv.org.uk
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu