BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia
Public-Private Partnership in the Healthcare Sector
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 168, s. 113-131, tab., bibliogr. 50 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Ochrona zdrowia
Public-Private Partnerships (PPP), Health care protection
Note
JEL Classification: D02, E02, K23, H70, B52
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie, czy partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, który boryka się z niedoborem środków finansowych na odtworzenie przestarzałej i wyeksploatowanej infrastruktury. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy case study (n = 15) projektów PPP realizowanych w sektorze ochrony zdrowia (w Wielkiej Brytanii n = 5; w Portugalii n = 5 i w Polsce n = 5) oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych (n = 32) z partnerami publicznymi i prywatnymi realizującymi projekty PPP, w tym w sektorze ochrony zdrowia w Polsce (n = 2), a także rozmów przeprowadzonych w ramach panelu ekspertów z przedstawicielami: partnerów publicznych i prywatnych, świata nauki, instytucji wspierających rozwój PPP w Polsce i z reprezentantami firm doradczych. PPP jest uznawane przez wielu naukowców za sprawdzoną i efektywną metodę realizacji inwestycji w sektorze ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu nie brakuje jednak głosów krytycznych pod adresem PPP. Pomimo toczącego się sporu, w Europie w latach 2012-2016 podpisanych zostało w sektorze ochrony zdrowia ponad 60 umów PPP, w modelu DBFO/DBFM, o wartości powyżej 10 mln euro. W Polsce mamy tylko jedną taką umowę PPP o wartości powyżej 10 mln zł, w modelu DBFOM, która jest w fazie realizacji (budowy). Tym niemniej odpowiedź na pytanie: czy PPP jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, nie jest jednoznaczna. Większość realizowanych na świecie projektów PFI/PPP w sektorze ochrony zdrowia jest obecnie w fazie eksploatacji/utrzymania, a tylko nieliczne uległy już zakończeniu. Tak więc nie jest jeszcze możliwe oszacowanie całkowitych kosztów cyklu życia wybudowanej w PFI/PPP infrastruktury, np. szpitali. Wyniki audytów projektów PFI/PPP realizowanych w sektorze ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii czy Portugalii również nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Mimo tych wątpliwości, w obliczu rosnącego zadłużenia podmiotów publicznych i wygaszania środków unijnych po 2020 r., jedynym źródłem doinwestowania sektora ochrony zdrowia w Polsce może być właśnie współpraca pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi w ramach PPP.(abstrakt oryginalny)

The paper seeks to find out whether public-private partnership (PPP) is an opportunity or threat to the healthcare sector in Poland, which suffers from shortages of funds for modernisation and replacement of old and over-exploited healthcare infrastructure. The research has been conducted based on a case study (n=15) of PPP projects delivered in the healthcare sector (in the UK n=5; in Portugal n=5, and in Poland n=5) and individual in-depth interviews 3 (n=32) with partners from the public and private sectors involved in PPP projects, including (n=2) projects carried out in the healthcare sector in Poland, as well as on discussions of a panel of experts with representatives of: partners from the public and private sector, academia, institutions that promote PPP arrangements in Poland, and consulting companies. Many researchers believe PPP is a proven and effective method to carry out investment projects in the healthcare sector. Yet, subject-matter literature is also full of critical opinions about PPP projects. Despite the ongoing debate, in Europe over the period 2012-2016 more than 60 PPP contracts were signed in the DBFO/DBFM model worth in total over EUR 10 mio. In Poland there is only one such PPP contract, worth over PLN 10 mio in the DBFOM model, for a project that is currently under construction. Nevertheless, an answer to the question whether PPP arrangement is an opportunity or a threat to the healthcare sector in Poland remains ambiguous. Most PFI/PPP projects delivered across the world in the healthcare sector are currently in the exploitation/maintenance stage and only very few have already been finalised. Hence, it is not possible to estimate the total cost of a lifecycle of infrastructure, e.g., hospitals, constructed under the PFI/PPP arrangement. Results of audits of PFI/PPP projects in the healthcare sector conducted in the UK or in Portugal are also inconclusive. Regardless of these misgivings, in the face of growing indebtedness of public operators and gradual phasing out of the EU funding after 2020, cooperation between public and private partners under the PPP arrangement may remain the only source of investment funds for the healthcare sector in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia koncesji, Dz.U. UE L 94, 2014.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz.U. UE L 94, 2014.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dz.U. UE L 94, 2014.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.
 5. Rada UE, Konkluzje Rady dotyczące wspólnych podstaw i wartości systemów ochrony zdrowia krajów członkowskich, Dz.U. UE C 146 z dnia 22.06.2006 r.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. UE L 347, 2013.
 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1938.
 9. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2016 r., poz. 1920.
 12. Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2016 r., Ministerstwo Rozwoju 2017, https://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx
 13. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 14. Cieślak R., Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, KDG C&K, Warszawa 2011.
 15. Evaluating the Environment for Public Private Partnerships in Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, The Economist Intelligence Unit, Londyn, Nowy Jork, Hong-Kong, Genewa 2012, http://www.ebrd.com/downloads/news/eecis.pdf.
 16. Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. J. Suchecka, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 17. Health and Economics Analysis for an Evaluation of the Public Private Partnerships in Health Care Delivery Across EU, EHAC/2011/Health/20, Ecorys I Erasmus University Rotterdam dla Komisji Europejskiej, Komisja Europejska, 2013.
 18. Healthcare in UK, 07 Public Private Partnership, UK Trade & Investment, Department of Health, NHS, Ref: UKTI/13/1307, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266818/07_PPP_28.11.13.pdf
 19. Herbst I., Bogusz L., Kalecińska-Rossi J., Sarnacka A., Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 20. Korbus B., Srokosz T., Wawrzyniak M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, UZP, Warszawa 2010.
 21. Mikołajczyk O., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi na zasadach PPP, w: Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym, red. M. Rokicka, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015.
 22. Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 23. Portugal, PPP Units and Related Institutional Framework, European PPP Expertise Centre, 2014.
 24. Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, red. J. Hausner, Centrum PPP, Warszawa 2013.
 25. Wieloński M., Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2014.
 26. Barr D. A., A Research Protocol to Evaluate the Effectiveness of Public-Private Partnerships as a Means to Improve Health and Welfare Systems Worldwide, "American Journal of Public Health" 2007, 97 (1).
 27. Barros P. P., Machado S. R., Simões J. A., Portugal. Health System Review, "Health Systems in Transition" 2011, 13 (4).
 28. Bem A., Struktura i źródła finansowania inwestycji w ochronie zdrowia, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 99, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2012, red. A. Kropiwiec.
 29. Hamilton G., Kachkynbaeva M., Wachsmuth I., Masaki E., Discussion Paper, A Preliminary Reflection on the Best Practice in PPP in Healthcare Sector: A Review of Different PPP Case Studies and Experiences, UNECE, WHO & ADB 2012.
 30. Kamiński S., Partnerstwo publiczno-prywatne a ochrona zdrowia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Nauki Społeczne - Social Sciences" 2012, 2 (6).
 31. McKee M., Edwards N., Atun R., Public-private Partnerships for Hospitals, "Bulletin of the World Health Organization" 2006, 84 (11).
 32. Nikolic I. A., Maikisch H., Public-Private Partnerships and Collaboration in the Health Sector, an Overview with Case Studies from Recent European Experience, The World Bank, HNP Discussion Paper 2006.
 33. Nojszewska E., Publiczne i prywatne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i propozycje rozwiązań, "Problemy Zarządzania" 2015, vol. 13, 2 (53), t. 2.
 34. Protásio M., Coimbra C., Quintela F., Portugal, The Public-Private Partnership Law Review, ed. 3, May 2017.
 35. Serwatka S., Wyszkowska Z., Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu sektora ochrony zdrowia, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe" 2013, nr 145.
 36. Simões J. A., Augusto G. F., Frontiera I., Hernandez-Quevedo C., Portugal Health System Review, "Health System in Transition" 2017, 19 (2).
 37. The Global Health Group, Public-Private Investment Partnerships for Health, An Atlas of Innovation, The Global Health Group 2010.
 38. Vecchi V., Hellowell M., Gatti S., Does the Private Sector Receive an Excessive Return from Investments in Health Care Infrastructure Projects? Evidence from the UK, "Health Policy" 2013, 110 (2-3).
 39. Baza projektów PPP z podpisanymi umowami stan na czerwiec 2017 r., Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx/
 40. Diu F. C., PPP Sector Reform and Portfolio Restructuring, 9th Meeting of the Network of Public Finance Economist in Public Administration, Brussels, February 10th 2015, Unidade Tecnica de Acompanhamento de Projetos, Ministerio das Financas, http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2015/20150210-ecfin_public_finance_network/documents/04_utap_fernando_crespo_diu_en.pdf
 41. Early Termination of PPP and PFI Contracts, DO (GEN) 02/14, HM Treasury, 3 March 2015; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/409291/ DAO_02-14_addendum_-_Early_Termination_of_PPP_and_PFI_Contracts.pdf
 42. European Social Survey 2014, http://www.europeansocialsurvey.org/download.html?file=ESS7e01& y=2014
 43. Lessons from PFI and Other Projects, HC 920, Session 2010-2012, National Audit Office, 28 April 2011, https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2011/04/1012920.pdf
 44. Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, lipiec 2016, http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/narodowa-sluzba-zdrowia-bez-dat.pdf
 45. Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, załącznik do uchwały nr 116/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. nr RM-111-83-17, https://www.ppp.gov. pl/Aktualnosci/Document/POLITYKA_PPP_0717.pdf
 46. Realizacja wniosków pokontrolnych i wykorzystanie uwag z kontroli nr P/09/147 pt. "Stan techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej", Najwyższa Izba Kontroli, Katowice 2011, https://www.nik.gov.pl/kontrole/K/11/003/LKA/
 47. Simões J. A., Public-Private Partnership in Healthcare: The Portuguese Approach to Health PPP's, Ministry of Health, Conference "PPP in the Health Service", Czech Institute for EU Integration, 21 April 2005, Praha; http://www.naseevropa.cz/portal/port_data.nsf/927b725e- 08d36a78c1256ea50030ae62/53872bfb6253d55ac1256feb00313c9b/$FILE/Health%20PPPs% 20Project%20in%20Portugal.jas.ppt
 48. Sousa M. A., PPP Hospitals in Portugal from the SNS Health Service Perspective, PPP Days 2012 - UNECE, Geneva, 21 February 2012, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ documents/2012/ppp/ppp_days/Day1/Abrantes.pdf
 49. The Performance and Management of Hospital PFI Contracts, HC 68, Session 2010-2011, National Audit Office, 17 June 2010, https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2010/06/101168.pdf
 50. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020, Rada Ministrów, Warszawa, kwiecień 2017, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=fa797f6a-5ef3-4984-b949-b6f- 32544394f&groupId=764034
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu