BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lesiak Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Aspekty ekonomiczne, prawne i organizacyjne patologii w służbie zdrowia
Economic, Legal and Organisational Aspects of Pathologies in the Healthcare Sector
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 168, s. 133-148, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Korupcja, Służba zdrowia, System kontroli, Ekonomia
Corruption, Health service, Control system, Economics
Note
JEL Classification: H42, H51, I18, I19, K32
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest uzupełnienie luki w literaturze poświęconej ekonomii służby zdrowia poprzez przedstawienie patologii w służbie zdrowia, możliwości przeciwdziałania im oraz ich wpływu na koszty opieki zdrowotnej. Autor dowodzi, że to głównie środowisko lekarskie wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Osłabienie solidarności zawodowej wśród lekarzy oraz zmniejszenie wpływu lobby lekarskiego na kształtowanie uwarunkowań organizacyjnych i prawnych funkcjonowania służby zdrowia jest warunkiem rozpoczęcia skutecznego jej reformowania. Samo zwiększanie nakładów na służbę zdrowia przy jej obecnej mało przejrzystej, korupcjogennej strukturze wcale nie musi rozwiązywać problemów, a może jedynie przyczynić się do jeszcze większego marnotrawstwa publicznych środków.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to fill the gap in the literature devoted to health care economics by presenting pathologies in the health service, the possibilities of counteracting them and their impact on the costs of health care. The author proves that it is mainly the medical community that influences the functioning of the health care system in Poland. The weakening of professional solidarity among doctors and the reduction of the influence of the medical lobby on shaping the organizational and legal conditions of the functioning of health care is a prerequisite for starting reforming it effectively. Just increasing the outlays on health services with its current lack of transparent corruption-related structure does not have to solve problems, but can only contribute to even greater wastage of public funds.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bundesgesetz zur Verbesserung der Sozialbetrugsbekämpfung (Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz SBBG), Bundesgesetzblatt I Nr. 113/2015.
 2. Kodeks Etyki Lekarskiej z 1991 r., wersja z 2003 r.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt SK 16/07.
 5. Uchwała Sejmu RP z dnia 30.07.1992 r. Regulamin Sejmu RP, M. P. z 1992 r. nr 26, poz. 185.
 6. Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991 r. nr 91, poz. 408.
 7. Ustawa z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708.
 8. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654.
 9. Biedermann T., Max Weber: Drei Arbeiten, Verlag Thomas Biedermann, Hamburg 2011.
 10. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007.
 11. Longtin Y., Sax H., Leape L. L., Sheridan S. E., Donaldson L., Pittet D., Zaangażowanie pacjenta: stan wiedzy i wpływ na bezpieczeństwo opieki, tłum. K. Kure
 12. Mąka J., Prowokacja jako narzędzie działania służb policyjnych, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2010, nr 3.
 13. Policja w walce z korupcją. Opis sposobu działania sprawców w wybranych sprawach, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, 9.12.2010.
 14. Zdarzenia niepożądane i postrzeganie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Wyniki badania opinii publicznej. Fala I-III, Centrum Badania Opinii Społecznej, listopad 2015 r.
 15. Bartman K., Kodeks nie zabrania krytykować lekarzy, dziennik.pl, 22.04.2008.
 16. Blasius H., Verdeckte Ermittler der Kassen gegen Sozialmissbrauch. "Mystery shopping" in Österreich, Deutsche Apotheker Zeitung, DAZ.online, 3.05.2016.
 17. Gontarski W., Granice legalności prowokacji policyjnej - opinia prawna sporządzona na zlecenie Kancelarii Sejmu RP 13 lipca 2007 roku, "Gazeta Sądowa" 2007, listopad.
 18. Krzemiński P., Kontrola operacyjna a tajemnica lekarska. Stosowanie środków techniki operacyjnej wobec osób podejrzanych wykonujących zawody medyczne, "Medyczna Wokanda" 2013, nr 5.
 19. Stauffer P., Doktor Szychowska. Czarna owca wśród białych kitlów, "Nowa Trybuna Opolska", 9.06.2012.
 20. Straub M., Was Scheinpatienten der Kassen (nicht) dürfen, derStandard.at, 28.11.2016.
 21. Ärztekammer gegen Bespitzelung von Ärzten und Patienten, oświadczenie Austriackiej Izby Lekarskiej (Österreichische Ärztekammer), www.aerztekammer.at/home/-/asset_publish er/777cp2QuE8 rt/content/id/5270526
 22. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patologie-spoleczne;3955029.html
 23. Informationsoffensive gegen "Mystery Shopping", oświadczenie Austriackiej Izby Lekarskiej(Österreichische Ärztekammer), www.aerztekammer.at/nft-gesundheitspolitik/-/asset_publisher/gBt5/content/id/21684596, 30.05.2016.
 24. Lisowska B., Opinie o lekarzach pod lupą sądu: Internauta oceni lekarza, ale za jego zgodą?, "Gazeta Prawna", http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/793561, opinie-o-lekarzach-pod- -lupa-sadu-internauta-oceni-lekarza-ale-za-jego-zgoda.html, 29.04.2014.
 25. Nojszewska E., Reforma służby zdrowia. Pomysły rządu ocenia ekspert SGH, www.youtube.com/watch?v =KN17oAFMQeQ, 12.09.2016 r.
 26. Raporty z polskich badań na temat bezpieczeństwa opieki. Badanie opinii publicznej na temat zdarzeń niepożądanych i postrzegania bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, www.cmj.org.pl/raporty.php, dostęp 14.07.2018.
 27. Skibniewska A., Spisek lekarzy, "NIE" 2010, nr. 29 i 36, http://skibniewska.blogspot. com/2013/02/spisek-lekarzy-nie-292010-oraz-nie.html.
 28. Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/patologia.html
 29. Służba czy ochrona zdrowia?, "Rynek Zdrowia", www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Sluzba- -czy-ochrona-zdrowia,167586.html, 18.11.2016.
 30. Sulikowska L., Jak minister, to nie lekarz? Polska jest wyjątkiem, "Gazeta Lekarska", http://gazetalekarska.pl/?p=40432, 18.05.2018.
 31. Wikipedia, hasło: Marian Czekański, https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Czaka ski.
 32. Wspólnie dla zdrowia - narodowa debata o zdrowiu. Ogólnonarodowa debata o kierunkach zmian w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, www.gov.pl/zdrowie/wspolnie-dla-zdrowia, 19.04.2018.
 33. Hamankiewicz M., List otwarty Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej do lekarzy z 14.09.2017 r.,sygn. NRL/ZRP/MBK/604/1592/2017.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu