BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiuk Ireneusz (Politechnika Białostocka)
Title
Dywersyfikacja jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Diversification as a Growth Strategy for the Polish Enterprises on the Machinery Market for Agriculture and Forestry
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 168, s. 161-177, tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Strategia rozwoju, Dywersyfikacja, Maszyny i urządzenia, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Development strategy, Diversification, Machinery and equipment, Production enterprise
Note
JEL Classification: L22, L23, L25
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju wynikających z dywersyfikacji oraz przykładów przedsiębiorstw wykorzystujących tę ścieżkę rozwoju. W artykule, na podstawie literatury z zakresu nauk o zarządzaniu, najpierw zdefiniowano dywersyfikację, a potem zaprezentowano przegląd ważniejszych badań dotyczących strategii dywersyfikacji. Następnie scharakteryzowano rynek maszyn dla rolnictwa i leśnictwa w Polsce. Na tym tle szczegółowo przedstawiono wyniki badań własnych (ang. case study) przeprowadzonych w trzech polskich firmach zlokalizowanych w województwie podlaskim. Badane przedsiębiorstwa to: Pronar Sp. z o.o. (Narew), METAL-FACH Sp. z o.o. (Sokółka) oraz Sa- MASZ Sp. z o.o. (Białystok, Zabłudów). Wyniki badań potwierdzają, że firmy są zainteresowane wdrażaniem strategii dywersyfikacji. W koncepcjach rozwoju przedsiębiorstwa wykorzystują różne rodzaje dywersyfikacji. Najbardziej widoczna jest jednak dywersyfikacja produktowa, która prowadzi do rozszerzenia asortymentu oraz rozbudowy sieci dystrybucji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present growth opportunities from diversification strategy and to present examples of enterprises using this development path. In the article, in basis of the management literature: diversification was first defined and then a review of the most important research on the diversification strategy was presented. Next, the market of producers of agricultural and forestry machinery in Poland was characterized. The results of our own research (case study) carried out in three Polish companies located in the Podlasie voivodship are presented in detail. The surveyed enterprises are: Pronar (Narew), METAL-FACH (Sokolka), and SaMASZ (Bialystok-Zabludow). The research results confirm that companies are interested in implementing the diversification strategy. In the growth strategy enterprise they use various types of diversification. However, the most visible is product diversification which leads to the expansion of the range and expansion of the distribution network.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H. I., Strategies for Diversification, "Harvard Business Review" 1957, vol. 35, no. 5.
 2. Ansoff H. I., Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Comp., New York 1965.
 3. Bohdanowicz L., Jeżak J., Matyjas Z., Strategie rozwoju polskich spółek publicznych a ich wyniki finansowe - dylematy metodyczne w ramach przeprowadzonych badań, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2010, ZN nr 99.
 4. Bowen H. P., Wiersema M. F., Foreign-based Competition and Corporate Diversification Strategy, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26.
 5. Chandler A. D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1962.
 6. Douma S., Success and Failure in New Ventures, "Long Range Planning" 1991, vol. 24, no. 2.
 7. Ganco M., Agarwal R., Performance Differentials Between Diversifying Entrants and Entrepreneurial Start-ups: A Complexity Approach, "Academy of Management Review" 2009, vol. 34, no. 2.
 8. Gierszewska G., Strategie restrukturyzacji dużych polskich przedsiębiorstw, "Raport o Zarządzaniu", Warszawa 1999.
 9. Gomez-Mejia L. R., Makri M., Kintana M. L., Diversification Decisions in Family-controlled Firms, "Journal of Management Studies" 2010, vol. 47.
 10. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 11. Grant R. M., Jammine A. P., Thomas H., Diversity, Diversification and Profitability among British Manufacturing Companies, 1972-84, "Academy of Management Journal" 1988, vol. 31, no. 4.
 12. Janiuk I., Jarosiński M., Strategia dywersyfikacji branżowej jako sposób poszerzenia granic przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2014, ZN nr 135.
 13. Jarosiński M., Dywersyfikacja branżowa przedsiębiorstw handlu zagranicznego w Polsce w okresie transformacji, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 3 (109).
 14. Jarosiński M., Dywersyfikacja produktowa i branżowa, w: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 15. Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 16. Kim S. K., Arthurs J. D., Sahaym A., Cullen J. B., Search Behavior of the Diversified Firm: The Impact of fit on Innovation, "Strategic Management Journal" 2013, vol. 34.
 17. Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów, "Rzeczpospolita" 2016, 24.11.
 18. ateriały źródłowe GUS, Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015.
 19. Matyjas Z., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw - przegląd badań światowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 420.
 20. Mintzberg H., Quinn J. B., The Strategy Process - Concepts and Contexts, Prentice-Hall Inc., Toronto 1992.
 21. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford 1959.
 22. Rajzer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001.
 23. Romanowska M., Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa 2011.
 24. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. III, PWE, Warszawa 2017.
 25. Rumelt R. P., Strategy, Structure, and Economic Performance, Harvard University, Boston 1974.
 26. Rumelt R. P., Diversification Strategy and Profitability, "Strategic Management Journal" 1982, vol. 3, no. 4.
 27. Wrigley L., Divisional Autonomy and Diversification, Harvard University, Boston 1970.
 28. Wywiad z Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu Mariuszem Maziarzem (METAL-FACH Sp. z o.o.), przeprowadzony w dniu 30.04.2018.
 29. Wywiad z Kierownikiem Centrum Badawczo-Rozwojowego Grzegorzem Sawczukiem (Pronar Sp. z o.o.), przeprowadzony w dniu 14.12.2017.
 30. Wywiad z Kierownikiem Działu Jakości Elizą Maksimowską (SaMASZ Sp. z o.o.), przeprowadzony w dniu 1.12.2017.
 31. www.metalfach.com.pl
 32. www.pronar.pl
 33. www.samasz.pl
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu