BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlita-Posmyk Monika (Technical University of Opole, Poland), Wzorek Małgorzata (Technical University of Opole, Poland)
Title
Assessing The Possible Use of Selected Types of Rural Waste in Biogas Production
Ocena możliwości wykorzystania wybranych odpadów pochodzących z obszarów wiejskich do produkcji biogazu
Source
Intercathedra, 2018, nr 36(3), s. 283 - 289, rys., bibliogr.20 poz.
Keyword
Biogaz, Odpady, Obszary wiejskie
Biogas, Wastes, Rural areas
Country
Polska
Poland
Abstract
Polska jest krajem o wysokim potencjale produkcji biogazu, bazującym między innymi na odpadach pochodzących z obszarów wiejskich, które do tej pory uważane były za uciążliwe do zagospodarowania. W artykule dokonano oceny - w skali kraju i województwa opolskiego - możliwości wykorzystania wybranych odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do produkcji biogazu. Przedstawiono analizę właściwości fizykochemicznych wybranych substratów odpadowych oraz przeanalizowano je pod kątem zastosowania w procesie fermentacji metanowej. Oceniono potencjał osadów ściekowych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenów wiejskich jako nowego surowca odpadowego. Na podstawie ilości odpadów organicznych wytwarzanych na terenach wiejskich określono potencjał produkcji metanu, biogazu oraz produkcji energii elektrycznej. Wykorzystywanie odpadów o wysokim potencjale fermentacyjnym do produkcji biogazu jest szansą na ograniczenie ilości odpadów i rozwiązanie problemu ich zagospodarowania oraz może się przyczynić do rozwoju nowych inwestycji, umożliwiających wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej na terenach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

Poland has a great potential for biogas production based on agricultural waste, among other ingredients. However, until now, waste from rural areas have been considered hard to manage. This paper presents the assessment of possible uses of selected animal and agricultural waste and sewage sludge from domestic sewage treatment plants in the production of biogas in Poland and in the Opolskie voivodeship. The potential for the production of methane, biogas and electric energy was determined based on the quantity of organic waste produced in rural areas. The use of highly fermentative waste in the production of biogas provides an opportunity to reduce the amount of waste and solve the waste management problem. It may also contribute to the development of new investments focused on thermal and electric energy production in rural areas.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdeshahian, P., Lim, J. S., Ho, W. S., Hashim, H., Lee, C. T. (2016). Potential of biogas production from farm animal waste in Malaysia. Renew. Sust. Energy Rev., 60, 714-723; https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.117
 2. Banaszkiewicz, T., Wysmyk, J. (2015). Ekologiczny aspekt wykorzystania substratów rolniczych. Eur. Region., XXIII, 21-34; DOI: 10.18276/er.2015.23-02
 3. Cebula, J. (2009). Biogas purification by sorption techniques. Arch. Civil Eng. Env., 2, 95-103.
 4. Cestonaro, T., De Mendonęa Costa, M. S. S., De Mendonęa Costa, L. A., Rozatti, M. A. T., Pereira, D. C., Lorin, H. E. F., Carneiro, L. J. (2015). The anaerobic co-digestion of sheep bedding and >50% cattle manure increases biogas production and improves biofertilizer quality. Waste Manag., 46, 612-618; https://10.1016/j.wasman.2015.08.040
 5. Chavez-Fuentes, J. J., Capobianco, A., Barbusova, J., Hutńan, M. (2017). Manure from our agricultural animals: A quan-titative and qualitative analysis focused on biogas production. Waste Biom. Valor., 8(5), 17490-1757; https://doi. org/10.1007/s12649-017-9970-5
 6. Dahunsi, S. O., Oranusi, S., Efeovbokhan, V. E. (2017). Cleaner energy for cleaner production: Modeling and optimization of biogas generation from Carica papayas (Pawpaw) fruit peels. J. Clean. Prod., 156, 19-29; https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2017.04.042
 7. Franco-Morgado, M., Alcantara, C., Noyola, A., Munoz, R., Gonzalez-Sanchez, A. (2017). A study of photosynthetic biogas upgrading based on a high rate algal pond under alkaline conditions: Influence of the illumination regime. Sci. Total Env., 592, 419-425; https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2017.03.077
 8. GUS (2016). Retrieved April 20th 2018 from: www.stat.gov.pl GUS (2017). Retrieved April 20th 2018 from: www.stat.gov.pl Instytut Energetyki Odnawialnej (2011). Przewodnik dla in-westorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Praca na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 9. Kafle, G. K., Chen, L. (2016). Comparison on batch anaerobic digestion of five different livestock manures and prediction of biochemical methane potential (BMP) using different statistical models. Waste Manag., 48, 492-502, https://doi. org/10.1016/j.wasman.2015.10.021
 10. KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) (2018). Retrieved April 20th 2018 from: www.kowr.gov.pl
 11. Matheri, A. N., Ndiweni, S. N., Belaid, M., Muzenda, E., Hu-bert, R. (2017). Optimising biogas production from anaerobic co-digestion of chicken manure and organic fraction of municipal solid waste. Renew. Sust. Energy Rev., 80, 756-764; https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.068
 12. MAE (2009). Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie. Warszawa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
 13. Ministerstwo Gospodarki (2010). Kierunki rozwoju bioga- zowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 14. Othman, M. N., Lim, J. S., Theo, W. L., Hashim, H., Ho, W. S. (2017). Optimisation and targeting of supplydemand of biogas system through gas system cascade analysis (GASCA) framework. J. Clean. Prod., 146, 101-115; https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.057
 15. Pawlita-Posmyk, M., Wzorek, M. (2017). Assessment of application of selected waste for production of biogas. E3S Web of Conferences 19; https://10.1051/e3sconf/20171902017
 16. Popescu, C., Jurcoane, S. (2015). Evaluation of biogas potential of some organic substrates from agriculture and food industry and co-digestion in large scale biogas plant. Roman. Biotechnol. Lett., 20, 4, 10 648-10 655.
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002). Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70.
 18. Sun, C., Cao, W., Banks, C. J., Heaven, S., Liu, R. (2016). Biogas production from undiluted chicken manure and maize silage: A study of ammonia inhibition in high solids anaerobic digestion. Biores. Technol., 218, 1215-1223; https://10.1016/j.biortech.2016.07.082
 19. Tańczuk, M., Kostowski, W., Karaś, M. (2016). Applying waste heat recovery system in a sewage sludge dryer - A technical and economic optimization. Energ. Conv. Manag., 125, 121-132; https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.064
 20. Zhu, L., Yan, C., Li, Z. (2016). Microalgal cultivation with biogas slurry for biofuel production. Biores. Technol., 220, 629-636; https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.08.111
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu