BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulig Mateusz (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), Miśkowiec Magdalena (Uniwersytet Jagielloński), Ogórek Piotr (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)
Title
Proces partycypacji społecznej w rewitalizacji na obszarach wiejskich - studium przypadku gminy Olkusz
Public Participation in Revitalization of Rural Areas - Case Study of the Olkusz Commune
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2018, t. 49, s. 25-38, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Rural Studies
Issue title
Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Keyword
Partycypacja społeczna, Rewitalizacja, Obszary wiejskie
Social participation, Revitalization, Rural areas
Note
summ., streszcz.
Country
Olkusz
Abstract
Artykuł dotyczy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji wobec obecnych uwarunkowań prawnych, na przykładzie działań prowadzonych na obszarach wiejskich w gminie Olkusz. Zaprezentowano przebieg warsztatów jako jedną z form konsultacji społecznych, wykorzystaną na etapie tworzenia projektu gminnego programu rewitalizacji. Przedmiotem rozważań jest proces prowadzenia konsultacji społecznych w czterech podobszarach rewitalizacji: Troks, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie i Gorenice. Wskazano, w jaki sposób realne zaangażowanie lokalnej społeczności wiejskiej pozwoliło na określenie potrzeb oraz zidentyfikowanie lokalnych potencjałów. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie rekomendacji oraz wniosków wynikających ze stosowania zaawansowanych technik partycypacyjnych w procesie rewitalizacji na obszarach wiejskich. Artykuł powstał na bazie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast.(abstrakt oryginalny)

This article concerns public participation in revitalization process under current legal conditions on the example of conducted actions in rural areas of the Olkusz commune. The workshop meetings procedure was presented as one of consultations forms, developed for the Communal Regeneration Program in Olkusz for 2016-2026. The main issue examined is the process of conducting consultations in the four rural revitalization sub-areas: Troks, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie and Gorenice. It was presented how the actual involvement of local community enabled identification of needs and local potentials. Undertaken analysis allowed to develop procedure scheme and recommendations for public participation practice in rural areas. The article presents data obtained in the preparation of the Communal Regeneration Program in Olkusz for 2016-2026 at the Institute of Urban Development.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnstein S. R., 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), s. 216-224.
 2. Bąkowska, E., Kaczmarek, T., & Mikuła, Ł., 2017, Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, Roczniki Geomatyki, 15.
 3. Brodie E. i in., 2009, Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations, London.
 4. Chigbu U. E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn, Germany, Community Development, 43, 2, s. 209-224.
 5. Creighton J.L., 2005, The Public Participation Handbook, Jossey-Bass, San Francisco.
 6. Donderowicz M., Główczyński M., Wronkowski A., 2016, Partycypacja społeczna w rewitalizacji - rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania, Problemy Rozwoju Miast 4, s. 41-51.
 7. Grzeszczak J., 2012, Partycypacja publiczna w dużych miastach, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut spraw publicznych, tom I, Warszawa.
 8. Hałat P., 2010, Instrumenty partycypacji społecznej w lokalnych programach rewitalizacji miast w Polsce, [w:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, s. 127-155.
 9. Hausner J., 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 10. Hickey, S., Mohan, G., 2004, Participation--from tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development, Zed books, London.
 11. Leszczyński M., Kadłubowski J., 2016, Ustawa o rewitalizacji - praktyczny komentarz (Stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.), Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, dostępny na stronie: https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf.
 12. Parysek J.J., 2016, O najbliższej przyszłości rewitalizacji w Polsce: pragmatycznie i prognostycznie, Problemy Rozwoju Miast, 4, s. 5-17.
 13. Pawłowska K., 2012, Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście, Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, 3, s. 49-70.
 14. Skalski K., 1996, Partycypacja społeczna w rewitalizacji starych dzielnic miejskich, [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
 15. Staszewska S., 2015, Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s. 159-168.
 16. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Program AgroInfo, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
 17. Ziobrowski Z., 2009, Wstęp, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 18. Gminny Program rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026, przyjęty Uchwałą Nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 r., dostępny na stronie: https://bip.malopolska.pl/ umigolkusz, a,1273277,uchwala-nr-xxv3602016-rady-miejskiej-w-olkuszu-z-dnia-20-grudnia-2016-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego.html.
 19. Lokalny Program Rewitalizacji Olkusza - obszar Centrum - na lata 2008-2016, dostępny na stronie: http:// www.umig.olkusz.pl/pks/index.php? option=com_content&task=view&id=10&Itemid=14.
 20. Pytania dotyczące opracowania programów rewitalizacji - aktualizacja z 12 września 2016 r., dostępne na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/rewitalizacja/FAQ_rewitalizacja_12092016.pdf.
 21. Raport z przeprowadzonych warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026", dostępny na stronie: http:// www.umig.olkusz.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=4661&lang=pl.
 22. Uchwała Nr 1718/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, dostępna na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm, a,1263492,uchwala-nr-171816-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-22-listopada-2016-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html.
 23. Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.).
 24. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., MR/H 2014-2020 (2) 08/2016 .
 25. Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, załącznik nr 1 do regulaminu prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, dostępny na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/rewitalizacja
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.7163/SOW.49.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu