BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmytkie Robert (Uniwersytet Wrocławski), Tomczak Przemysław (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Rozwój działalności gospodarczej jako wyraz "odradzania się" wsi na ziemi kłodzkiej
Entrepreneurship Development as an Indicator of Rural Revival in the Kłodzko Land
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2018, t. 49, s. 39-57, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Rural Studies
Issue title
Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Keyword
Działalność gospodarcza, Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Proces wyludniania, Wieś
Business activity, Rural areas, Entrepreneurship, Depopulation process, Village
Note
summ., streszcz.
Country
Region kłodzki, Kłodzko
Kłodzko region, Kłodzko
Abstract
W okresie powojennym na terenie ziemi kłodzkiej wystąpiły znaczące procesy depopulacji, które przyczyniły się do częściowego bądź całkowitego wyludnienia wielu wsi o położeniu peryferyjnym. Jedną z głównych przyczyn depopulacji był regres pozarolniczych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (głównie turystyka i przemysł), które rozwijały się tu przed 1945 r. Stąd też region sudecki przez wielu badaczy zaliczany był do obszarów problemowych i to pomimo podejmowanych różnych prób jego aktywizacji. W ostatnich latach doszło jednak do zróżnicowania się tendencji zmian ludnościowych oraz do wzrostu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co może świadczyć o "odradzaniu się" niektórych wsi. Wpływ na to mają przede wszystkim nowi mieszkańcy napływający tu głównie z obszarów miejskich. Napływ ludności przyczynia się nie tylko do wzrostu populacji czy przeobrażenia się struktur ludnościowych, ale również do rozwoju przedsiębiorczości (głównie w zakresie turystyki). Nowi mieszkańcy nie tylko aktywizują lokalną społeczność, ale też podejmują działalność gospodarczą, przyczyniając się do przeobrażenia charakteru funkcjonalnego poszczególnych wsi.(abstrakt oryginalny)

During the post-war period the area of Kłodzko Land was subjected to considerable depopulation processes, which resulted in partial or total depopulation of peripherally located villages. A decline of non-agricultural forms of business activity, mainly tourism and industry, which developed here before 1945, was one of main causes for rural areas' depopulation. For this reason the region is considered problematic by many researchers, despite numerous attempts of activation. However, in the recent years, diversification of tendencies in population changes and the increase of entrepreneurship in rural areas have been noticed. This, apart from continuously progressing depopulation, processes indicating 'revival' of certain declining villages have emerged. Such situation results from an influx of new residents, mainly from urban areas. Population inflow is contributing not only to a growth of population or transforming population structures, but also to the entrepreneurship development (mainly tourism). New residents are not only activating the local community, but frequently run own businesses, contributing to transforming the functional character of particular villages.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
 2. Bański J., Czapiewski K., Szymańska M., Mazur M., 2014, Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, Raport badawczy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IGiPZ PAN, Fundacja FDPA, Warszawa.
 3. Borkowski J., Hryniewicz Z., Tomaszewski J., 1966, Granica rolno-leśna w Kotlinie Kamiennogórskiej, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 12.
 4. Bryś K., Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich, [w:] W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, s. 157-173.
 5. Chachaj J., 1978, Problem wsi zanikającej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 119-123.
 6. Ciok S., 1991, Sudety. Obszar problemowy, Studia Geograficzne, 51, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1236, Wrocław.
 7. Ciok S., 1994, Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian, Studia Geograficzne LXI, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1951, Wrocław.
 8. Ciok S., 1995, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 12, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, Wrocław, s. 51-64.
 9. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 148, Warszawa.
 10. Jerkiewicz A., Krawiec K., Zagożdżon A., 1979, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Regionie Kłodzkim, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 223.
 11. Latocha A., 2009, Land use changes and longer-term human-environment interactions in a mountain region, (Sudetes Mountains, Poland), Geomorphology, 108, s. 48-57.
 12. Latocha A., 2010, Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów, [w:] S. Horska-Schwarz (red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, s. 181-194.
 13. Latocha A., 2012, Changes in the rural landscape of the Polish Sudety Mountains in the post-war period, Geographia Polonica, 85(4), s. 13-21.
 14. Latocha A., 2013, Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?, Przegląd Geograficzny, 85 (3), s. 373-396.
 15. Latocha A., 2017, Odradzanie wsi? Przemiany ludnościowo-osadnicze na ziemi kłodzkiej w okresie powojennym, Studia Obszarów Wiejskich, 48, s. 31-52.
 16. Miszewska B., 1979, Tendencje zmian ludnościowych w Sudetach na przykładzie rejonu noworudzkiego, Czasopismo Geograficzne, 50 (1-2), s. 75-86.
 17. Miszewska B., 1989, Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym, Czasopismo Geograficzne, 60 (2), s. 135-145.
 18. Namyślak B., 2013, Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 30, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 19. Pijet-Migoń E., Migoń P., 2014, Turystyka w kreatywnej wsi - studium przypadku wsi Dobków na Pogórzu Kaczawskim, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, s. 129-139.
 20. Potocki J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
 21. Salwicka B., 1978, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziemi wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, s. 71-87.
 22. Salwicka B., 1983, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich, Studia Geograficzne, 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 23-30.
 23. Staffa M. (red.), 1992, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, 14, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków.
 24. Staffa M. (red.), 1993, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, 16, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 25. Staffa M. (red.), 1996, Góry Stołowe, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, 13, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 26. Szmytkie R., 2008, Nieistniejące wsie w Sudetach, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225-242.
 27. Szmytkie R., 2015, Wiejska baza noclegowa powiatu kłodzkiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15 (2), s. 245-260.
 28. Szmytkie R., Kasprzak M., 2016, Rozwój osadnictwa na północnym skłonie Karkonoszy, Opera Corcontica, 53, s. 61-72.
 29. Szmytkie R., Tomczak P., 2015, Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 181-194.
 30. Szmytkie R., Tomczak R., 2017, Revival of rural settlements in Kłodzko Land, Geographia Polonica, 90(3), s. 319-333.
 31. Szmytkie R., Zajączkowski J., 2013, Educational farms as an agritourist product on example of the Lower Silesia Region, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Tourism Role in the Regional Economy, 4, Regional Tourism Product - Theory and Practice, University of Business in Wroclaw, Wroclaw, s. 250-264.
 32. Tomaszewski J., 1968, Zmiany ludnościowe w osiedlach sudeckich ze szczególnym uwzględnieniem powiatów Jelenia Góra i Bystrzyca Kłodzka, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 6.
 33. Wolski O., 2017, Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia, Wieś i Rolnictwo, 2 (175), s. 119-146.
 34. Zagożdżon A., 1983, Modele sieci osadniczej w rejonach górskich na tle współczesnych procesów przemian osadnictwa, Studia Geograficzne, 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 31-47.
 35. Zagożdżon A., 1990, Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, 96, s. 95-111.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.7163/SOW.49.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu