BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ocena bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności żywnościowej Polski na tle państw Unii Europejskiej
Assessment of Food Security and Food Self-sufficiency of Poland as Compared to Other European Union Countries
Source
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 168-182, bibliogr. 17 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Żywność
Food security, Food
Note
JEL Classification: Q13, Q17, Q18
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle państw Unii Europejskiej. W analizie wykorzystano Światowy Indeks Bezpieczeństwa żywnościowego, który pozwala ustalić poziom bezpieczeństwa żywnościowego poszczególnych państw, z uwzględnieniem: dostępności żywności, dostępu do żywności oraz jakości i bezpieczeństwa żywności. Odrębnie oceniono zasoby naturalne i zdolność dostosowania sektora rolnictwa do zmian tych zasobów. Umożliwiło to przyjrzenie się uwarunkowaniom zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego poszczególnych krajów. Dodatkowo zaprezentowano mocne i słabe strony bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Ponieważ jednym ze wskaźników zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego pod względem dostępności żywności na poziomie krajowym jest samowystarczalność żywnościowa, w artykule zaprezentowano także jej analizę w zakresie wybranych produktów rolno-spożywczych w Polsce na tle pozostałych państw UE. W analizie tej wykorzystano dane FAO. Przedstawione w artykule zagadnienia ukazują Unię Europejską jako związek zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie całego ugrupowania, ale jednocześnie świadczą o dużym zróżnicowaniu sytuacji między poszczególnymi państwami.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess Poland's food security as compared to selected European Union countries. The analysis used the Global Food Security Index, which allows to determine the level of food security in individual countries, including: food affordability, food availability, food quality, and food safety. The assessment of natural resources and resilience was conducted separately. This made it possible to look at the determinants of food security in individual countries. In addition, the strengths and challenges of Poland's food security have been presented. Since one of the indicators of ensuring food security in terms of food availability at the national level is self-sufficiency, the paper also presents an analysis of food self-sufficiency in selected agri-food products of Poland in comparison with other EU member states. FAO data was used in the analysis. The issues presented in the article show that the EU as a whole ensures food security; however, there are significant differences between individual countries.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chechelski P., Kwasek M., Mroczek R., 2016, Zmiany w otoczeniu przemysłu spożywczego zachodzące pod wpływem globalizacji. Wybrane problemy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 2. Clapp J., 2017, Food self-sufficiency and International trade. A false dichotomy?, The State of Agricultural Commodity Markets IN DEPTH 2015-16, FAO, http://www.fao.org/3/a-i522-2e.pdf [dostęp: 08.01.2018].
 3. EIU, 2018, The Economist Intelligence Unit Limited, http://foodsecurityindex.eiu.com [dostęp: 09.01.2018].
 4. European Commission, 2009, Food security. Understanding and meeting the challenge of poverty, Publications Office of the European Union, Brussels, Belgium.
 5. Eurostat, 2017, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home [dostęp: 05.09.2017].
 6. FAO, 2009, The State of Food Insecurity in the World 2009. Economic crisis - impacts and lesson learned, FAO, Rome.
 7. FAO, 2015, The State of Food Insecurity in the World. Meeting the 2015 international hunger targets. Taking stock of uneven progress, FAO, IFAD, WFP, Rome.
 8. FAO, 2018, http://www.fao.org/faostat/en/#data/FSB [dostęp: 16.01.2018].
 9. GFSI, 2017, Global Food Security Index 2017. Measuring Food Security and the impact of resource risks, The Economist Intelligence Unit Limited.
 10. Kowalczyk S., 2016, Bezpieczeństwo i jakość żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kwasek M. (red.), 2015, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (33). Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 12. Małysz J., 2009, Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego, [w:] Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, red. S. Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. Obiedzińska A., 2016, Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej, Studia BAS, nr 4.
 14. ONZ, 1948, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 09.01.2018].
 15. Sobiecki R., 2007, Globalizacja ekonomiczna a zmiana uwarunkowań produkcji rolniczej, Realia i co dalej, nr 2.
 16. Szczepaniak I., 2012a, Ocena poziomu samowystarczalności żywnościowej Polski w warunkach integracji i globalizacji gospodarczej, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Wrocław.
 17. Szczepaniak I., 2012b, Samowystarczalność żywnościowa Polski, Przemysł Spożywczy, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2300-6102
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.012.9385
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu