BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marks Emilia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dolińska Julia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Poprawa wizerunku wsi poprzez współczesne zagospodarowanie przestrzeni publicznej na przykładzie miejscowości Wejsuny
Improvement of Rural Image Through Contemporary Public Space Development on the Example of Wejsuny Village
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2018, t. 49, s. 109-120, fot., rys., bibliogr. 10 poz.
Rural Studies
Issue title
Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Keyword
Przestrzeń publiczna, Zagospodarowanie przestrzenne, Potencjał rozwojowy, Wieś, Rozwój obszarów wiejskich
Public space, Spatial development, Development potential, Village, Rural development
Note
summ., streszcz.
Country
Wejsuny
Abstract
Odnowa wsi jest procesem, w którym kładzie się szczególny nacisk na budowę strategii rozwojowych poprzez oddolne inicjatywy i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Jest to także proces kształtowania warunków życia całych miejscowych społeczności, kreatywnego tworzenia przestrzeni dostosowanych do wymagań współczesności i pełnienia nowych funkcji. Wymiernym efektem działań są zmiany w miejscu zamieszkania i jego otoczeniu w zakresie infrastruktury przestrzeni ogólnodostępnych, usług, zaspokajania potrzeb bytowych i duchowych. Takie działania są rozpowszechniane w Unii Europejskiej już od ponad 20 lat, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wypracowane idee i projekty, bazujące na wykorzystaniu miejscowych zasobów i walorów, wdrażane są w życie w ramach Programu Odnowy Wsi, jako regionalnego systemu wsparcia sołectw. Polskim liderem takiej aktywności stało się województwo opolskie. Dzięki partnerskiej współpracy z niemieckim krajem związkowym Nadrenią-Palatynatem władze samorządowe realizowały na Opolszczyźnie pierwsze projekty z zakresu odnowy wsi już w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Zakończone sukcesem przedsięwzięcia stanowiły inspirację dla innych samorządów, a w momencie integracji Polski z Unią Europejską i pojawiających się możliwości pozyskiwania finansowego wsparcia, różnorodne projekty realizowano już w całym kraju. Województwo warmińsko-mazurskie również bierze aktywny udział w realizacji Programu Odnowy Wsi pod hasłem "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć ...". W niniejszej pracy przedstawiono efekty działań wielu podmiotów mających na celu poprawę wizerunku wsi i jakości życia mieszkańców w miejscowości Wejsuny.(abstrakt oryginalny)

Village refurbishment is a method of developing rural areas, which focuses on creating developmental strategies through grassroots initiatives and engagement of all interested parties on the local, regional and national levels. This process involves bringing about living conditions for entire local communities, creative development of spaces adjusted to the modern needs and fulfilling new functions. Social and economic changes, involving living areas and their surroundings, infrastructure, open-access spaces, services and meeting the living and spiritual needs are a measurable effect of these activities. Such initiatives have been popular and widespread in the European Union for over 20 years and the financial resources from the so-called Rural Development Program have served as direct support tools. The elaborated concepts and projects, based on using local resources and qualities, have been implemented within the scope of the Program for Renewal of Rural Areas as a regional system supporting the village administrative offices. The Opolskie Voivodship has become the Polish leader in such activities. Thanks to partnership cooperation with the German state of Rhineland-Palatinate, local administrative authorities implemented the first projects on the renewal of rural areas in the mid-1990s. The successful ventures were inspirational for other local authorities and while Poland accessed the European Union and new potential for financial support arrived, different projects were launched all over the country. The Warmińsko-Mazurskie Voivodship is actively involved in the Program for Renewal of Rural Areas, which has the slogan "The countryside in Warmia, Mazury and Powiśle - a place in which life is worth living...". This paper presents the effects of the activities undertaken by different entities aimed at improving the image of the countryside and living conditions of Wejsuny residents.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brodziński Z., Marks-Bielska R., Sarnowski J., Kozłowski W., 2012, Wybrane instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich, [w]: Z. Brodziński (red.), Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku, Wyd. Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 169-208.
  2. Kasińska L., Sieniawska-Kraus A., 2009, Architektura krajobrazu dla każdego, WiHK "KaBe", Krosno.
  3. Kondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
  4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
  5. Marks E., Gadomska W., Wierzchowska B., 2015, Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu linii brzegowej jeziora Śniardwy na cele wypoczynku i rekreacji, [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 426-438.
  6. Marks E., Młynarczyk K., Jaszczak A., Elkhatib A.O., 2009, Możliwości rozwoju różnych rodzajów i form turystyki na Pojezierzu Mazurskim, [w:] A. Dąbrowska, I. Ozimek (red.), Handel wewnętrzny, wydanie specjalne: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 259-268.
  7. Niedźwiecka-Filipiak I., 2007, Ład przestrzenny i architektoniczny warunkiem trwałego rozwoju obszarów wiejskich, [w]: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński, (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 113-125.
  8. Plan Odnowy Miejscowości Wejsuny, Załącznik do Uchwały Nr LIII/386/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dn. 30.10.2014 r.
  9. Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Gawryluk A., 2016, Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych - ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 149-162.
  10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida, 2011, Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami, Olsztyn (na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane Nida).
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.7163/SOW.49.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu