BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podolska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o ideę tworzenia wiosek tematycznych
Development of Rural Areas Based on the idea of Creating Thematic Villages
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2018, t. 49, s. 139-154, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Rural Studies
Issue title
Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Potencjał rozwojowy, Wieś
Rural development, Development potential, Village
Note
summ., streszcz.
Abstract
W ostatnich latach wiele polskich sołectw poszukuje możliwości rozwoju w sektorze pozarolniczym w oparciu o zasoby przyrodnicze czy kulturowe, w które bogaty jest region. Coraz częściej pomysł nie dotyczy jedynie pojedynczego gospodarstwa, ale angażuje szerszą społeczność, dając jej możliwość zarobkowania i integracji. Jednym ze sposobów wykorzystania lokalnego zasobu jest opracowanie indywidualnej oferty, która będzie motorem rozwoju turystyki wiejskiej, opartej na idei wiosek tematycznych. Wsie z motywem przewodnim to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych źródeł dochodu. W ramach projektu społeczność lokalna uczy się współpracy, dbania o własne sołectwo i wspólnie tworzy markę miejscowości, często przy tym tworząc produkty lokalne. Badania przedstawione w artykule dotyczą ok. 80 dolnośląskich wsi, które obrały motyw przewodni do tworzenia indywidualnej oferty turystycznej. Podjęte przez autorkę analizy koncentrowały się na zagadnieniach powstawania wsi tematycznych w aspekcie ich specjalizacji, aktualnego stadium rozwoju, różnorodności proponowanych ofert, w tym organizacji imprez cyklicznych.(abstrakt oryginalny)

In recent years, many Polish villages are searching for opportunities of development in the non-agricultural sector, basing upon regional natural or cultural resources. Increasingly, the idea does not affect only a single farm, but engages broader rural community, providing possibility to earn money and integrate. An idea implementing local resources is to develop an original offer that will drive the development of rural tourism, based on the concept of thematic villages. Creating a leitmotif of a village is an innovative way to stimulate rural economy and provide alternative sources of income for local inhabitants. Within the framework of a common project, local community learns to cooperate, care for the village and jointly establish village's brand. The research presented in the article concerns about 80 villages of the Dolnośląskie Voivodeship, which have adopted a given theme to create individual tourist offer. The analyzes undertaken by the author are focused on the issues of establishing thematic villages in terms of their specialization, stage of development, variety of proposed offers or organization of cyclical events.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cichowska J., 2011, Analizy i oceny SWOT przeprowadzone dla wybranych gospodarstw agroturystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich, 1, s. 164-171.
 2. Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16, 1, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 109-123.
 3. Duczkowska-Małysz K., 2007, Obszary wiejskie - przestrzeń problemów czy cywilizacyjna szansa Europy. Zmiany modelu rolnictwa europejskiego. Wzrost rangi wsi w Europie [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 19-36.
 4. Chigbu U.E., 2012, Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn,Germany, Community Development, 43, 2, s. 209-224.
 5. Chojnacka-Ożga L., Ożga W., 2014, Nowe spojrzenie na edukację przyrodniczą na przykładzie wybranych wiosek tematycznych w Polsce, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 16, 38/1, s. 193-199.
 6. Dąbrowski P.J., Idziak W., 2008, From desperation to inspiration - a creative idea that worked: Sierakowo-Hobbiton, Master of Business Administration, March-April, 2 (92), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 7. Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P., 2015, Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, Turystyka Kulturowa, 12, s. 37-50.
 8. Idziak W., 2004, O odnowie wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 9. Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Alta Press, Koszalin.
 10. Idziak W., 2009, Zarządzanie przestrzenią wsi przez dodawanie jej wartości, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 12, Sosnowiec, s. 198-205.
 11. Idziak W., 2011, Gospodarka kreatywna na wsi i kreatywne regiony, Regionalny Kongres Kultury, Łódź 27-29.10.2011 (dostęp on-line: 14.04.2017).
 12. Idziak W., 2012, Wieś w nowej gospodarce - wioski tematyczne, [w:] B. Głuszak (red.), Tam gdzie miejsca mają duszę. Model tworzenia miejscowości tematycznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląg, Kraków, s. 6-12.
 13. Idziak W., Wilczyński R, 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, FAPA, Warszawa.
 14. Łebek-Obrycka A., Prokopowicz J., 2011, Miejscowość tematyczna. Pomysł na lokalną aktywność i pracę, Miejsca z duszą. Wsie tematyczne Warmii i Mazur, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg.
 15. Niedźwiecka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Niedźwiecka-Filipiak I., 2012, Wyróżniki dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, Architektura Krajobrazu/Landscape Architecture, 2, 35, s. 38-48.
 17. Niedźwiecka-Filipiak I., 2016, Krajobrazowy kontekst Sieci Najciekawszych Wsi na przykładzie wsi z Opolszczyzny, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 103-116.
 18. Podolska A., Orzechowska-Szajda I., 2013, Local initiatives - changing how rural areas are perceived, Architektura Krajobrazu/Landscape Architecture, 2, s. 44-57.
 19. Podolska A., 2014, Wioski tematyczne - współczesny sposób na rozwój obszarów wiejskich, [w:] M.K. Leniartek (red.), Nasze, nie nasze w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław, s. 351-366.
 20. Podolska A., Niedźwiecka-Filipiak I., 2016, Wpływ wsi tematycznych na wizualne aspekty krajobrazu wsi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 115-134.
 21. Szczepańska M., Wilkaniec A., 2017, Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Gośliny w województwie wielkopolskim, Studia Obszarów wiejskich, 45, s. 85-104.
 22. Wacięga S., 2011, Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 288 (64), s. 81-90.
 23. Warmińska M., Dąbrowska A., 2009, Kreowanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich na przykładzie działań Stowarzyszenia mieszkańców i przyjaciół wsi Zawady Ełckie "Mukszty", [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
 24. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów wiejskich, Poznań.
 25. Wilczyński R., 2012, Sieć najpiękniejszych wsi. Opracowanie eksperckie projektu - możliwości utworzenia sieci, Opole, (http://www.dziedzictwowsiopolskiej.pl/upload/users/krybak/files/opraco-wanie_koncepcji_najpiekniejszych_wsi_fina%C5%82.pdf (dostęp on-line: 02.02.2018).
 26. Wilkin J., 2005, O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce, [w:] K. Zawalińska (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 45-56.
 27. Wilson O.J., 1999, Village renewal and rural development in the former German Democratic Republic, GeoJournal, 46, s. 247-255.
 28. Wolski O., Sykała Ł., 2016, Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności, Studia Obszarów wiejskich, 44, s. 21-38.
 29. http://www.dorf-stadterneuerung.at/downloads/Studie_Themendoerfer_Brunnmayr.doc (dostęp on-line: 14.04.2017).
 30. http://www.wioskizpomyslem.pl/ (dostęp on-line: 14.04.2017).
 31. http://aktywni.barycz.pl/pages/wioski-z-pomyslem-11 (dostęp on-line: 14.04.2017).
 32. http://www.krainawzgorz.pl/wsie-tematyczne (dostęp on-line: 14.04.2017).
 33. http://wioski.lgdpartnerstwoizerskie.pl/oferty-tematycznych-wsi-pogorza-izerskiego/ (dostęp on-line: 14.04.2017).
 34. https://pl-pl.facebook.com/pg/PSORW/about/?ref=page_internal (dostęp on-line: 06.02.2018).
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.7163/SOW.49.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu