BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woś Barbara (Politechnika Opolska), Gawlik Agnieszka (Politechnika Opolska), Drobek Wiesław (Politechnika Opolska)
Title
Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich - nowa jakość usług
Hotel Enterprises in Rural Areas - New Quality of Services
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2018, t. 49, s. 173-185, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Rural Studies
Issue title
Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Keyword
Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Obszary wiejskie, Wieś
Hotel industry, Hotel services, Rural areas, Village
Note
summ., streszcz.
Abstract
Współczesne kierunki rozwoju turystyki, rosnąca konkurencja oraz stale zmieniające się preferencje i upodobania turystów powodują, że coraz większego znaczenia nabiera zróżnicowana oferta usług turystycznych. Opolska wieś jest idealnym przykładem regionu, w którym doskonale rozwija się turystyka wiejska. Interesującym elementem tej turystyki są wiejskie obiekty hotelarskie, które stanowią istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Celem pracy jest określenie przemian zachodzących w ofercie usług hotelarskich w obiektach zlokalizowanych na terenach wiejskich Opolszczyzny i określenie nowych tendencji w wypoczynku na opolskiej wsi. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: metodę dokumentacyjną, metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem wywiadu pogłębionego oraz analizę opinii gości. Badania prowadzono od lutego do kwietnia 2017 r. Stwierdzono zwiększone zainteresowanie wypoczynkiem w obiektach hotelarskich zlokalizowanych na obszarach wiejskich wynikające z rozszerzenia zakresu oferowanych usług, podniesienia ich jakości oraz dostosowania oferty do potrzeb różnorodnych grup odbiorców.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to analyze the quality of hotel enterprises' services located in the rural areas of the Opolskie Voivodship and to examine new trends concerning leisure in the region's countryside. The following research methods were involved: documentary method and field research aiming at inventory of hotel enterprises located in rural areas, diagnostic survey including in-depth interviews and guests' opinion analysis. The study was conducted from February to March 2017. The spatial extent of the study comprised rural areas of the Opolskie Voivodship. It was found that increased interest in leisure in rural hotel enterprises results from the extension of offered services and adaptation to customers' needs. These conclusions follow the latest trends observed in tourism related to improving the quality of services.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński i W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich,.), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa, s. 51.
 2. Borkowski S., Wszendybył E., 2007, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Dominik P., 2012, Jakość obsługi gościa jako istotna determinanta powodzenia w świadczeniu usługi hotelarskiej w dobie silnej konkurencji na rynku, Economy and Management, 3, s. 108-115.
 4. Drobek W., Gawlik A., Woś B., 2016, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju wsi opolskiej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLXVII, s. 172-179.
 5. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 6. Górska-Warsewicz H., Sawicka B., Świątkowska M., Świstak E., Tul-Krzyszczuk A., 2011, Specyfika świadczenia usług hotelarskich na terenach niezurbanizowanych, [w:] I. Ozimek (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 171-172.
 7. Gralak K., 2011, Finansowanie rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych, [w:] I. Ozimek (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki - wybrane zagadnienia Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 14.
 8. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - Uwarunkowania - Zależności - Czynniki - Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 13.
 9. Idziak W., Wilczyński R., Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 10. Jaremen D.E., 1999, Specyficzny charakter usługi hotelarskiej a zarządzanie marketingowe hotelami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 839, s. 61-62.
 11. Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa.
 12. Kajdanek K., 2014, Współpraca miejsko-wiejska w kontekście procesów suburbanizacji w Polsce, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 78.
 13. Kochniewicz M., 2002, Jak odnieść sukces w turystyce. Kultura jakości, Biblioteka Turystyki, Warszawa.
 14. Kosmaczewska J., 2008, The Relationship between Development of Agrotourism in Poland and the Local Community Potential, Studies in Physical Culture and Tourism, 15, 2, s. 89-99.
 15. Kosmaczewska J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Luboń.
 16. Lichacy J., 2011, Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 288 (64), s. 215-220.
 17. Napierała T., Adamiak M., Lawin M., 2013, Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 247-260.
 18. Panasiuk A., Szostak D., 2009, Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 20. Bedrunka K. (red.), 2012, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działania Samorządu Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 21. Puciato D., 2017, Rola władz lokalnych w procesie wyboru lokalizacji hoteli, [w:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy we współczesnej turystyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 22. Rapacz A., 2003, Współpraca regionalna i transgraniczna czynnikiem kształtowania jakości produktu turystycznego, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań-Warszawa, s. 130-132.
 23. Wojciechowska J., 2009, Agroturystyka w kreowaniu przestrzeni turystycznej, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 18-22.
 24. Wojciechowska J., 2006, Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, Folia Turistica, 17, s. 99-119.
 25. Woś B., Gawlik A., 2015, The Development of Agri-tourism in Opole Province, Poland. From Inexpensive Holidays in the Countryside to Experiential Marketing, Journal of Environmental and Tourism Analyses, 3, 1, s. 85-89.
 26. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L., 1990, Delivering Quality Service. Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.7163/SOW.49.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu