BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Finansów)
Title
Podejścia i metody w badaniu efektywności szpitali samorządowych w Polsce
Approaches and Methods in the Study of Effectiveness of Local Government Hospitals in Poland
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 177-190, bibl.16 poz.
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Metody badawcze
Economic efficiency, Research methods
Note
streszcz., summ. JEL Classification: I15, H79
Abstract
Artykuł wpisuje się w problematykę badania efektywności ekonomicznej szpitali będących własnością publiczną, w szczególności własnością bądź współwłasnością samorządu terytorialnego w Polsce. Przedmiotem badania uczyniono teoretyczne podejścia do rozumienia i koncepcji istoty efektywności ekonomicznej oraz właściwe im ekonomiczne narzędzia analityczne służące uzyskaniu wiedzy na temat efektywności ekonomicznej szpitali i jej determinant dla potrzeb zarządzania nimi. Badanie polega na wyjaśnianiu, w którym ze zbioru przesłanek opisujących: niepewność i podwyższone ryzyko działania szpitali samorządowych w Polsce, warunki i ograniczenia poznawcze każdego z teoretycznych podejść oraz odpowiadających im metod badania efektywności ekonomicznej, na mocy reguł logiki dedukcyjnej, wyprowadzono osąd przydatności poszczególnych podejść i właściwych im metod w realiach polskich.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of the study of the economic effectiveness of hospitals owned or co-owned by local government in Poland. Theoretical approaches to understanding the essence of economic efficiency and the relevant economic analytical tools for gaining knowledge about the economic effectiveness of hospitals are the subject. The aim of this paper is to critique the applicability of various theoretical approaches to effectiveness studies and adequate methods of efficiency analysis in the case of local government hospitals in Poland.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cholewa-Wiktor, M. (2014). Efektywność w szpitalach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180, 44-54.
 2. Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. The Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120 (III), 253-281.
 3. Flood, C.M. (2010). International health care reform. A legal, economic, and political analysis. London: Routledge.
 4. Glapiński, A. (2012). Meandry historii ekonomii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Golinowska, S. (red.) (2011). Zarys Systemu Ochrony Zdrowia. Polska 2012. Warszawa: NFZ.
 6. Hass-Symotiuk, M. (red.) (2011). Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Huerta de Soto, J. (2010). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Fijor Publ. Comp.
 8. Krzeczewski, B. (2014). Wpływ organu założycielskiego na efektywność finansową szpitali w województwie łódzkim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, 1-13.
 9. Leibenstein, H. (1966). Allocative Efficiency vs. X-Efficiency. American Economic Review, 56, 392-415.
 10. Nojszewska, E. (2015). Ekonomiczna analiza efektywności szpitali. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2, 103-129.
 11. Porębski, D. (2016). Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (maszynopis rozprawy doktorskiej). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 12. Potts, J. (2007). X-efficiency vs. X-efficacy. [W:] R. Franz (red.), Renaissance in Behavioral Economics: Essays in honour of Harvey Leibenstein. New York: Routledge Taylor & Francis Ltd.
 13. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, nr UDA-POKL.05.02.01-00-115/10-00 (2015). Wrocław.
 14. Stigler, G.J. (1976). The Xistance of X-Efficiency. American Economic Review, 1 (66), 213-216.
 15. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. nr 112, poz. 654, art. 59.
 16. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu