BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szcześniak Mirosław (The Polish University Abroad in London)
Title
The Role of a Leader in Managing Change within an Enterprises
Rola lidera w procesie zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2018, t. 80 nr 3, s. 11-25, bibliogr. 21 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Człowiek w świetle teorii i praktyki zarządzania
Keyword
Lider w organizacji, Lider w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zmianami, Proces zarządzania, Otoczenie przedsiębiorstwa
Leader in the organization, Leader in enterprise, Change management, Management process, Enterprise environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie wybranych pozycji literatury przedmiotu w artykule przedstawiono rozważania dotyczące lidera zmian i jego znaczenia w inspirowaniu i przeprowadzaniu tego ważnego i skomplikowanego procesu w przedsiębiorstwie. Wraz z szybko postępującymi globalnymi zmianami oraz zachodzącymi przemianami społecznymi i pokoleniowymi modyfikacji ulegają również dotychczasowe paradygmaty biznesowe, zmienia się zatem portret skutecznego lidera. Skuteczny lider to ten, który zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie znać się na wszystkim, dlatego potrzebuje zaufanych współpracowników, którzy posiadają różne kompetencje, doświadczenia i umiejętności. Na co dzień spotykamy się z wieloma sytuacjami, gdy decyzji nie można podjąć autorytarnie i konieczne jest zaufanie specjalistom w danym obszarze wiedzy. Takiego odejścia od hierarchiczności muszą się nauczyć liderzy XXI wieku. Dobry lider musi umiejętnie łączyć różne modele zarządzania - w jednej sytuacji być charyzmatycznym mówcą, w innej egzekutorem procedur. Niezmienne jest jednak to, że musi być zawsze na bieżąco z trendami, zachować szacunek do innych i promować różnorodność. Rozważania przedstawione w artykule mają charakter teoretyczny i są oparte na dostępnej literaturze naukowej z tej dziedziny.(abstrakt oryginalny)

In the article based on selected literature related to this subject, the discussion focuses on the leader of changes and their importance in inspiring and conducting this important and complicated process within the company. Along with rapidly progressing global changes as well as social and generational changes taking place, the existing business paradigms are also being modified, so the portrait of an effective leader also changes. An effective leader is one who realizes that he is not able to know everything, which is why he needs trusted associates who have different competences, experiences and skills. Every day we encounter many different situations where decisions cannot be taken authoritatively and it is necessary to rely on specialists in a given area of knowledge. 21st century leaders have to be able to depart from hierarchy. A good leader must skillfully combine different management models - in one situation be a charismatic speaker, and in another, a scrupulous enforcer of procedures. However, one thing remains unchanged: a leader must always be up-to-date with trends, maintain respect for others and promote diversity. The theoretical considerations presented in the article are based on the review of available literature in this interesting field.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Covey S.R., 2005, 8 nawyk. Od efektywności do wielkości własnego głosu, Poznań: Rebis.
 2. Drucker P.F., 2009, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Warszawa: MT Biznes.
 3. Grouard B., Meston F., 1997, Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Warszawa: Poltext.
 4. Griffin R.W., 2017, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: WN PWN.
 5. Klimek J., 2017, Strategia MSP. Przedsiębiorczość - konkurencyjność - rozwój, Warszawa: Ementon.
 6. Krupa K., 2006, Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacyjnej (wybrane aspekty i narzędzia), Rzeszów: Wyd. URz.
 7. Kuc B.R., 2006, Od zarządzania do przywództwa, Warszawa: PTM.
 8. Kuc B.R., 2016, Paradoksy przywództwa. Od szamana do showmana, Warszawa: Ementon.
 9. Kurtyka M., Roth G., 2008, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, Warszawa: CeDeWu.
 10. Masłyk-Musiał E., 2003, Organizacja w ruchu, strategie zarządzania zmianami, Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 11. Mehta S., Maheshwari G.C., Sharama S.K., 2014, Role of the Leading Successful Change: An Empirical Study, Journal Of Contemporary Management Research, 8(2), 2-12.
 12. Penc J., 2007, Decyzje i zmiany organizacyjne. W poszukiwaniu sposobów działania, Warszawa: Difin.
 13. Szcześniak M., 2017, Wyzwania etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa: Ementon.
 14. Tappins S., Cave E., 2008, The Secrets of CEOs: ISO Global Chief Executives Life the Lid of Business, Life and Leadership, London: Nicholas Brealey Publishing.
 15. Thomson G., 2010, The Art and Science of Experiential Leadership: Culture at the Core of Process Change Success, Journal of Business Strategy, 31(4), 85-89.
 16. Uhl-Bien M., 2006, Relation Leadership Theory: Explorating the Social Processes of Leadership and Organizing, The Leadership Quarterly, 17(6), 654-676.
 17. Vit B. de, Meyer R., 1998, Strategy: Process, Content, Context, London: International Thomson Business Press.
 18. Wang P., Rode J.C., 2010, Transformational Leadership and Follower Crativity: The Moderating Effects of Identification with Leader and Organizational Climate, Human Relations, 63(8), 1105-1128.
 19. Więcek-Janka E., 2006, Zmiany i konflikty w organizacji, Poznań: Wyd. Polityki Poznańskiej.
 20. Zając Cz., 2006, Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 21. Zarębska A., 2002, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i Praktyka, Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0080.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu