BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myjak Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Title
Czynniki innowacyjności w procesach personalnych na podstawie przeprowadzonych badań
Innovation Factors in Personnel Processes Based on the Conducted Research
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 77-85, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Innowacyjność, Postawy pracowników, Badania empiryczne
Innovative character, Employee conducts, Empirical researches
Note
JEL Classification: L26, 031.
streszcz., summ.
Abstract
Publikacja przedstawia czynniki innowacyjności w procesach personalnych w kontekście przeprowadzonych badań własnych. Struktura artykułu zawiera część teoretyczną opracowaną na podstawie wyselekcjonowanej literatury przedmiotu, zaś część empiryczna prezentuje wyniki badań empirycznych zrealizowanych w 2017 roku przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety. Wyniki tych badań dowiodły, iż na innowacyjność w procesach personalnych wpływ mają "miękkie" i "twarde" czynniki zlokalizowane wewnątrz organizacji oraz cechy i postawy pracowników służb personalnych wobec innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych w procesy personalne. (abstrakt oryginalny)

The publication presents innovation factors in personnel processes in the context of own research. The structure of the article contains the theoretical part developed on the basis of selected literature on the subject, while the empirical part presents the results of empirical research carried out in 2017 by the use a questionnaire. The results of this research have proved that the innovation in personnel processes is influenced by "soft" and "hard" factors located within the organization as well as features and attitudes of workers of personnel services towards innovative solutions introduced in personnel processes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Woźniak, T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Bańka, W. (2011). Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Baruk, J. (2017). Powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE, "Problemy Jakości", nr 1, 2-8.
 4. Francik, A. (2003). Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 5. Gembalska-Kwiecień, A. (2017). Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Politechnika Śląska, Gliwice.
 6. Grajewski, P. (2016). Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Gruda, J. (2003). Istota zmian w firmie i warunki ich skutecznego wprowadzania. [w:] Lisiecki M. (red.), Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin.
 8. Herscovitch, L., Meyer, J.P. (2002). Commitment to organizational change: extension of a threecomponent model. Jurnal of Applied Psychology, no 87(3), 474-487.
 9. Hilami, M.F., Ramayah, T., Mustapha, Y., Pawanchik S. (2010). Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs. "European Journal of Social Science", vol. 16, no. 4, 557-568.
 10. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Kaczmarska-Krawczak, J. (2015). Innowacje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. [w:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 12. Knosala, R., Wasilewska, B., Boratyńska-Sala, A. (2018). Tworzenie innowacyjnych rozwiązań. [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 13. Korczyński, S. (2011). Funkcjonowanie człowieka w organizacji, Uniwersytet Opolski, Opole.
 14. Łukasik, K., Brendzel-Skowera, K., Puto, A. (2016). Kultura innowacyjna organizacji. [w:]: Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 15. Motyka, S. (2014). Model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie. [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 16. Nowosielski, S. (2011). Orientacja na pracownika jako klienta wewnętrznego w organizacji. [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Prace Naukowe nr 223, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 298-309.
 17. Penc, J. (2011). Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Pietroń-Pyszczek, A., Piwowar-Sulej, K. (2013). Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne, Wydawnictwo Marina, Wrocław.
 19. Pomykalski, A. (2009). Innowacyjność organizacji, [w:] Pomykalski A. (red.), Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 20. Potoczek, N. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Strużycki, M., Bojewska, B. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. [w:] Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 22. Tracy, B. (2014). Motywowanie. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 23. Wachowiak, P. (2008). Motywowanie pracowników. [w:] Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 24. Żarczyńska-Dobiesz, A. (2008). Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.034
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu