BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świniarska Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w aspekcie zagrożeń ekologicznych
Contemporary Information Security Management in the Aspect of Ecological Hazards
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 87-98, schemat, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem
Security, Information security, Safety management
Note
JEL Classification: Q57, L86.
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój elektroniki, Internetu, wykorzystywanie sieci publicznych do przesyłania informacji dla systemów przemysłowych, powoduje, iż informacja staje się kluczowym czynnikiem wyznaczającym wiedzę, władzę, ale i decydującym o bezpieczeństwie obywateli, organizacji, całych państw. Umiejscowienie zagrożenia, w tym zagrożenia informacyjnego, w sferze świadomości społeczeństwa skłania do postawienia pytań o stopień odbierania pewnych zjawisk i o określenie, czy wszystkie zjawiska zagrażające bezpieczeństwu informacyjnemu istotnie są zagrożeniem, czy może jedynie chaosem informacyjnym. Poniższy artykuł ma na celu scharakteryzowanie zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego występujących we współczesnym świecie w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym zmierzających do ich minimalizacji. (abstrakt oryginalny)

The development of electronics, the Internet, the use of public networks to send information for industrial systems, makes information become a key factor determining knowledge and power, but also decisive for the safety of citizens, organizations, and even entire countries. The location of the threat, including the information threat, in the area of public awareness prompts questions about the degree of reception of certain phenomena and the determination of whether all phenomena threatening information security are indeed a threat or only information chaos. The following article aims to characterize the contemporary threats to information security occurring in the modern world in the aspect of ecological security and activities in the field of information security management aimed at minimizing them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
  2. Beskosty M., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Studia nad Bezpieczeństwem, Nr 2/2017, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2017.
  3. https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ludzkosc-czekaja-potezne-migracje-ludnosci-nawet-700-mlnludzi- bedzie-musialo-uciekac-aby, (16.05.2018r.).
  4. Janczak J., Zakłócenia informacyjne, AON, Warszawa 2001.
  5. Kowalkowski S. (red.) Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, AON, Warszawa 2011.
  6. Liczmańska-Kopcewicz K., Uczestnictwo konsumentów w tworzeniu innowacji poprzez media społecznościowe, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 4, cz. 2 Agile Commerce - technologie przyszłości, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2017.
  7. Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  8. Wiśniewska A. M., Liczmańska K., Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Nr 3/2010, Bydgoszcz 2010.
  9. Żebrowski A., W. Kwiatkowski, Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza ABRYS, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.035
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu