BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwiński Artur (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Znaczenie wiedzy dla gospodarki w ujęciu makro- i mikroekonomicznym
Importance of Knowledge for Economy in the Context of Macro- and Microeconomics
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 99-109, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Mikroekonomia, Kapitał intelektualny, Makroekonomia
Knowledge-based economy, Microeconomics, Intellectual capital, Macroeconomics
Note
JEL Classification: O 32, O 33, O 34.
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsza praca traktuje o znaczeniu wiedzy dla pojedynczego przedsiębiorstwa oraz całej gospodarki. W latach 50. XX wieku powstał pierwszy model makroekonomiczny (tzw. model Solowa-Swana), z którego wynikało, że tempo rozwoju gospodarki zależy wprost od szybkości wzrostu wiedzy. Poważnym problemem metodologicznym dla ekonomistów okazał się pomiar wiedzy (czy też poziomu technologicznego), ponieważ istnieje wiele wskaźników ilościowych, które wskazują pośrednio na stan rozwoju wiedzy w danym społeczeństwie (takie jak liczba wydawanych publikacji naukowych, liczba nadanych stopni czy tytułów naukowych czy też liczba absolwentów szkół wyższych). Obecnie coraz częściej gospodarki krajów wysoko rozwiniętych określa się mianem gospodarek opartych na wiedzy, jednakże nie istnieje jeden powszechnie akceptowalny wskaźnik, który określałby poziom rozwoju takiej gospodarki. W kontekście pojedynczych przedsiębiorstw również zaczyna się traktować wiedzę jako zasób w takim samym sensie jak kapitał czy praca i coraz więcej mówi się o potrzebie efektywnego zarządzania wiedzą. Wyróżniono nowy składnik majątku, który wpływa na wartość rynkową przedsiębiorstwa - jest to kapitał intelektualny. Niniejszy artykuł w sposób przeglądowy prezentuje problematykę gospodarek opartych na wiedzy (ujęcie makroekonomiczne) oraz przedstawia kilka definicji i metod pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (ujęcie mikroekonomiczne). (abstrakt oryginalny)

The article deals with importance of knowledge for single enterprise and for the whole economy. In the 50s of the last century Solow and Swan created the first macroeconomic model which indicated that the economic growth depends on the pace at which the amount of knowledge increases. It turned out to be a real challenge for economists to measure the amount of knowledge (or the technological advancement) because there are many ratios and quantities which indirectly indicate the level of technological advancement (such as the number of research articles, number of PhD degrees or number of University graduates). Currently the economies of well-developed countries are commonly referred to as knowledge-based economies, nevertheless, one accepted indicator which would evaluate the level of development of such economy has not been found. When it comes to single enterprises, there is a tendency to treat knowledge as a resource in the same sense as capital and a lot has been said about the need of effective knowledge management. Intellectual capital, which can contribute to the market value of the enterprise, appears to be a new element of the company's assets. The currents article presents a review on the issue of knowledgebased economy (a macroeconomic context) as well as it discusses a number of methods which aim to measure intellectual capital (a microeconomic context). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bombiak E. (2011), Istota i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie" nr 88.
 2. Edvinsson L. (1997), Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" nr 3.
 3. Edvinsson L., Malone, M. S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 4. Fazlagic A. J. (2003), Marketingowe zarządzanie szkołą, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 5. Kleer J. (2003), Co to jest GOW, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, KBN, Warszawa.
 6. Kleer J. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacji: związki czasowe i przyczynowe, [w:] Kotowicz-Jawor J. (red.), GOW - wyzwanie dla Polski, PWE, Warszawa.
 7. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap przemian społeczno-gospodarczych krajów transformacji systemowej, [w:] Nowakowski J., Skowronek-Mielczarek A. (2004) (red.), Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, SGH, Warszawa.
 9. Pulic A. (2004), Intellectual Capital - Does it Create or Destroy Value?, "Measuring Business Excellence" nr 8.
 10. Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 11. Skrzypek E. (2009), Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, [w:] Skrzypek E., Sokół A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 12. Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju" nr 23.
 13. Skrzypek E. (2014), Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie - aspekty metodyczne, "Studia Metodologiczne" nr 32.
 14. Solow R. M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" nr 70.
 15. Swan T. W. (1956), Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record" nr 32.
 16. Sveiby K. E. (1997), The Intangible Assets Monitor, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.037
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu