BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Title
The Mission & Vision Statements in the Consumers' Strategies
Misja i wizja w strategiach konsumentów
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 111-118, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Proces decyzyjny, Decyzje konsumenckie
Consumer behaviour, Decision proces, Consumer decision
Note
JEL Classification: L26; M31.
streszcz., summ.
Abstract
Oczywiste jest, że identyfikacja wzorców decyzyjnych konsumentów jest kluczową kwestią dla firm zorientowanych marketingowo, które starają się wprowadzać innowacje na rynek i rozwijać swoją ofertę. Aby lepiej zrozumieć zachowania konsumenckie, warto rozważyć traktowanie klientów jako partnerów biznesowych, którzy mają swoje misje, wizje i realizują swoje strategie. Zgodnie z tym założeniem, celem artykułu jest próba spojrzenia na konsumentów jako na podmioty rynkowe i wyjaśnienie ich zachowania w świetle teorii zarządzania organizacją. Autor niniejszego artykułu wykorzystuje przegląd literatury jako metodę opisania podstawowych zagadnień, które dotyczą deklaracji misji i wizji konsumenta oraz formułowania strategii. (abstrakt oryginalny)

The identifications of consumers' decision-making patterns is a crucial issue for marketing-oriented companies that strive for bringing innovations successfully to the market and for developing their offer - this is the absolute truth. To better understand consumer behaviours it is worth to consider clients as a business partners, that have their missions, visions and pursue their strategies. Following this assumption, the purpose of the article is to present an idea of defining consumers as a market entities and explain their behaviour in the light of the theory of management. The author of this paper uses literature review as a method to describe basic issues, which are both: the mission & vision statement of the consumer as first of them and the strategy as the second one. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz, J. (2007). Metody zarządzania. Warszawa : POLTEXT.
 2. Bolesta - Kukuła, K. (2003). Decyzje menedżerskie. Waszawa: PWE.
 3. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Davis, A. (2007). Public relations. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Falkowski, A., & Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.
 6. Griffin, R. W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 7. Jeżak, J. (2004). Przedsiębiorstwo rodzinne : funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.
 8. Knecht, Z. (2005). Zarządzanie i planowanie marketingowe. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Liczmańska, K. (2016). Strategie marek produktowych na rynku FMCG, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 10. Małysa-Kaleta, A. (2009). Strategie decyzyjne konsumentów w warunkach niepewności.
 11. L. Marek, S., & Białasiewicz, M. (2011). Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Maslow, A. H. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Obłój, K. (1998). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Rogers, C. (1980). A Way of Being. Boston: Houghton Mifflin Company.
 15. Rudnicki, L. (2000). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Stallworth Williams, L. (2008). The mission statement. Journal of Business Communication, 45 (2), 94-119.
 17. Stoner, J. A., Freeman, E. R., & Gilbert, D. R. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Venter, H., & Venter, E. (2010). Globalization and the Psychology of the New World Citizen: How the New Global Citizen Compares to Maslow\'s Level of Self Tran-scendence. ., Vol. 5 Issue 7, p. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences , 5 (7), 29-35.
 19. Wiśniewska, A. M. (2014). Strategie lojalności konsumenckiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie (1), 23-33.
 20. Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.036
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu