BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Czepirska Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Polityka publiczna wobec sektora mikrofinansów - analiza stanu
Public policy on microfinance sector - current state and future developments
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 3, s. 201-217, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Polityka publiczna, Mikrofinanse, Kryzys finansowy
Public policy, Microfinance, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Artykuł dostępny również w języku angielskim, nr 3A, s. 201-216
Abstract
Zmiany wywołane kryzysem finansowym przyczyniły się do rozwoju alternatywnych finansów, których jednym z przykładów są mikrofinanse. Aby w pełni wykorzystać potencjał i znaczenie tego sektora finansowego, ograniczać ryzyko funkcjonowania instytucji mikrofinansowych na rynku usług finansowych, a także wzmocnić ich potencjał rynkowy, wymagane jest podjęcie kompleksowych działań zmierzających do opracowania i wdrożenia sektorowej polityki publicznej dedykowanej mikrofinansom. Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań determinujących rozwój sektora mikrofinansowego, jako elementu polityki sektorowej w odniesieniu do identyfikowanych potrzeb finansowych, gospodarczych i społecznych. Na tle dotychczas wdrożonych w Polsce segmentowych programów publicznych adresowanych pośrednio do instytucji mikrofinansowych opisane zostały kierunki i uwarunkowania kompleksowych działań zmierzających do opracowania kompleksowego programu polityki publicznej wykorzystującego potencjał mikrofinansów i służący do jego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

Changes resulting from the financial crisis have contributed to the development of alternative form of financing, including microfinance which is considered a financial system sector. In order to fully realize its potential, reduce risks inherent to microfinance institutions. as well as to strengthen its market capabilities, it is necessary to take comprehensive measures aimed at devising and implementing public policy on microfinance. The objective of the article is to examine conditions determining the development of the microfinance sector as an element of sectoral policy targeted at meeting financial, economic and social needs. The authors analyze steps necessary for the microfinance sector's full potential realization and its development. The background for considerations presented in the article is the sectoral public programme focused on microfinance institutions which has already been introduced or is under implementation in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.pl
 2. Bendig M., Unterberg M., Sarpong B., Overview of the Microcredit Sector in the European Union, European Microfinance Network, Brussels 2014.
 3. Birkland T. A., Introduction to the Policy Process, M. E. Sharpe, Armonk 2005.
 4. Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Wykluczenie finansowe w Polsce i możliwości przeciwdziałania, "Polityka Społeczna" 2, 2010.
 5. Dye T. R., Understanding Public Policy, Prentice Hall-Englewood Cliffs, New Jersey 1987.
 6. Europejski Fundusz Inwestycyjny, JASMINE - Joint Action to Support Microfinance Institutions, http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/JASMINE
 7. Europejski Fundusz Inwestycyjny, JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, http://www.eif.org/what_we_do/resources/jeremie/index. htm?lang=-en
 8. Ewaluacja w polityce publicznej, red. A. Surdeja, Difin, Warszawa 2013.
 9. Fundusze Europejskie, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ zasady-dzialania-funduszy/czym-sa-fundusze-europejskie/
 10. JEREMIE, Czym jest JEREMIE, http://www.jeremie.com.pl/ogolnie/
 11. Komisja Europejska, European initiative for the development of microcredit in support of growth and employment, 13 November 2007.
 12. Kraemer-Eis H., Conforti A., Microfinance in Europe. A Market Overview, EIF Research & Market Analysis, "Working Paper" 001, 2009.
 13. Kraft M., Furlong S., Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives, 4thed., CQ Press, Los Angeles 2012.
 14. Lasswell H. D., Politics: Who Gets What, When, How, [w:] The Political Writings of Harold D. Lasswell, New Haven Press Inc., New Haven 1936.
 15. Maas B., Lammerman S., Designing microfinance operations in the EU. A manual on how to build and implement microfinance support programmes using the ESF, ESF, Brussels 2012.
 16. Mikrofinansowanie, Progress, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=pl/
 17. Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego w Polsce, Warszawa 2016, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf022016.pdf
 18. ONZ, Warszawa, listopad 2004, http://www.unic.un.org.pl/rok_mikrokredytu/ mikrokredyty_mikrofinanse.php
 19. Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 20. Porretta P., Pes G. N., Microfinance, EU Structural Funds and Capacity Building for Managing Authorities. A Comparative Analysis of European Convergence Regions, Palgrave-Macmillan, New York 2016.
 21. Robertson D., Judd D., The Development of American Public Policy: The Structure of Policy Restraint, Scott, Foresman, Greenview 1989.
 22. System finansowy w Polsce, red. Z. Polański, B. Pietrzak, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2008.
 23. Szafenberg R., Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej, Warszawa, marzec 2013, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/Ekspertyza_PSwPP.pdf
 24. Vigano L., Bonomo L., Vitali P., Microfinance in Europe, Giordano Dell'Amore Foundation, "Working Pape" November 2004.
 25. Zawicki M., Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, PWE, Warszawa 2014.
 26. Zybała A., Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Difin, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu