BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Modelowanie ekonometryczne wydatków dwuosobowych gospodarstw domowych
Econometric Modelling of Two-Person Households' Spending = Èkonometričeskoe modelirovanie rashodov domohozâjstv, sostoâŝih iz dwuh čelovek
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 3 (24), s. 5-15, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Modele ekonometryczne
Households, Household income, Household expenditures, Econometric models
Note
JEL Classification: C53, D12, D140
streszcz., summ., rez.
Abstract
Zachowania gospodarstw domowych są częścią szerszej problematyki dotyczącej zachowania człowieka. Realizowane potrzeby gospodarstw domowych są determinowane różnymi czynnikami. Niezależnie od typu społeczno-ekonomicznego gospodarstwa domowego najważniejszą determinantą wpływającą na zachowania zakupowe są czynniki ekonomiczne. Stanowią one ważny aspekt zachowań potencjalnych nabywców. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest analiza zachowań konsumenckich dwuosobowych gospodarstw domowych w zakresie wydatków w latach 2006-2014. Analiza ekonometryczna przeprowadzona została w różnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce na podstawie danych pochodzących z badań budżetu gospodarstw domowych GUS. Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, dochody, wydatki, model ekonometryczny. (abstrakt oryginalny)

Behaviour of households is a part of the broader issues concerning human behaviour. Implemented household needs are determined by various factors. Regardless of the type of socio-economic household the most important determinants influencing the purchasing behaviour are economic factors. They constitute an important aspect of the behaviour of potential buyers. The primary objective of this publication is to analyse consumer behaviour of two-person households' expenditure in the years 2006- 2014. An econometric analysis was carried out in different socio-economic groups of households in Poland based on the data from the CSO's Household Budget Surveys. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Białowąs S. (2013), Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych. Postawy, determinanty, model, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  2. Bywalec C. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Grzywińska-Rąpca M. (2012), Analiza wydatków gospodarstw domowych na rekreację i kulturę w roku 2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 96.
  4. Grzywińska-Rąpca M. (2011), Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009, "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej", nr 4/8.
  5. GUS (2017), Budżety gospodarstw domowych za lata 2006-2014, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki- zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2016-r-,9,11 .html [dostęp: 03.02.2017].
  6. Kawiński M., Szumlicz Т., Więckowska B. (2017), Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa.
  7. Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn В. (2001), Zachowania konsumentów. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Panek T. (2007), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  9. Podolec B. (2000), Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  10. Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu