BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorkowy Bartosz (Uniwersytet Opolski)
Title
III Filar systemu emerytalnego w Polsce - uwarunkowania, struktura oraz tendencje zmian
Pension System Pillar 3 in Poland - Conditions, Structure, and Tendencies for Changes = 3-j stolp pensionnoj sistemy v Pol'sze - obuslovlennosti, struktura i tendencii k izmeneniâm
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 3 (24), s. 16-29, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
System emerytalny, Emerytury dodatkowe, Oszczędności emerytalne, Przegląd literatury
Pension schemes, Supplementary pensions, Retirement savings, Literature review
Note
JEL Classification: J18, J26
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu III filara systemu emerytalnego w Polsce, jego uwarunkowań oraz stopnia zainteresowania polskiego społeczeństwa tego typu produktami. Wypłacane świadczenie pochodzące z obowiązkowej części systemu emerytalnego może nie wystarczyć, w przypadku wielu osób, na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych. Wydaje się, że nie będziemy mieć innego wyjścia, jak tylko skorzystać z dodatkowych form gromadzenia kapitału na okres starości. Czy mogą to być produkty zaliczane do III filara systemu emerytalnego? Czy przeciętnego Polaka stać na odkładanie kapitału przy zastosowaniu tego rodzaju instrumentów? W przypadku pierwszego pytania odpowiedź jest oczywiście twierdząca, lecz w przypadku drugiego - niestety już nie.
  Metodologia badawcza: analiza danych zawartych w raportach instytucji finansowych.
Implikacje praktyczne: przedstawienie struktury oraz tendencji zmian III filara.
Implikacje społeczne: podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa w kwestii oszczędzania na starość.
Kategoria artykułu: przegląd literatury. (abstrakt oryginalny)

This article aims to present the current state of the pension system pillar 3 in Poland, its conditions, and the degree of Polish society interest in such products. The paid retirement benefit from the compulsory pension system can be insufficient to cover current consumption needs in case of many people. It seems that everyone will have to use additional forms of saving for the old age. Can it be the products of the pension system pillar 3? Can an ordinary Polish citizen afford to save capital by the use of such instruments? In case of the first question, the answer is positive, while in the second case not necessarily.
Methodology: an analysis of data from financial institutions' reports.
Practical implications: presentation of the structure and changes tendencies of pillar 3.
Social implications: raising the awareness of Polish society as far as saving for the old age is concerned.
Article category: literature overview. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bobrowska A., Chorkowy B. (2013), Dodatkowe źródła finansowania konsumpcji w okresie emerytalnym, (w:) red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Kierunki i determinanty przemian konsumpcji - aktualne problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 2. Chorkowy B. (2013), Efektywność inwestowania w ramach III filara systemu emerytalnego, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Katowice.
 3. Dylematy inwestowania - rodzaje, efektywność, przykłady (2011), red. D. Podedworna- Tarnowska, Poltext, Warszawa.
 4. GUS (2016), Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r., Warszawa.
 5. GUS (2016), Polski rynek ubezpieczeniowy 2011, Warszawa.
 6. Półtorak В., Piechowiak Ł. (2015), Raport. Czy Polski system emerytalny może zbankrutować?, Dział Analiz Bankier.pl.
 7. Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa (2014), TNS Polska dla Związku Banków Polskich, listopad.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. (Dz. U. 2016, poz. 786).
 9. OECD (2006), The Importance of Financial Education, "Policy Brief", lipiec.
 10. Raporty Komisji Nadzoru Finansowego z lat 2010-2015.
 11. The World Bank (2014), Oszczędzanie z myślą o przyszłości: wspieranie rozwoju gospodarczego i wzrostu standardu życia w starzejącej się Polsce, https://www.worldbank.org/pl/news/feature/2014/10/21 /saving-for-the-future- supporting-economic-growth-and-living-standards-in-an-aging-poland [dostęp: 18.10.2017].
 12. UOKIK (2013), Poradnik dla konsumentów zainteresowanych zawarciem umowy świadczeń dożywotnich, https://uokik.gov.pl/download.php?plik= 14026 [dostęp: 18.10.2017].
 13. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2011, poz. 398).
 14. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. 2014, poz. 1585).
 15. ZUS (2016), Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznychw2015r., Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu