BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tozaj Loreta (Albania, University "Ismail Qemali" Vlore)
Title
The Overall Albanian Legal Framework of Competition
Ogólne prawne warunki konkurencji w Albanii
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (44), 2018, nr 117, s. 65-70, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Regulacje prawne, Polityka, Konkurencja
Legal regulations, Politics, Competition
Note
streszcz., summ.
Country
Albania
Albania
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu odzwierciedlenie i analizę zmian prawnych i instytucjonalnych warunków konkurencji w Albanii, prezentując punkt widzenia autora na podstawie różnych dokumentów, aktów prawnych i artykułów różnych autorów.Albania jest małym krajem europejskim, który od wejścia w życie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu był prawnie zobowiązany do spełnienia tzw. "kryteriów kopenhaskich", a mianowicie: kryteriów politycznych (demokracja, praworządność, prawa człowieka, ochrona mniejszości) oraz kryteriów ekonomicznych (funkcjonująca gospodarka rynkowa i zdolność do radzenia sobie z presją konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej). W tym kontekście Albania poczyniła znaczne postępy w rozwijaniu stabilnej i funkcjonującej gospodarki rynkowej, jednak istnieje wiele możliwości dalszej poprawy w wielu aspektach. Wydaje się, że gospodarka albańska ma większość podstawowych elementów funkcjonalnej polityki konkurencji, chociaż istnieją pewne luki, a zapisy dotyczące egzekwowania przepisów wydają się ograniczone.Dążąc do rynku UE, Albania jest spóźniona i przede wszystkim wchodzi na rynek, który jest wysoce konkurencyjny i bardzo wymagający pod względem jakości, niezawodności i wydajności dostaw.(abstrakt oryginalny)

This paper aims to reflect and analyze developments in the legal and institutional framework of competition in Albania bringing the author's point of view based on various documents, legal acts and numerous papers of different authors. This paper also seeks to identify, the results achieved by the implementation of the new legal and institutional Albanian framework, regarding the fact that since 2004 Albania has been applying competition law/policy as an economic regulation that affects both the structure of markets and the conduct of market participants. Albania is a small European country, which since the entry into force of the SAA, has been legally obliged to fulfill the so-called "Copenhagen criteria", namely: political criteria (democracy, rule of law,human rights, protection of minorities) and economic criteria (functioning market economy and capacity to cope with competition pressure within the internal market of the European Union). In this context Albania has made some good progress in developing astable and functioning market economy, however, there is significant room for further improvement in many aspects. The Albanian economy appears to have most of the basic building blocks of a functional competition policy regime, though some gaps persist and enforcement records appear limited. Aiming at the EU market, Albania is a latecomer and, above all, enters a market that is highly competitive and very demanding with regard to quality, reliability and efficiency of supply. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACA (2006). Decision No. 43 Dated 28.12.2006, National Competition Policy. Retrieved from http://www.caa.gov.al/.
 2. ACA (2011). Competition in Albania, information brochure. Retrieved from http://caa.gov.al/publica-tions.
 3. ACA (2018). Competition Law Enforcement in the Albanian Experience: Challenges and Opportunities, Decision no. 498, dated 25.02.2018, On Approval of the Annual Report on the Activity of the Competition Authority for year 2017 and the Main Priorities for 2018. Retrieved from http://www.caa.gov.al/.
 4. Act No. 8044 of 7 December 1995 on Competition Protection.
 5. Act No. 9121, of 28 July 2003 on competition protection. Published in Official Gazette No. 71 of 2003, amended by Act No. 10317, dated 16.09.2010 published in Official Gazette No. 135 on 7 October 2010.
 6. Act No. 9121, of 28 July 2003 published in Official Gazette No. 71 of 2003, amended by Act No. 10317, dated 16.09.2010 published in Official Gazette No. 135 on 7 October 2010 On Competition Protection.
 7. Broka, P., Laci, A. (2010). Development of Competition Law and Policy and its Implementation as a Challenge for the European Union Integration, Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy - UNCTAD. Retrieved from unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclp2015d1_en.pdf
 8. Broka, P., Nazifi, E. (2011). Novelties in Albanian com-petition law, Risitë në të drejtën shqiptare të konkurrencës, Revista Studime Juridike.
 9. Broka, P., Nazifi, E. (2017). Economic Constitution in Practice: The Enforcement of Competition Law in Albania, Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 109-119. ISSN 2068-696X. Available at: .
 10. COM (2013) 700 final. Albania 2013 Progress Report, Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlar-gement/sites/near/files/pdf/key_docu-ments/2013/package/al_rapport_2013.pdf
 11. COM (2016) 715 final. Albania 2016 Report, European Commission. Retrieved from https://ec.europa. eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/fi-les/pdf/key_documents/2016/20161109_re-port_albania.pdf
 12. Dajkovic, I. (2004). Competing to Reform: An Analysis of the New Competition Law in Albania, E.C.L.R., issue 12 Sweet & Maxwell Limited.
 13. Duka, R., Bllaca, E. (2012). Albanian Competition Policy versus Implementation of the Competition Law. Retrieved from https://www.resear-chgate.net/publication/254447307
 14. European Commission, (2016). Albania 2016 Report. Retrieved from https://ec.europa.eu/neighbo-urhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_do-cuments/2016/20161109_report_albania.pdf
 15. European Movement in Albania (EMA) 2012. Is Albania Ready for a Fair Competition? Strengthening Enforcement and Developing Advocacy Mechanisms. Policy paper.
 16. Executive Forum (2003). International Competitive-ness of Economies in Transition. The Untapped Potential: A Challenge for Business and Government, Bulgaria. Retrieved from www.in-tracen.org/WorkArea/.
 17. Gasparikova, S. (2011). The Czech Republic's experience with competition policy and law, in Evolution of Competition Laws and their Enforcement. A Political Economy Perspective, pg. 26, edited by Pradeep Mehta, Routledge Studies in Global Competition, 1st Edition.
 18. Gruda, S., Melani, P. (2010). Some Challenges of Competition Authorities of Small Countries to-ward European Integration: The Case of Albania, The Western Balkans Policy Review, Volume 1, Issue 1.
 19. Gruda, S., Milo, L. (2010). SMEs development and competition policy in Albania, Portal on Central Eastern and Balkan Europe Working Paper 6, University of Bologna, Faenza.
 20. Katro, E. (2010). Birth and importance of competition rules in the European Union, in Juridical Stu-dies, No.2.
 21. Lowe, P. (2003). The Design of Competition Policy In-stitutions for the 21st Century Competition Po-licy, Newsletter No. 3.
 22. Mehta S.P. (2011). Evolution of Competition Laws and their Enforcement: A Political Economy Per-spective, Routledge Studies in Global Competition, 1st Edition.
 23. Nazifi E., Broka P. (2015). Review of Ten Years of Albanian Competition Law Developments, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 8, No. 11.
 24. OECD (2016). Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook, Competitiveness and Private Sector Development, OECD Publishing, Paris. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264250529-en
 25. Penev S., A. Marušić, A. Mancellari, N. Milović, F. Čaušević, D. Hyseni (2013). Competition Policy in Western Balkan Countries, published by Westminster Foundation for Democracy (WFD), Western Balkans Parliamentary ne-twork of committees for economy, finance and budget Institute of Economic Sciences, Bel-grade. Retrieved from http://www.npcbal-kan.net/admin/doc/Competition_Policy_in_We-stern_Balkan_Countries. Pdf
 26. The Constitution of the Republic of Albania as approved by the initial law and the amending laws as follows: Initial law no nr. 8417, dated 21.10.1998, Amending Law no 9675, dated 13.1.2007, Amending Law no 9904, dated 21.4.2008, Amending law no 88/2012, dated 18.09.2012, Amending Law no 137/2015 dated 17.12.2015, Amending law 76/2016, dated 22/07/2016.
 27. Treaty on the Functioning of the European Union, (2007). Retrieved from https://eur-lex.eu-ropa.eu/legal-content/.
 28. United Nations (2015). Voluntary Peer Review of Com-petition Law and Policy: Albania Full Report, New York and Geneva. Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLi-brary/ditcclp2015d1_en.pdf
 29. United Nations, (2015). Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Albania Full Re-port, New York and Geneva. Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclp 2015d1_en.pdf
 30. World Economic Forum, Global Competitiveness Re-port 2016-2017. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/ GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCom-petitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
 31. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017-2018. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu