BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antoszak Paweł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce
Wages and Salaries Diversification in Poland = Differenciaciâ zarplaty v Pol'sze
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 3 (24), s. 30-46, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Wynagrodzenie za pracę, Zróżnicowanie płac, Województwo, Region, Gospodarka narodowa, Przemysł, Analiza danych statystycznych, Płace
Remuneration for work, Wage differential, Voivodship, Region, National economy, Industry, Statistical data analysis, Wages
Note
JEL Classification: J3
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem artykułu było przeprowadzenie oceny zróżnicowania w poziomach wynagrodzeń. Analiza dotyczy zróżnicowania wynagrodzeń w województwach, w działach gospodarki narodowej, w gałęziach przemysłu oraz w grupach zawodów wykonywanych w Polsce. Pod uwagę wzięto przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Polsce. Do przeprowadzenia analizy i oceny wykorzystano dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych GUS za lata 2007-2016. Na podstawie tych danych obliczono wskaźniki statystyczne, takie jak: średnia, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności. Analizie poddano również tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Słowa kluczowe: zróżnicowanie, wynagrodzenia, płace, województwo, region, działy gospodarki narodowej, przemysł, grupy zawodów, pracownik, pracodawca. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the diversification of the levels of wages and salaries. An analysis concerns the diversification of wages and salaries in provinces, branches of the national economy, industries, and in the groups of professions performed in Poland. For this purpose, the author made use of average monthly gross wages and salaries. To carry out an analysis and assessment he used the statistical data published in the Statistical Yearbooks of the Central Statistical Office for the years 2007-2016. Based on those data, he calculated such statistical indices as mean, standard deviation, and coefficient of variance. The analysis also covered the wages and salaries growth rate in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Hughes J., Perlman R. (1984), The Economics of Unemployment, Cambridge University Press, New York.
 2. Jacukowicz Z. (2000), Zróżnicowanie plac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, IPiSS, Warszawa.
 3. Jarmołowicz W., Strużyna A. (2003), Regionalne zróżnicowanie płac, (w:) Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M. (2007), Wynagradzanie za pacę i ich rola w motywowaniu do pracy, (w:) Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 5. Karaszewska H. (2003), Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 6. Listwan T. (2002), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 8. Raport o stanie polskiego przemysłu w roku 1994 (1995), Instytut Organizacj i i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Opracowanie Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2008), GUS, Warszawa.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2009), GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2010), GUS, Warszawa.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2011), GUS, Warszawa.
 13. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2012), GUS, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2013), GUS, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2014), GUS, Warszawa.
 16. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2015), GUS, Warszawa.
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2016), GUS, Warszawa.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2017), GUS, Warszawa.
 19. Rocznik Statystyczny Województw (2008), GUS, Warszawa.
 20. Rocznik Statystyczny Województw (2009), GUS, Warszawa.
 21. Rocznik Statystyczny Województw (2010), GUS, Warszawa.
 22. Rocznik Statystyczny Województw (2011), GUS, Warszawa.
 23. Rocznik Statystyczny Województw (2012), GUS, Warszawa.
 24. Rocznik Statystyczny Województw (2013), GUS, Warszawa.
 25. Rocznik Statystyczny Województw (2014), GUS, Warszawa.
 26. Rocznik Statystyczny Województw (2015), GUS, Warszawa.
 27. Rocznik Statystyczny Województw (2016), GUS, Warszawa.
 28. Rocznik Statystyczny Województw (2017), GUS, Warszawa.
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia (2007) r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 30. Sekuła Z. (1999), Motywowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej, Ossolineum, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu