BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej), Lubowiecki-Vikuk Adrian P. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Title
Konsumpcja usług sportowych osób LGBT
Consumption of Sport Services by the LGBT Community = Potreblenie sportivnyh uslug licami LGBT - soobŝestva
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 3 (24), s. 47-62, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Osoby LGBT, Sport, Usługi, Konsumpcja usług, Rekreacja, Aktywność fizyczna, Wyniki badań
LGBT people, Sport, Services, Services consumption, Recreation, Physical activity, Research results
Note
JEL Classification: D14, L83
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest pogłębiona analiza w zakresie konsumpcji sportu osób nieheteronormatywnych (LGBT), zrzeszonych w amatorskich klubach sportowych o tej specyfice, ze szczególnym uwzględnieniem ich wydatków obejmujących ten zakres aktywności oraz posiadanego sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Intencją autorów było także porównawcze zestawienie wymienionych aspektów z cechami społeczno-demograficznymi badanych osób i dyskusja oparta na odniesieniach do populacji Polaków w ogóle. Do realizacji badań wykorzystano metodę CAWI. Narzędzie posiadało przydzielony link, pod którym kryło się zaproszenie do udziału w badaniu. Próbę stanowiło 87 osób zrzeszonych w amatorskich klubach sportowych LGBT w Polsce, zaś materiał badawczy zgromadzono w latach 2016 i 2017. Aktywność sportowa badanych osób LGBT, w ujęciu określonych cech, jest ponadprzeciętna, co może wskazywać na powszechną akceptację pozytywnych funkcji, które jej towarzyszą. Stanowią oni zatem dobry rynek docelowy dla producentów oferty sportowo-rekreacyjnej, zarówno ze względu na poziom wydatków, jak i istotną różnorodność form. Wyniki badań wskazują, że istnieje potrzeba krytycznego i systematycznego badania zagadnień konsumpcji sportu w społeczności LGBT, aby w pełni zrozumieć ich ekonomiczną/rynkową pragmatykę. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is an in-depth analysis of the area of sport services consumption by non-heteronormative people (LGBT) united in amateur sports clubs  of this character while taking into special consideration expenses related to this area of activity and the owned sports and recreational equipment. The authors' intention was also a comparative juxtaposition of the mentioned aspects with social and demographic characteristics of the respondents and a discussion based on the references to the Polish population in general. To conduct the research the CAWI method was used. The tool had an assigned link which contained an invitation to participate in the research. The sample was constituted of 87 people united in LGBT amateur sports clubs in Poland and the research material was collected in 2016 and 2017. The level of physical activity of the LGBT respondents, from the perspective of specific characteristics, is above average, which may indicate common acceptance of positive functions accompanying it. Therefore, members of this community constitute a good target market for the producers of sports and recreational offers, on account of both the level of expenses and a significant diversity of forms. The study findings indicate that there is a need for critical and systematic research into the issues of sport consumption in the LGBT community in order to fully understand their economic/market pragmatics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrews D.L., Cliflt B.C. (2015), Consumption and sport, (w:) Ryan J.M., Cook D.T. (Eds.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, John Wiley & Sons, Oxford.
 2. Borzyszkowski J., Lubowiecki-Vikuk A. (2016), Travel destinations of Polish LGBT community, "Researches Reviews DGTH", Vol. 45(1).
 3. Caruso R. (2010), Crime and sport participation: Evidence from Italian regions over the period 1997-2003, "The Journal of Socio-Economics", Vol. 40(5).
 4. Downward P., Riordan J. (2007), Social interactions and the demand for sport: An economic analysis, "Contemporary Economic Policy", Vol. 25(4).
 5. Farrell L. і Shields M. (2002), Investigating the economic and demographic determinants of sporting participation in England, "Journal of Royal Statistical Society A", Vol. 165(2).
 6. Gratton C., Taylor P. (2000), Economics of sport and recreation: An economic analysis, Routlege, New York.
 7. GUS (2009), Badanie budżetów gospodarstw domowych w 2008 roku, Warszawa.
 8. GUS (2010), Rachunek satelitarny sportu dla Polski, Warszawa.
 9. GUS (2017), Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, Warszawa.
 10. Jakubowska H. (2012), Zasady wynagradzania w sporcie w kontekście idei sprawiedliwości i równości płci, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 74(1).
 11. Jakubowska H. (2015a), Are women still the 'other sex': gender and sport in the polish mass media, "Sport in Society", Vol. 18(2).
 12. Jakubowska H. (2015b), Kiedy płeć nie ma znaczenia. Nie/normatywne ciała w dyskursie narodowym i sportowego sukcesu, "Przegląd Socjologii Jakościowej", nr 11(2).
 13. Jakubowska H., Nosal P. (2017), Socjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Lubowiecki-Vikuk A. (2011), Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce, AWF, Poznań.
 15. Lubowiecki-Vikuk A. (2016), Leisure activities of LGBT singles: tourist behavior in the context of individual attributes, (w:) K. Adamczyk (ed.) Singlehood from individual and social perspective, Libron, Kraków.
 16. Lubowiecki-Vikuk A., Borzyszkowski J. (2016), Tourist activity of LGBT in European post-communist states: the case of Poland, "Economics and Sociology", Vol. 9(1).
 17. Marciszewska B. (1999), Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, AWF, Gdańsk.
 18. Martel M.E. (2017), The LGBT middle class, (w:) Rycroft R.S. (Ed.) The American middle class: an economic encyclopedia of progress and poverty, Greenwood, Santa Barbara, California.
 19. Puciato D. (2017), Społeczno-ekonomiczne korelaty aktywności fizycznej osób w wieku produkcyjnym z Wrocławia, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu