BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaremen Daria Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sharing economy - wybrane konsekwencje dla rynku turystycznego
Sharing Economy - the Seleted Consequences for the Tourism Market = Sharing economy - izbrannye posledstviâ dla turističeskogo rynka
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 3 (24), s. 63-76, tab., rys., bibliogr. 43 poz.
Keyword
Ekonomia współdzielenia, Rynek turystyczny, Przegląd literatury
Sharing economy, Tourism market, Literature review
Note
JEL Classification: D12, D22, E21, L83
streszcz., summ., rez.
Abstract
Cel: Wskazanie kierunków oddziaływania sharing economy na popyt, podaż i cenę rynkową usług turystycznych.
Podejście badawcze: Obejmowało ono: 1) wybór publikacji naukowych w obszarze sharing economy (SE), internetowych stron pośredników w SE oraz raportów badawczych i komunikatów w badanym zakresie, 2) analizę treści wybranych 37 artykułów naukowych, 10 stron www, 8 raportów z badań i wideokonferencji organizacji Bruegel, 3) wnioskowanie.
Wyniki badań: Wpływ SE na rynek turystyczny dotyczy przede wszystkim przyciągania nowych odbiorców, wielkości popytu na usługi hotelarskie i transportowe oraz poziomu cen usług hoteli klasy ekonomicznej. Wstępna faza badań nad sharing economy w turystyce powoduje, że wpływ SE na rynek turystyczny jest słabo rozpoznany.
Implikacje praktyczne: Informacje zamieszczone w artykule mogą być ważne dla menedżerów turystyki dostosowujących modele biznesu do zmian rynkowych i stanowić inspirację badawczą dla przedstawicieli nauki.
Implikacje społeczne: W artykule zwraca się uwagę na zmianę roli konsumenta w turystyce, który, stając się oferentem usług, nadaje nowy wymiar konkurencji na rynku turystycznym.
Kategoria artykułu: przegląd literatury. (abstrakt oryginalny)

Objective. To indicate the directions of sharing economy's impact on demand, supply and market price for tourism services.
Research approach covered: 1) selection of academic publications in the field of sharing economy (SE), Internet websites of intermediaries in SE as well as research reports and messages in the area in question; 2) an analysis of the contents of the selected 37 scientific articles, 10 websites, 8 reports on research, and videoconferences of the Bruegel organisation; 3) drawing conclusions. Research findings. The SE impact on the tourism market primarily concerns at-tracting new customers, the volume of demand for hotel and transport services as well as the level of prices for services of hotels of the economic class. The initial phase of research on SE in tourism causes that its impact on the tourism market is poorly recognised.
Practical implications. The information contained in the article may be important for tourism managers adjusting the business models to the market changes as well as constitute a research inspiration for representatives of science.
Social implications. In her article, the author pays attention to the change of the role of consumers in tourism who becoming an offeror of services gives a new dimension of competition in the tourism market.
Article category: literature overview
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Airbnb economic impact (2017), https://blog.airbnb.com/economic-impact-airbnb: [dostęp: 15.01.2017].
 2. Airbnb 's 2016 highlights and 2017 trends we re watching (2017), https://www.airbnbcitizen.com/airbnbs-2016-hightlights-and-2017-trends-were- -watching/[dostęp: 15.01.2017].
 3. Bachnik K. (2016), Sustainable consumption through the sharing economy, (w:) Social Responsibility of Organizations. CSR 1.0, CSR 2.0 and what's next?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 423.
 4. Bardhi F. Eckhardt G.M. (2012), Access-based consumption: The case of car sharing, "Journal of Consumer Research", Vol. 39(4).
 5. Barnes S.J. Mattsson J. (2016), Understanding current and future issues in collaborative consumption: four-stage Delphi study, "Technological Forecasting & Social Change", Vol. 104.
 6. Belk R. (2010), Sharing, "Journal of Consumer Research", Vol. 36(5).
 7. Belk R. (2014), You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, "Journal of Business Research", Vol. 67(8).
 8. Binninger A.-S., Ourahmoune N., Robert I. (2015), Collaborative consumption and sustainability: a discursive analysis of consumer representations and collaborative website narratives, "The Journal of Applied Business Research", Vol. 31(3).
 9. Botsman R., Rogers R. (2010), BeyondZipcar: Collaborative consumption. "Harvard Business Review", Vol. 88(10), https://hbr.org [dostęp: 12.11.2016].
 10. Burgiel A. (2015a), Determinanty i perspektywy upowszechnienia konsumpcji wspólnej w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 231.
 11. Burgiel A. (2015b), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, (w:) E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer S.A., Warszawa.
 12. Cowen & Company US Travel Survey (2016), https://www.bloomberg.com [dostęp: 16.12.2016].
 13. Daunoriene A., Draksaite A., Snieska V., Volodkiene G. (2015), Evaluating sustainability of sharing economy business models, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 213.
 14. Dąbrowska A., Gutkowska К. (2015), Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption, "Oeconomia", Vol. 14(2).
 15. Demailly D., Novel A.-S. (2014), The sharing economy: make it sustainable, "Studies", No. 03/14, IDDRI, Paris.
 16. Drabik L., Sobol E. (2014), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Dredge D., Gyimothy S. (2015), The collaborative economy and tourism: Critical perspectives, questionable claims and silenced voices, "Tourism Recreation Research", Vol. 40(3).
 18. EPRS (2015), The sharing economy and tourism. Tourist accommodation, European Parliamentary Research Service, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568345/EPRS_ BRI(2015)568345_EN.pdf [dostęp: 19.12.2016].
 19. EPRS (2016), A European agenda for the collaborative economy, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS BRI(2016)593510 [dostęp:19.12.2016].
 20. Felson M., Spaeth J.L. (1978), Community structure and collaborative consumption: a routine activity approach. "American. Behaviour Scientist", Vol. 21(4).
 21. Gansky L. (2010), The mesh: Why the future o/business is sharing? Portfolio Penguin, New York.
 22. Hagel J., Brown J.S., Wooll M., de Maar A. (2016), Unlock assets from adjacent markets Cultivating opportunities on the edge, Deloitte TTL, Deloitte University Press, New York.
 23. Hamari J., Sjoklint M., Ukkonen A. (2015), The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption, "Journal of The Association for Information Science and Technology", s. 1-13, http://onlinelibrary.wiley.com [dostęp: 17.11.2016].
 24. Heinrichs H. (2013), Sharing economy: a potential new pathway to sustainability, "Gaia", Vol. 22(4), https://www.scopus.com/ [dostęp: 12.12.2016].
 25. Leismann K., Schmitt M., Röhn H., Baedeker C. (2013), Collaborative Consumption: towards a resource-saving consumption culture, "Resources", No. 2.
 26. Lessig L. (2008), Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, The Penguin Press HC, New York.
 27. Longhi Ch., Mariani M.M., Rochnia S. (2016), Sharing and tourism: the rise of new markets in transport, CNRS, "GREDEG Working Papers Series", No. 2016-01.
 28. Małecka A., Mitręga M. (2015), Konsumpcja kolaboratywna - wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", Vol. 39(2).
 29. Martin Ch. J. (2016), The sharing economy: A pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal capitalism? "Ecological Economics", Vol. 121(January), http://www.sciencedirect.com [dostęp: 12.12.2016].
 30. Mróz В. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 31. Peeters P., Dijkmans C., Mitas O., Strous В., Vinkensteijn J., Weston R. (2015), Research for TRAN Committee - Tourism and the sharing economy: Challenges and opportunities for the EU, European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, Transport and Tourism, Brussels, http://www.europarl.europa.eu/studies [dostęp: 12.01.2017].
 32. Petropoulos G. (2016), Uber and the economic impact of sharing economy platforms, http://www.bruegel.org/2016/02/uber-and-the-economic-impact-of-sharing-economy-platforms/ [dostęp: 13.01.2017].
 33. PwC (2015), The sharing economy - sizing the revenue opportunity, http://www.pwc.co.uk/ [dostęp: 25.01.2017].
 34. PwC (2016), (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, http://www.pwc.pl/ [dostęp: 25.01.2017].
 35. Rifkin J. (2002), The Age of Access, (w:) Stocker G., Schöpf Ch. (Eds ),Ars Electronica 2002.Unplugged: art as the scene of global conflicts, Hatje Cantz, Ostfildern.
 36. Rudawska I. (2016), Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 254.
 37. Schor J. (2014), Debating the Sharing Economy. Great Transition Initiative, Tellus Institute, October, s. 1-14, http://www.greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy [dostęp: 10.01.2017].
 38. Schor J.B., Fitzmaurice C. J. (2015), Collaborating and Connecting: The emergence of the sharing economy, (w:) L. Reisch, J. Thogersen (eds.), Handbook on Research on Sustainable Consumption, Edward Elgar, Cheltenham.
 39. Sigala M. (2015), Collaborative commerce in tourism: implications for research and industry, "Current Issues in Tourism", Iss. May, http://dx.doi.org/10.1080/13683500. 2014.982522 [dostęp: 10.01.2017].
 40. Uber and the economic impact of sharing economy platforms, http://bruegel.org/2016/02/uber-and-the-economic-impact-of-sharing-economy- platforms [dostęp: 20.01.2017].
 41. Weber T.A. (2014), Intermediation in a Sharing Economy: Insurance, Moral Hazard, and Rent Extraction, "Journal of Management Information Systems", Vol. 31(3).
 42. Zalega Т. (2015), Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja - wybrane aspekty, "Konsumpcja i Rozwój", nr 4(13).
 43. Zervas G., ProserpioD.,Byers J. (2016), The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry, "Boston University School of Management Research Paper", No. 2013-16, https://ssrn.com/abstract=2366898 [dostęp: 27.12.2017].
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu