BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Anna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - PIB), Piskiewicz Lucyna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - PIB)
Title
Innovative Companies in the Market for Consumer Goods and Services in Poland
Innowacyjne firmy na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce = Innovacionnye predpriâtiâ na rynke potrebitel'skih blag i uslug v Pol'sze
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 3 (24), s. 77-97, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Rynek usług, Usługi konsumpcyjne, Innowacje, Bariery innowacyjności, Wyniki badań
Enterprise innovation, Consumer goods market, Services market, Consumer services, Innovations, Innovativenesss barriers, Research results
Note
JEL Classification: D22, D29, O31
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw działających na rynku towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce. W artykule wykorzystano dane statystyczne GUS i Eurostatu oraz wyniki badań empirycznych (ilościowych i jakościowych) przeprowadzonych w ramach realizacji przez IBRKK projektu badawczego pt. "Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce". Wstępem do analizy jest ogólna charakterystyka i ocena działalności innowacyjnej podmiotów gospodarczych na przestrzeni badanych lat oraz diagnoza innowacyjności polskiej gospodarki na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej. W artykule poruszono również zagadnienia związane z wprowadzaniem innowacji przez firmy produkcyjne i usługowe, działające na rynku towarów i usług konsumpcyjnych, takie jak: rodzaje wprowadzanych innowacji, główni inicjatorzy wprowadzania innowacji w firmie, przyczyny, cele ich wprowadzania, efekty działalności innowacyjnej, czynniki stymulujące wzrost innowacyjności firmy, bariery ograniczające wdrażanie innowacji w firmie. Zaprezentowane wyniki badań empirycznych dają odpowiedź na pytanie, jak wygląda innowacyjność firm działających na kluczowym z punktu widzenia konsumenta rynku towarów i usług konsumpcyjnych. Analiza danych ze źródeł wtórnych i pierwotnych pozwoliła na diagnozę innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i wskazanie barier, które mogą stanowić największą przeszkodę w jej dalszym rozwoju. Słowa kluczowe: pojęcie innowacji, rodzaje innowacji, efekty innowacji, bariery wprowadzania innowacji, korzyści z innowacji, innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at the diagnosis of innovativeness of companies operating in the market for consumer goods and services in Poland. It makes use of the Central Statistical Office (GUS) and Eurostat statistics as well as the results of quantitative and qualitative empirical research within the implementation of the research project "Consumption in an Innovative Economy" conducted by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK). The introduction to the analysis provides a general description and assessment of innovative activities of business entities in the course of years under investigation and the innovativeness of the Polish economy in relation to the economies of the European Union member countries. Next, the article refers to the issues connected with the innovation launched by manufacturing and service companies operating in the market of consumer goods and services, including the kind of innovation, primary innovation initiators in the company, causes and goals, factors of stimulation of the growth in corporate innovativeness or barriers hampering the implementation of innovation in the company. The presented results of authors' own research answer the question with regard to the innovativeness of companies operating in the market of consumer goods and services, which is of a key significance from the consumer perspective in the market of consumer goods and services. The analysis of data from primary and secondary sources allows for the diagnosis of corporate innovativeness in Poland and indicates barriers which may become the biggest obstacle to its further development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko J. (ed.) (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 2. European Commission (2016), European Innovation Scoreboard 2017 [online], [cited: 12 January 2018]. Available on the Internet: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard _2017.pdf
 3. Eurostat, OECD (2008), Oslo Manual. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji [online], [cited: 28 August 2017]. Available on the Internet: http://www.knowledgetransferireland.com/About_KTI/Reports-Publications European-Innovation-Scoreboard-2016 .pdf.
 4. GUS (2009), Corporate innovation in the years 2006-2008, Warsaw.
 5. GUS (2010), Corporate innovation in the years 2007-2009, Warsaw.
 6. GUS (2012), Corporate innovation in the years 2009-2011, Warsaw.
 7. GUS (2013), Corporate innovation in the years 2010-2012, Warsaw.
 8. GUS (2014), Corporate innovation in the years 2011-2013, Warsaw.
 9. GUS (2015), Corporate innovation in the years 2012-2014, Warsaw. GUS (2016), Corporate innovation in the years 2013-2015, Warsaw.
 10. GUS (2017), Corporate innovation in the years 2014-2016, Warsaw.
 11. GUS (2017a), Terms used in public statistics [online], [cited: 23 June 2017]. Available on the Internet: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce- publicznej/759,pojecie.html.
 12. Kline S.J., Rosenberg N. (1986),Ли overview of innovation, (in:) R. Landau, N. Rosenberg (eds.). The Positive Sun Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy Press, Washington D.C.
 13. KnosalaR., Boratyńska-SalaA., Jurczyk-BunkowskaM., Moczała A. (2014),Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 14. Nowacki R., Staniewski M. (eds.) (2010), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warsaw.
 15. Olejniczuk-Merta A. (ed.) (2016), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 16. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu