BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Grupy społeczno-ekonomiczne a różnice w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce
Socioeconomic Groups and Differences in Expenses on Consumer Goods and Services in Poland = Social'no-èkonomičeskie gruppy i otličiâ v rashodah na potrebitel'skie tovary i uslugi v Pol'sze
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 3 (24), s. 98-110, tab., schemat, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Usługi konsumpcyjne, Współczynniki zmienności, Wydatki gospodarstw domowych, Wyniki badań
Consumer services, Coefficient of variation, Household expenditures, Research results
Note
JEL Classification: C19, D12, D63
streszcz., summ., rez.
Abstract
W artykule dla każdej kategorii towarów i usług konsumpcyjnych oszacowano rozrzut wielkości wydatków na osobę między gospodarstwami domowymi należącymi do różnych grup społeczno-ekonomicznych. Wykorzystaną miarą był między-grupowy współczynnik zmienności. Obliczenia dotyczą ośmiu kolejnych lat okresu 2008-2015. W wyniku przeprowadzonych badań określono te kategorie towarów i usług konsumpcyjnych, które charakteryzują się względnie stałą i małą (umiarkowaną, dużą) zmiennością wydatków. Oceny zróżnicowania wydatków dla poszczególnych pozycji dokonano, porównując je z poziomem odnoszącym się do wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych rozpatrywanych łącznie. Informacja o skali rozrzutu wydatków między społeczno-ekonomicznymi grupami gospodarstw domowych jest przydatna zarówno dla przedsiębiorców oferujących towary i usługi konsumpcyjne na polskim rynku, jak i dla decydentów w sferze publicznej, którzy kształtują politykę ekonomiczną i społeczną państwa. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author assessed for each category of consumer goods and services dispersion of the volume of per capita expenses between Polish households belonging to various socioeconomic groups. The used measure was the intergroup coefficient of variance. Calculations were carried out separately for eight subsequent years of the period of 2008-2015. In result of the conducted surveys, there were determined those categories of consumer goods and services which are characterised by a relatively stable and low (moderate, high) variability of expenses. The assessment of diversification for particular items of expenses was made comparing them with the level related to all the consumer goods and services considered in aggregate. The knowledge of the scale of dispersion of expenses between the socioeconomic groups of households is useful both for the entrepreneurs offering consumer goods and services in the Polish market and for decision-makers in the public sphere who shape the governmental socioeconomic policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2008 r. (2009), GUS, Warszawa.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r. (2010), GUS, Warszawa.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 4. Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 5. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 6. Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 7. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 8. Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. (2016), GUS, Warszawa.
 9. Fabisiak A., Kaźmierczak A. (2012), Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika poziomu wyżywienia, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(24).
 10. Gałązka M. (2012), Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce, Rozprawy i Studia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, "Roczniki Ekonomiczne", nr 5.
 11. Gutkowska K. (2003), Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Hodoly A. (1971), Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa.
 13. Hoseini J., Mohammadi A. (2012), Estimator and tests for coefficient of variation in uniform distribution, "Biometrics & Biostatistics", No. 5(3).
 14. Janoś-Kresło M. (2006), Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji, (w:) M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Jóźwiak J., Podgórski J. (2012), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Kelley K. (2007), Sample size planning for the coefficient of variation from the accuracy in parameter estimation approach, "Behavior Research Methods", No. 4(39).
 17. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa.
 18. Liskowski M., Tauber R.D. (2010), Podstawy statystyki praktycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań.
 19. Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe - dochody, wydatki i wyposażanie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 20. Pułaska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa.
 21. Sobczyk M. (2010), Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Turczak A. (2016), Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 2(44).
 23. Turczak A. (2017), Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych o różnej wielkości, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1(18).
 24. Turczak A., Zwiech P. (2014), Variability of household disposable income per capita by types of residence in Poland, "Statistics in Transition new series", No. 4(15).
 25. Wagner W., Mantaj A. (2014), Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania. Tom I: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu