BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wińska-Rużewicz Katarzyna, Zaborowski Mariusz (Politechnika Gdańska)
Title
Społeczne zamówienia publiczne
Social Public Procurement
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 50-64, rys., bibliogr. s. 63-64
Keyword
Zamówienia publiczne, Ekonomia społeczna, Wykluczenie społeczne
Public procurement, Social economy, Social exclusion
Note
JEL Classification: H76, H57, J48
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych. W artykule przedstawiono pojęcie i genezę społecznych zamówień publicznych, ich rozwój w polskim systemie zamówień publicznych oraz wykorzystywanie klauzul społecznych przez zamawiających Metodologia badań - Dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz wykorzystano analizę przepisów prawa. Jednocześnie przeprowadzono częściową analizę wykorzystywania klauzul społecznych oparając się na raporcie NIK. Wynik - Podkreślono, powołując się na dane z przeprowadzonej kontroli przez NIK, że promowanie społecznych zamówień nie przynosi pożądanych rezultatów. Oryginalność/Wartość - Społeczne zamówienia publiczne istotnie mogą wpływać na przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, czy też zatrudniających osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych. (abstrakt oryginalny)

Goal - Public contracts are contracts for consideration concluded between the purchaser and the contractor, that apply to the supply, services, and construction work. The article presents the concept and genesis of social public procurement, their development in the Polish public procurement system and the use of social clauses by awarding entities. Research methodology - The literature has been reviewed and the analysis of legal provisions was used. At the same time, a partial analysis of the use of social clauses was carried out based on the NIK report. Score - It was emphasized that promoting social orders does not bring the desired results to date. Originality /value - Social public procurement can significantly affect entrepreneurs who employ people with disabilities or employ people who are members of socially marginalized groups. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bovis Ch., 1998, The Liberalisation of Public Procurement and its Effects on the Common Market, Ashgate Publishing Ltd, Ashgate.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
 3. Kobus-Ostrowska D., 2015, Bierność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Gospodarka w teorii i praktyce, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 4. Komisja Europejska, 2011, Kwestie społeczne w  zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 5. Komisja Europejska, 2010, Strategia ,,Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego Rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
 6. Komisja Europejska, 2009, Komunikat Komisji Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku, Bruksela.
 7. Komunikat Komisji KOM (2001) 566, Official Journal 333, 28/11/2001 P. 0027 -0041, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52001 DC056.
 8. Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017 2020, 2017, UZP, Warszawa, www.uzp.gov.pl [data wejścia: 21.06.2017].
 9. McCrudden Ch., 2004, Using public procurement to achieve social outcomes, Natural Resources Forum 28.
 10. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, 2008, Nowe podejście do zamówień publicznych, Warszawa.
 11. Najwyższa Izba Kontroli, 2017, Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną lata 2013-2016, NIK, Warszawa.
 12. Ołdak-Bułanowska K., 2004, Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych - Podręcznik UZP, Warszawa.
 13. Panasiuk A., 2007, Publicznoprawne ograniczenia przy udzielaniu zamówień publicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 14. Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., 2016, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w  Polsce w roku 2016, 2017, Warszawa.
 16. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 2013, Warszawa.
 17. Trepte P., 2004, Regulating Procurement. Understanding the ends and Means of Public Procurement Regulation, Oxford University Press Inc., New York, Preface.
 18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579).
 19. http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:572:FIN [data wejścia: 11.02.2018].
 20. https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0018/32805/Aspekty-spoleczne-w-zamowieniach-publicznych_prawo- krajowe.pdf [data wejścia: 11.05.2017].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu