BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewoda-Buraczyńska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Ulga rehabilitacyjna jako element inkluzji społecznej
Rehabilitation Relief as Part of Social Inclusion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (44), 2018, nr 117, s. 79-85, bibliogr. 48 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Osoby niepełnosprawne, Rehabilitacja niepełnosprawnych
Individual income tax, Disabled people, Rehabilitation of disabled persons
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przepisy prawa odrywają szczególną rolę w inkluzji społecznej. Mogą one w sposób wiążący wpływać na zachowania ich adresatów. Z tego powodu poprawnie skonstruowane przepisy mogą w sposób znaczący wpływać na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych tak, by pomóc im w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Celem opracowania jest analiza rozwiązań prawnych dotyczących ulgi rehabilitacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych pod kątem ich poprawności i skuteczności. (abstrakt oryginalny)

Legislation plays a special role in social inclusion. The law provisions can validly influence the behaviour of their recipients. For this reason, it is essential that their content arouses the minimum doubt. Properly designed regulations can have a significant impact on improving the situation of people with disabilities so as to help them in everyday functioning in society. The aim of the study is to analyze legal solutions concerning rehabilitation of relief in income tax for individuals in terms of their correctness and efficiency. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 2018 r. poz. 200.
 2. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Dz.U. z 2004 r. nr 8 poz. 67 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie orzekania o niezdolności do pracy. Dz.U. nr 273 poz. 2711.
 8. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dz. U. z 2005 r. nr 6 poz. 46.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dz.U. poz. 1522.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. z 2016 r. poz. 357.
 11. Wyrok NSA w Poznaniu, 9.06.1994, SA/Po 284/94, 1996, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 3, s. 94.
 12. Wyrok NSA w Katowicach, 25.09.1995, SA/Ka 1739/94, Lex 26970.
 13. Wyrok NSA w Szczecinie, 17.10.1996, SA/Sz 2668/95, Lex 27337.
 14. Wyrok NSA w Łodzi, 27.11.1996, SA/Łd 2682/95, Lex 28356.
 15. Wyrok NSA w Białymstoku, 22.04.1998, SA/Bk 910/97, Lex 59746.
 16. Wyrok NSA w Warszawie, 27.11.1998, III SA 1319/97, Lex 40460.
 17. Wyrok NSA w Warszawie, 27.04.1999, III SA 5352/98, Lex 38973.
 18. Wyrok NSA w Warszawie, 7.09.1999, III SA 7090/98, Lex 40460.
 19. Wyrok WSA w Kielcach, 10.03.2008, I SA/Ke 5/08, Lex 452978.
 20. Wyrok WSA w Gdańsku, 5.06.2008, I SSA/Gd 996/07, Lex 491199.
 21. Wyrok WSA w Gliwicach, 9.09.2008, I SA/Gl 302/08, Lex 490174.
 22. Wyrok WSA w Gdańsku, 10.02.2009, I SA/Gd 855/08, Lex 483148.
 23. Wyrok WSA w Gliwicach, 22.04.2009, I SA/Gl 1009/08 Lex, 549219.
 24. Wyrok WSA w Gliwicach, 22.06.2009, I SA/Gl 982/08, Lex 563356.
 25. Wyrok WSA w Rzeszowie, 29.01.2010, I SA/Rz 900/09, Lex 559555.
 26. Wyrok WSA we Wrocławiu, 2.03.2010, I SA/Wr 10/10, Lex 576109.
 27. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim, 10.03.2010, I SA/Go 55/10, Lex 606425.
 28. Wyrok WSA w Gliwicach, 15.12.2010, I SA/Gl 621/10, Lex 748282.
 29. Wyrok WSA w Gliwicach, 15.12.2010, I SA/Gl 622/10, Lex 748284.
 30. Wyrok WSA w Gdańsku, 15.12.2010, I SA/Gd 705/10, Lex 748012.
 31. Wyrok WSA w Kielcach, 20.01.2011, I SA/Ke 712/10, Lex 749057.
 32. Wyrok NSA, 17.03.2011, II FSK 1927/09, Lex 750886.
 33. Wyrok WSA w Gliwicach, 28.04.2011, I SA/Gl 913/10, Lex 1120003.
 34. Wyrok WSA w Łodzi, 2.03.2012, I SA/Łd 1419/11, Lex 1121010.
 35. Wyrok WSA w Opolu, 30.05.2012, I SA/Op 125/12, 2012, Monitor Podatkowy, 8, s. 35-37.
 36. Wyrok WSA w Lublinie, 23.01.2013, I SA/ Lu 767/12, Lex 1348580.
 37. Wyrok WSA w Gdańsku, 20.03.2013, I SA/Gd 141/12, Lex 1300947.
 38. Wyrok NSA, 28.11.2013, II FSK 2853/11, Lex 1391790.
 39. Wyrok WSA w Szczecinie, 4.06.2014, I SA/Sz 1462/13, Lex 1479052.
 40. Wyrok WSA w Szczecinie, 4.06.2014, ISA/Sz 1198/13, Lex 1481126.
 41. Bartosiewicz, A. (2016). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Lex Omega.
 42. Nykiel, W., Mariański A. (red.). (2015). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Gdańsk: C.H.Beck.
 43. Słojewski, M. (2010). Operacja czy zabieg - dylemat semantyczny, Przegląd Urologiczny, 4, 90-92.
 44. Szymczak, M. (red.). (1988). Słownik języka polskiego, Tom II, Warszawa: PWN.
 45. Szymczak, M. (red.). (1998). Słownik języka polskiego, Tom III, Warszawa: PWN.
 46. Wilmowska-Pietruszyńska, A., Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego następstw choroby, pobrane z: https://www.pfron. org.pl/download/5/77/02AnnaWilmowska-Pie-truszynska.pdf
 47. Constitution of the World Health Organization, pobrane z: www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf.
 48. Ministerstwo Zdrowia (20.09.2016). pobrane z: www.mz.gov.pl/leczenie/rehabilitacja-lecznicza.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu