BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Judkowiak Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
Reporting Information on Financial Instruments in the Management Commentaries of Listed Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 109-119, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Instrumenty finansowe, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z działalności, Zarząd
Financial instruments, Financial statements, Management commentary, Board of directors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza zakresu informacji na temat instrumentów finansowych w sprawozdaniach z działalności i jego porównanie z ujawnieniami dotyczącymi instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych. Metodologia badania - W części poświęconej charakterystyce instrumentów finansowych i sprawozdania z działalności posłużono się przede wszystkim metodą studiów literaturowych oraz metodą analizy aktów prawnych. W części empirycznej przyjęto podejście indukcyjne, przejawiające się uogólnieniem wniosków dotyczących ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności. Wynik - Najważniejszym wnioskiem wynikającym z badań jest przewaga w dążeniu spółek giełdowych do wypełnienia obowiązków związanych z ujawnianiem informacji o instrumentach finansowych nad koniecznością przedstawienia zagadnień związanych z instrumentami finansowymi w aspekcie bilansowym oraz zarządczym. Oryginalność/wartość - Wskazanie zakresu ujawnień informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności i ich porównanie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis of the scope of information on financial instruments in the management commentaries and its comparison with disclosures regarding financial instruments in the financial statements of listed companies. Design/methodology/approach - In the part devoted to the characteristics of financial instruments and the management commentaries, first of all, the method of literature studies and the method of analyzing legal acts were used. In the empirical part, an inductive approach has been adopted that generalises the conclusions regarding the disclosure of information about financial instruments in the management commentaries. Findings - The most important conclusion resulting from the research is the advantage in the pursuit of listed companies to fulfill the obligations related to the disclosure of information on financial instruments over the need to present issues related to financial instruments in the financial and management aspects. Originality/value - Indication of the scope of disclosures about financial instruments in the financial statements and management commentaries and their comparison.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biśta, A. (2016). Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej a kontrowersje wokół nowego modelu sprawozdawczości finansowej. W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, red. M. Andrzejewski (s. 128-144). Warszawa: Difin.
 2. Czajor, P. (2013). Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Czekaj, J., Raganiewicz, J. (2008). Instrumenty finansowe. W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj (s. 45-76). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Dmowski, A. (2014). Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Aspekty prawne, podatkowe i bilansowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Dziawgo, S. (2007). Rynek finansowy. Istota - instrumenty - funkcjonowanie. Warszawa: SKwP.
 6. Fabrozzi, F.J., Peterson Drake, P. (2009). Finance: Capital Markets, Financial Management and Investment Management. USA: John Wiley & Sons.
 7. Głuchowski, J. (2001). Leksykon finansów. Warszawa: PWE.
 8. Gos, W. (2017) Instrumenty finansowe. W: W. Gos, S. Hońko, M. Janowicz, K. Winiarska, Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych. Warszawa: Difin.
 9. Hońko, S. (2014). Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o oddziaływaniu jednostki na środowisko. Ekonomia i Środowisko, 3 (50), 144-155.
 10. Jajuga, K. (2005). Rynki i instrumenty finansowe - wprowadzenie. W: K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Krasodomska, J. (2014). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 12. Krasodomska, J. (2011). Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 61 (117), 86-106.
 13. KRS 9. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z działalności.
 14. Lemonnier, M. (2011). Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 15. Mazurczak-Mąka, A. (2013). Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 174, 223-235.
 16. Mućko, P. (2012). Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122), 143-152.
 17. Owsiak, S. (2002). Podstawy nauki finansów. Warszawa: PWE.
 18. Ożga, P. (2016). Rachunkowość instrumentów pochodnych. Warszawa: C.H. Beck.
 19. Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2008). System finansowy w Polsce. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Remlein, M. (2008). Instrumenty finansowe. W: Rachunkowość finansowa. Część 2: Rachunkowość dla zaawansowanych, red. W. Gabrusewicz. Warszawa: SKwP.
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2017, poz. 277.
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dz.U. 2013, poz. 133.
 23. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity. Dz.U. 2018, poz. 395 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2017, poz. 1768 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. 2018, poz. 512.
 26. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J. (2016). Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu