BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański), Gościniak Karolina (Uniwersytet Gdański)
Title
Zdarzenia po dacie bilansowej - przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Post-Balance Sheet Events - an Example of the Redemption of Shares in Limited Company
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 11-21, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Spółki z o.o., Umorzenie udziałów, Rachunkowość memoriałowa, Sprawozdanie finansowe
Limited liability company, Redemption of shares, Accrual accounting, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i sposobu ujmowania zdarzeń gospodarczych, które występują po dniu bilansowym a mają wpływ na wartości prezentowane w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Metodologia badania - Przegląd piśmiennictwa, zogniskowany wywiad grupowy, badanie dokumentów źródłowych. Wynik - Przedstawiony w artykule przykład sposobu ujęcia w bilansie spółki skutków procedury umorzenia jej udziałów w drodze zmniejszenia kapitału zakładowego za wynagrodzeniem wskazuje na potencjalne problemy z właściwą prezentacją zdarzeń związanych z tą procedurą w sytuacji gdy zdarzenia te występują po momencie bilansowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present the scope and method of accounting for economic events that occur after the balance sheet date and have an impact on the values presented in the balance sheet and profit and loss account. Design/methodology/approach - Critical analysis of the literature review, focused group interview, the study of source documents. Findings - The example presented in the article how to include in the balance of the company the effects of the redemption procedure for its shares by reducing the share capital for remuneration indicates potential problems with the proper presentation of events related to this procedure in a situation where these events occur after the balance sheet date.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniak, J., Bieniak, M., Nita-Jagielski, G., Oplustil, K., Pabis, R., Rachwał, A., Spyra, M., Suliński, G., Tofel, M., Zawłocki, R. (2017). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Bonham, M. Curtis, M., Davies, M., Dekker, P., Denton, T., Moore, R., Richards, H., Wilkinson-Riddle, G., Wilson, A. (2003). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. T. 9: Pozostałe zagadnienia sprawozdawczości finansowej. Warszawa: LexisNexis, Ernst & Young.
 3. Gierusz, M. (2017). Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" (MSR 8). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce, red. J. Gierusz, M. Gierusz (s. 235-254). Gdańsk: ODDK.
 4. Gierusz, J., Koleśnik, K. (2018). Plan kont z komentarzem. Gdańsk: ODDK.
 5. Głębocka, M. (2016). Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 287, 68-76.
 6. Gos, W. (2013). Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle regulacji bilansowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 19-32.
 7. Hellin, A. (2017). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Hołda, A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Hońko, S. (2008). Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Kidyba, A. (2017). Kodeks spółek handlowych. T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Kiziukiewicz, T. (2017). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Kostyk-Siekierska, K. (2015). Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle proponowanych i wprowadzonych zmian w KSR nr 7. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, 263-375.
 13. Kowalska, E., Mentel-Wyrzychowska, E., Siwkowska, B. (2012). Umorzenie udziałów w spółce z o.o. Gazeta Podatkowa, 89 (921), 8-9.
 14. KSR nr 7. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja".
 15. Kumor, I. (2016). Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80/2), 449-456.
 16. Kużbińska, M. (2018). Zdarzenia po dacie bilansu (cz. 1). Gazeta Podatkowa, 23, 9-10.
 17. Michalak, M. (2017). Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" (MSR 1). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce, red. J. Gierusz, M. Gierusz (s. 131-201). Gdańsk: ODDK.
 18. Mróz, T., (2002). Przedmiot wkładu a funkcje kapitału zakładowego. Monitor Prawniczy, 5, 12.
 19. Nowakowska, A. (2011). Funkcja informacyjna kapitału zakładowego spółki z o.o. w świetle projektowanej nowelizacji. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 49, 122-133.
 20. Piotrowska, B. (2007). Zdarzenia po dacie bilansu. Doradca Podatnika, 23-24, 14-15.
 21. Świderska, G.K., Karwowski, M. (2016). Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków. W: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska, W. Więcław (s. 587-614). Warszawa: Difin.
 22. Tkocz-Wolny, K. (2016). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako forma prezentacji informacji ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 287, 111-122.
 23. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2018, poz. 395.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu