BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie metod zarządzania strategicznego w sektorze publicznym : mapa grup strategicznych wydziałów nauk społecznych
Application of Strategic Management Methods in the Public Sector : the Map of Strategic Groups of Faculties of Social Sciences
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 98-113, tab., rys., bibliogr. s. 110-113
Keyword
Odległość euklidesowa, Sektor publiczny, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie strategiczne, Grupy strategiczne, Efektywność
Euclidean distance, Public sector, Higher education, Strategic management, Strategies groups, Effectiveness
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto dyskusję na temat możliwości wykorzystania mapy grup strategicznych w sektorze publicznego szkolnictwa wyższego. Ponadto przeprowadzono weryfikację empiryczną - tworząc mapę grup strategicznych opartą na danych pochodzących z 33 wydziałów reprezentujących nauki społeczne. W publikacji autorzy wykorzystali podejście zaproponowane przez Warning, zgodnie z którym szkoły wyższe dążą do strategicznego kompromisu między działalnością dydaktyczną a naukową (przy czym w tekście dokonano dodatkowo rozróżnienia na działalność naukową "teoretyczną" i "praktyczną"). Grupowanie wydziałów przeprowadzono opierając na metodzie Warda, stosując odległość euklidesową. Przeprowadzona procedura pozwoliła na wyodrębnienie sześciu grup strategicznych. Ponadto zweryfikowano hipotezę o związku między efektywnością funkcjonowania wydziałów a wyrazistością ich strategii. Proporcjonalnie najwięcej efektywnych wydziałów należy do kategorii jednostek z wyrazistą strategią nastawioną na rozwój naukowy "teoretyczny" lub "praktyczny". (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the potential for using the map of strategic groups in the public higher education sector. In addition, empirical verification was performed - by drawing a map of strategic groups based on data from 33 faculties which represent the social sciences. In this article, the authors have used the approach proposed by Warning, whereby higher education institutions strive for a strategic compromise between teaching and research (additionally we divided research into "theoretical" and "practical" activities). Grouping of faculties was done basing on the Ward method and using the Euclidean distance. The procedure allowed us to distinguish six strategic groups. In addition, the authors hypothesize the correlation between the efficiency of faculty performance and their strategic choices. One could find that the most efficient faculties are those which are different from "stuck-in-the-middle" faculties, namely those with distinctive emphasis on "theoretical" or "practical" research. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adam A. K., 2016, Strategy and Success Factors of Business Schools, Springer Gabler, Wiesbaden.
 2. Baran J., Pietrzak M., Pietrzak P., 2015, Efektywność funkcjonowania publicznych szkól wyższych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 76.
 3. Berbeka J., 2006, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Carlton D., Perloff J. M., 2005, Modern Industrial Organization, Pearson Addison Wesley.
 5. Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K., 2007, Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 6. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2009, Sposoby klasyfikacji modeli DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3.
 7. De Witt B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 8. Foss N. J., 1966, Research in Strategy, Economics and Michael Porter, "Journal of Management Studies", nr 33.
 9. Fudaliński J., 2005, Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji, "Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w  Krakowie", nr 673.
 10. Ghemawat P., 1999, Strategy and the Business Landscape: Text and Cases, Reading, MA, Addison- Wesley.
 11. Gorynia M., Jaworska B., Owczarzak R., 2005, Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista", nr 5.
 12. Hood Ch., 1991, A Public Management for All Seasons?, "Public Administration", nr 69.
 13. Kostera M., 2013, Przedmowa, [w:] Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, K. Leja (red.), Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Leja K., 2013, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Martinez M., Wolverton M., 2009, Innovative Strategy Making in Higher Education, Information Age Publishing Charlotte, NC.
 16. Matusiak K., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy: Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 17. Matyjas Z., 2011, Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia", nr 261.
 18. McGahan A. M., Porter M. E., 1997, How Much Does Industry Matter, Really?, "Strategic Management Journal", nr 18.
 19. McGee J., Thomas H., 1986, Strategic Groups: Theory, Research and Taxonomy, "Strategic Management Journal", nr 7.
 20. Michalski T., 2007, Czynniki rozwoju polskiej części Euroregionu Bałtyk (województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, [w:] Uwarunkowania rozwoju rosyjskiej i  polskiej części Euroregionu "Bałtyk", (red.) G.M. Fiedorowa, Wyd. "Bernardinum" Sp. z o.o., Gdynia-Pelpin.
 21. Musgrave R. A., 1987, Merit Goods, [w:] The New Palgrave: A Dictionary of Economics, J. Eatwell, J. Milgate, P. Newman (red.), Londyn.
 22. Newman H. H., 1978, Strategic Groups and the Structure-Performance Relationship, "The Review of Economics and Statistics", nr 60.
 23. O'Flynn J., 2007, From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managenal Implications, "The Australian Journal of Public Administration", nr 66.
 24. Paliszkiewicz J., 2010, Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą Analiza foresightów i dokumentów strategicznych. Raport z badania, tryb dostępu: [http://akademickiemazowsze2030.pl /Data/File/26.pdf, data wejścia: 30.04. 2017].
 25. Parker L. D., 2012, From Privatised to Hybrid Corporatised Higher Education: A Global Financial Management Discourse, "Financial Accountability & Management", nr 28.
 26. Pietrzak P., 2016, Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa.
 27. Pietrzak M., Pietrzak P., 2017, Mapping strategic groups in higher education: Evidence on the Polish technical faculties, "Online Journal of Applied Knowledge Management", nr 5(2), tryb dostępu: [http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2017/volume5_2/ OJAKM_Volume5_2pp1-15.pdf, data wejścia: 17.05.2017].
 28. Porter M. E., 1981, The Contributions of Industrial Organization to Strategic Management, "Academy of Management Review", nr 6.
 29. Porter M. E., 1998, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 30. Pruett M., Thomas H., 1994, Introduction, [in:] Strategic Groups, Strategic Moves and Performance, H. Daems, H. Thomas (eds), Pergamon Press, Great Yarmouth.
 31. Raynor M. E., 2008, Paradoks strategii, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 32. Rumelt R. P., 1991, How Much Does Industry Matter?, "Strategic Management Journal", nr 12.
 33. Rumelt R. P., Schendel D., Teece D. J., 1991, Stratgic Management and Economics, "Strategic Management Journal", nr 12.
 34. Schendel D., Hatten K. J., 1972, Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline, "Academy of Management Proceedings", nr 371.
 35. Scherer F. M., 1970, Industrial Market Structure and Economic Performance, RAND McNALLY College Publishing Company, Chicago.
 36. Schimank U., 2005, 'New Public Management' and the Academic Profession: Reflections on the German Situation, "Minerva", nr 43.
 37. Schmalensee R., 1985, Do Markets Differ Much?, "The American Economic Review", nr 75.
 38. Sprawozdanie Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego z działalności uczelni za rok 2013/2014, Warszawa.
 39. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Śląskiej w roku 2013/2014, Gliwice.
 40. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2013 -31.08.2014, Warszawa.
 41. Sprawozdanie z działalności Politechniki Rzeszowskiej w 2013 roku, Rzeszów.
 42. Sprawozdanie roczne Rektora z  dzialalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2013/2014, Poznań.
 43. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2013/2014, Kraków.
 44. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2013/2014, Olsztyn.
 45. Sprawozdanie Rektor Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku, Warszawa.
 46. Sprawozdanie z  działalności w roku akademickim 2013/2014, Zielona Góra.
 47. Sprawozdanie z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2013/2014 2014, Lublin.
 48. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Uczelni w roku 2013/2014, Częstochowa.
 49. Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2014, Katowice.
 50. Sułkowski Ł., 2016, Kultura akademicka. Koniec utopii?, PWN, Warszawa.
 51. Sztompka P., 2016, Uniwersytet w przestrzeni społecznej, "Zarządzanie Publiczne", nr 36.
 52. Tahar S., 2013, Resource Allocation in Higher Education in the Context of New Public Management, "Public Management Review", nr 15.
 53. Thompson A. A., Strickland A. J., 1990, Strategic Management: Concepts and Cases, Richard D. Irwin. Homewood, IL.
 54. Tirole J., 1988, The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge MA.
 55. Warning S., 2004, Performance Differences in German Higher Education: Empirical Analysis of Strategic Groups, "Review of Industrial Organization", nr 24.
 56. Wilkesman U., Schmid Ch. J., 2012, The Impacts of New Governance on Teaching at Germany Universities. Findings from a National Survey, "Higher Education", nr 63.
 57. Wójcik-Augustyniak M., 2011, Analysis of the strategic groups maps of the higher schools sector in Poland, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 91.
 58. Zawicki M., 2011, Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu