BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krukowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Cechy kultury organizacyjnej na różnych poziomach dojrzałości procesowej wybranych urzędów miast
The Impact of Organizational Culture on the Level of Process Management in Selected City Offices
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 114-125, tab., rys., bibliogr. s. 124-125
Keyword
Organizacje publiczne, Zarządzanie procesowe, Kultura organizacyjna
Public organisations, Processing management, Organisational culture
Note
JEL Classification: M14
summ., streszcz.
Abstract
Wprowadzanie do zarządzania organizacjami publicznymi koncepcji stosowanych w podmiotach biznesowych jest obecnie coraz bardziej popularne. Jedną z takich koncepcji jest zarządzanie procesowe. Rozwiązanie oparte na procesach, znane z organizacji biznesowych, w zarządzaniu organizacjami publicznymi wymaga zidentyfikowania wewnętrznych i zewnętrznych możliwości ich implementacji. Zależą one od wielu czynników występujących m.in. w takich obszarach organizacji, jak struktura organizacyjna, motywacje i postawy pracowników, finanse, procesy świadczonych usług, rozwiązania informatyczne oraz od wpływu czynników zewnętrznych, np. uwarunkowań prawnych. Jednym z obszarów krytycznych, wprowadzania zarządzania procesowego w organizacjach publicznych jest kultura organizacyjna, która może wspierać te rozwiązania lub je bojkotować. Kultura organizacyjna jest związana ściśle z realizacją zadań każdej organizacji, w tym urzędu administracji publicznej, i dlatego też uznawana jest za czynnik pozwalający organizacji na sprawniejsze i skuteczniejsze spełnianie celów. Celem badań zawartych w artykule jest identyfikacja wpływu elementów kultury organizacyjnej na poziom wdrażaniu zarządzania procesowego w organizacjach publicznych, na przykładzie urzędów miast. (abstrakt oryginalny)

Implementing the concepts used in business entities to public organizations has been gaining in popularity for some time now. One such concept is process management. Process-based solutions, known from business organizations, in the management of public organizations require identifying the internal and external capabilities for their implementation. These depend on a number of factors, such as the organizational structure, employee motivations and attitudes, finances, service delivery processes, IT solutions, and the impact of external factors, such as legal conditions. One of the critical areas for implementing process management in public organizations is an organizational culture that can either support or boycott these solutions. Organizational culture is closely linked to the performance of the tasks of every organization, including public administration, and is therefore considered to be a factor which enables organizations to fulfill their goals more efficiently and effectively. The purpose of the research included in the article is to identify the impact of organizational culture on the level of process management implementation in public organizations on the example of City Offices. Research shows that to the group of most important cultural characteristics for process management one can include: honesty, respect for the customer, high personal culture, ethics of conduct and respect for the environment. In the City Offices examined, cultural values and attitudes of the least importance to the purposes of the office include the area of interpersonal relations and the entrepreneurial approach. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brajer-Marczak R., 2012, Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, "Zarządzanie i Finanse. Zeszyty Naukowe", nr 1, t. III.
 2. Cao G., Clarke S., Lehaney B., 2001, A critique of BPR from a holistic perspective, "Business Process Management Journal", nr 7(4).
 3. Grajewski P., 2009, Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 52.
 4. Hammer M., 2007, The Process Audit\ "Harvard Business Review", April.
 5. Hawrysz L., Hys K., 2012, Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego, "Edukacja Ekonomistów i  Menedżerów", nr 4(26).
 6. Krukowski K., 2016, Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast, UMK, Toruń.
 7. Lillrank P., Kostama H., 2001, Product/process culture and change management in complex organizations, "International Journal of Technology Management", nr 22(1-3).
 8. Maull R. S., Tranfield D. R., Maull W., 2003, Factors characterising the maturity of BPR programmes, "International Journal of Operations & Production Management", t. 23, nr  6.
 9. Olszewska K., 2004, Organizacja zorientowana na procesy - ujęcie modelowe, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, M. Romanowska, M. Trocki (red.), t. 1, SGH, Warszawa.
 10. Röglinger M., Pöppelbuß J., Becker J., 2012, Maturity Models in Business Process Management, "Business Process Management Journal", nr 18/2.
 11. Rosemann M., vom Brocke J., 2010, The six core elements of business process management, [w:] Handbook on Business Process Management, t. 1, J. vom Brocke, M. Rosemann, (red.), Springer, New York.
 12. Rohloff M., 2009, Case Study and Maturity Model for Business Process Management Implementation. "Business Process Management", LNCS 5701.
 13. Schein E. F., 2004, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 14. Schmiedel T., vom Brocke J., Recker J., 2013, Which cultural values matter to business process management? Results from aghbalDelphi study, "Business Process Management Journal", t. 19, nr 2.
 15. Schmiedel T., Vom Brocke J., Recker J., 2014, Development and validation of an instrument to measure organizational cultures' support of Business Process Management, "Information & Management", nr 51(1).
 16. Sznabowicz M., 2001, Stan i kierunki doskonalenia kultury organizacji procesowych, praca doktorska, Sopot.
 17. vom Brocke J., Schmiedel T., 2011, Towards A Conceptualization Of BPM-Culture: Results From A Literature Review, PACIS.
 18. vom Brocke J., Sinnl T., 2011, Culture in business process management: a literature review, "Business Process Management Journal", t. 17, nr 2.
 19. Zairi M., 1997, Business process management. A boundaryless approach to modern competiveness, "Business Process Management Journal", t. 3(1).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu