BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska Alina (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Wasilewski Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Prawa własności dóbr oraz ich implikacje dla transferu ziemi rolnej
Property Rights of Goods and Their Implications for Agricultural Land Transfer
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 14-24, bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Prawo własności, Grunty rolne, Wyniki badań
Ownership, Arable land, Research results
Note
JEL Classification: Q150, D230, P480.
streszcz., summ.
Abstract
Celem prowadzonych badań było określenie relacji pomiędzy rynkowym a nierynkowym transferem praw własności ziemi rolnej. Badania przeprowadzono w nawiązaniu do drugiego twierdzenia teorii dobrobytu, wskazującego, że każdą efektywną alokację w rozumieniu Pareto można osiągnąć w wyniku działania zdecentralizowanego mechanizmu rynkowego. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak istniejący system praw własności oddziałuje na skalę rynkowej alokacji zasobów ziemi. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieją możliwości dalszego rozwoju rynku ziemi oraz występują przesłanki stopniowej poprawy efektywności alokacji ziemi w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to determine the relationship between market and non-market transfer of property rights of agricultural land. This analysis was carried out due to the second proposition of the theory of well-being, from which it follows that every effective allocation in the Pareto sense can be achieved as a result of the decentralized market mechanism. In addition, an attempt was made to answer the question: if, and if so, how, the existing system of property rights limits the scale of the market allocation of land resources. The research also assessed the state's interference in the process of land allocation. The results of the research are presented in two parts. The first part presents the main assumptions of the theory of property rights, the issue of state interference in the scope of property rights and the resulting consequences for trade in land. In the second part, the market and non-market transfers of physical property were analyzed. Based on the obtained results, it was found that there are possibilities for further development of the market, and there are premises for a gradual improvement in the efficiency of land allocation in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alchian Armen, Demsetz Harold 1973: The Property Right Paradigm, "The Journal of Economic History", Vol. 33, No. 1, The Tasks of Economic History, ss. 16-27.
 2. Giliczyński Bolesław 1921: Likwidacja serwitutów. Główny Urząd Ziemski, ss. 3-195.
 3. Janicki Stanisław, Rosiński Stefan, Ubysz Feliks (red.) 1918: Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych, Warszawa, ss. 30-43.
 4. Kot Stanisław 2012: Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu. Impuls, Kraków, ss. 1-212.
 5. Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam 2008: Rzymskie prawo prywatne, Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 1-304.
 6. Ławrynowicz Maciej 2004: Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", LXVI z. 3, ss.159-179.
 7. Majchrzak Adam 2015: Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej, PWN, Warszawa, ss. 156-162.
 8. Ostrom Elinor, Gardner Roy, Walker James 1994: Rules, Games, and Common-Pool Resources, The University of Michigan Press. ss. 1-330.
 9. Ostrom Elinor, Schlager Edella 1992: Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis, "Land Economics", no 68 (3), ss. 249-262.
 10. Ostrom Elinor 1990: Governing the Commons, Cambridge University Press. ss.1-295.
 11. Rynek ziemi rolniczej stan i perspektywy, Analizy rynkowe, IERiGŻ-PIB, KOWR, MRiRW, 2017
 12. Sikorska Alina 2013: Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 1-40.
 13. Slangen Louis 2002: New Institutional Economics and Economic Organisational Theory, Wageningen University, ss. 1-89.
 14. Stiglitz Joseph 2004: Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa, ss. 65-146.
 15. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 585.
 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z poźn. zm., art. 6.
 17. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995.16.78 z późn. zm.
 18. Wasilewski Adam, Krukowski Krzysztof 2004: Land Conversion for Sub-urban Housing: A Study of Urbanization Around Warsaw and Olsztyn, Poland, "Environmental Management" Vol. 34, No. 2. ss. 291-303.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu