BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kagan Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ekonomiczna efektywność gospodarowania w zależności od formy własności użytkowanej ziemi
Economic Efficiency of Farming Depending on the Land Ownership Type
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 25-37, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Użytkowanie ziemi, Gospodarstwa rolne, Dzierżawa gruntów
Economic efficiency, Land use, Arable farm, Land lease
Note
JEL Classification: Q12, Q14.
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ekonomiczną efektywność gospodarowania dzierżawców w porównaniu do gospodarstw użytkujących własną ziemię. Badania przeprowadzono na wybranych grupach spółek z o.o. użytkujących grunty dzierżawione (grupa 1.), własne, ale ze znaczącym udziałem kapitału obcego (grupa 2.) i własne z przewagą kapitału własnego (grupa 3.), biorących udział w "Rankingu 300" prowadzonym przez IERiGŻ-PIB w latach 2009-2014. W badaniu przyjęto, że dzierżawa ziemi umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej przynoszącej wyższe bieżące efekty ekonomiczne z użytkowanych gruntów niż w sytuacji posiadania ich na własność. Przeprowadzone badania potwierdziły przyjętą hipotezę. Gospodarstwa prowadzone przez dzierżawców uzyskały wyższe wartości wskaźników zyskowności ziemi, pracy, aktywów i kapitału własnego niż gospodarstwa użytkujące własną ziemię. W odniesieniu do produktywności ziemi, pracy i kapitału lepsze efekty uzyskały gospodarstwa grupy 3. (abstrakt oryginalny)

The article presents the economic effectiveness of farming by land lessees when compared to farms using their own land. The study was carried out on the selected groups of limited liability companies using leased land (Group 1.), own land but with a significant share of foreign capital (Group 2.) and own land with a predominance of own capital (Group 3.). All farms participaded in the "Ranking 300" carried out by the IAFE-NRI in the years 2009-2014. The study adopted the following research hypothesis: "Land lease makes it possible to pursue the economic activity giving the higher current economic effects from land being used than in a situation where this land is owned". The studies confirmed this hypothesis. Farms run by land lessees obtained the higher values for land, labour, assets and own capital profitability indices than those using own land. With regard to the land, labour and capital productivity, the better effects were obtained by farms from Group 3. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdulai Awudu, Owusu Victor, Goetz Renan 2011: Land tenure differences and investment in land improve-ment measures: Theoretical and empirical analyses, "Journal of Development Economics", vol. 96, no. 1, s. 68-71.
 2. Arnot D. Chris, Luckert K. Martin, Boxall C. Peter 2011: What is tenure security? Conceptual implications for empirical analysis, "Land Economics", vol. 87, no. 2, s 297-300.
 3. Begg David, Fischer Stanley, Dornbusz Rudiger 1993: Ekonomia, PWE, Warszawa.
 4. Brinkmann T. 1992: Die Ökonomik des landwirtschaftlichen Betriebes. [w] Grundriss der Sozialoekonomik, Tübingen, s. 12.
 5. Czyżewski Bazyli, Trojanek Radosław 2016: Czynniki wartości ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów wiejskich w Polsce, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2, s. 10.
 6. Gruszczyński Marek (red.) 2012: Mikroekonometria: Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna & Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 268-273.
 7. GUS 2017: Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa.
 8. Hawawini Gabriel, Viallet Claude 2007: Finanse menedżerskie, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 52-54.
 9. Kagan Adam, Adamski Marcin, Kulawik Jacek 2012: Funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych a postęp biologiczny, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 20-23.
 10. Kagan Adam, Ziętara Wojciech 2017: Ekonomiczna efektywność gospodarowania - dzierżawca czy właściciel (próba oceny), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 75.
 11. Mądra Magdalena 2009: Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", T. 96, z. 3, s. 192.
 12. Pawlik Stefan 1922: Dzierżawa i umowa dzierżawna, Księgarnia rolnicza, Praktyczna Encyklopedia Gospodarstwa Wiejskiego, nr 39-40, s. 10-15.
 13. Pomykalska Bożena, Pomykalski Przemysław 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 270-274.
 14. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2016 roku, 2018: IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 4-5.
 15. Raport Agencji Nieruchomości Rolnych za 2016 r., ANR, Warszawa 2017, s. 22.
 16. Sikorska Alina 2013: Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 10-11.
 17. Statistisches Jahrbuch über Ernährunug 2011-2015: Landwirtschaft und Forsten 2009-2014, Landwirtschaftsverlag, Münster.
 18. Ziętara Wojciech 2016: Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki, "Roczniki Naukowe SERiA", T. XVIII, z. 3, s. 305-308.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu