BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Częstochowska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Wpływ czynników endogenicznych na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne w Polsce
Influence of Endogenous Factors on the Probability of Land Lease by Farms in Poland
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 38-49, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dzierżawa gruntów, Model logitowy
Arable farm, Land lease, Logit model
Note
JEL Classification: Q14, D24.
streszcz., summ.
Abstract
Dzierżawa gruntów rolnych w Polsce stanowi, obok własności, podstawowy tytuł prawny organizowania i prowadzenia gospodarstw rolnych. Możliwość zwiększenia areału prowadzi z założenia do poprawy sytuacji dochodowej rolników, nie tylko ze względu na rozmiar produkcji i osiągane z niej dochody, ale także ze względu na wysokość otrzymywanych dotacji. Decyzja o dzierżawie gruntów zależy od wielu czynników o charakterze endo- i egzogenicznym. Celem artykułu jest określenie czynników wewnętrznych wpływających na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne w Polsce. Badanie przeprowadzono na podstawie danych rachunkowych uzyskanych w 2015 roku przez gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość rolną na potrzeby polskiego FADN. Określenia czynników wpływających na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne dokonano z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej. Wyniki badań wskazują, że prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów zwiększa się wraz ze wzrostem: powierzchni użytków rolnych, udziału kapitałów obcych w finansowaniu działalności rolniczej oraz nakładów pracy własnej w gospodarstwie rolnym. Prawdopodobieństwo to wzrasta także wraz z obniżeniem produktywności aktywów trwałych (pomniejszonych o ziemię, uprawy trwałe i kwoty produkcyjne). (abstrakt oryginalny)

The lease of agricultural land in Poland is, apart from ownership, the basic legal title of organizing and running farms. The possibility of increasing the area leads to the improvement of the farmers' income situation. Not only because of the size of production and income from it, but also because of the amount of subsidies received. The decision to lease land depends on a number of endogenous and exogenous factors. The aim of the article was to determine the endogenous factors affecting the likelihood of renting land by agricultural holdings in Poland. The study was conducted on the basis of accountancy data obtained in 2015 by agricultural holdings conducting agricultural accounting for the needs of the Polish FADN. Determining the factors affecting the likelihood of land leased by agricultural holdings in Poland was made using the logistic regression model. The studies carried out prove that the decision to lease the land depends on the resources of the agricultural holding. The presented research results suggest that the probability of renting land increases with the increase in the area of arable land, the share of foreign capital in the financing of agricultural activity and own labor inputs on the farm. This likelihood also increases with decreasing productivity of fixed assets (reduced by land, permanent crops and production quotas). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bazyl Monika 2010: Miary dopasowania, [w] Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Marek Gruszczyński (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 2. Biernat-Jarka Agnieszka 2016: Dzierżawa jako sposób zwiększenia powierzchni gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 450.
 3. Danieluk Barnaba 2010: Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, "Psychologia Społeczna", nr 2-3, t. 5.
 4. Dzun Włodzimierz, Jóźwiak Wojciech 2009: Problemy poprawy infrastruktury gospodarstw rolnych w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" nr 2.
 5. Figura Michał 2016: Udział dzierżawionych użytków rolnych w gospodarstwach w Polsce na tle gospodarstw w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 4'16 (86).
 6. Floriańczyk Zbigniew, Osuch Dariusz, Płonka Renata 2016: Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Gołaś Zbigniew 2015: Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie - propozycja metodyczna, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 109, s. 17-26
 8. Goraj Lech, Olewnik Elżbieta 2011: FADN i Polski FADN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa.
 9. Gruszczyński Marek 2010: Modele zmiennych jakościowych dwumianowych [w] Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Marek Gruszczyński (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 10. Harańczyk Grzegorz 2010: Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia, [w] Medycyna i analiza danych, StatSoft, Kraków.
 11. Jarka Sławomir 2010: Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" Nr 84.
 12. Kagan Adam, Ziętara Wojciech 2017: Economic Efficiency Of Farming - Lessee Or Owner (An Attempt At Assessment), "Problems of Agricultural Economics", 4(353).
 13. Książek Monika 2010: Modele zmiennych wielomianowych uporządkowanych, [w] Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Marek Gruszczyński (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Maddala Gangadharrao Soundalyarao 2006: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Majchrzak Adam 2013: Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej Polski na tle państw członkowskich Unii Europejskiej, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", Nr 2.
 16. Marks-Bielska Renata 2008: Dzierżawa nieruchomości rolnych w woj. warmińsko-mazurskim w opiniach dzierżawców, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego" Nr 4 (19), 291-299.
 17. Marks-Bielska Renata 2010: Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 18. Rószkiewicz Małgorzata 2002: Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Sadowski Adam, Mioduszewski Jarosław 2015: Dzierżawa jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XVII, z. 1.
 20. Skarżyńska Aldona 2011: Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 98, z. 1.
 21. Smolarski Leonard 2013: Wpływ dopłat bezpośrednich na strukturę użytkowanej ziemi w gospodarstwach rolników indywidualnych, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" Nr 104.
 22. Stanisz Andrzej 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków.
 23. Strzelecka Agnieszka, Zawadzka Danuta, Szafraniec-Siluta Ewa 2011: Znaczenie dzierżawy użytków rolnych dla kierunku produkcji rolnej gospodarstw towarowych w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XIII, z. 1.
 24. Średzińska Joanna 2017: Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według klas wielkości ekonomicznej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 477.
 25. Tańska-Hus Bożena 2010: Dzierżawa jako instrument mobilności ziemi w Polsce i UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 322 (1).
 26. Zawadzka Danuta, Ardan Roman 2010: Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodobieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, [w] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław.
 27. Zawadzka Danuta, Ardan Roman 2011: Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym, [w] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Bogumił Bernaś, Adam Kopiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 158, Wrocław.
 28. Zawadzka Danuta 2009: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 29. Zawadzka Danuta, Strzelecka Agnieszka, Szafraniec-Siluta Ewa 2013: Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 102.
 30. Ziętara Wojciech 2006: Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" Nr 54.
 31. Ziętara Wojciech 2016: Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XVIII, z. 2.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu