BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Elżbieta Jadwiga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Maj Jarosław (Oktagon sp. z o.o.)
Title
Zmiany w powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2017
Changes of the Area of Farms in Poland in 2010-2017
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 50-58, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gospodarstwa rolne, Struktura agrarna, Analiza danych statystycznych
Arable farm, Agrarian structure, Statistical data analysis
Note
JEL Classification: Q15, R52.
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena zmian w powierzchni i strukturze gospodarstw rolnych w latach 2010-2016. Przeanalizowano zmiany liczby oraz struktury gospodarstw rolnych o różnej powierzchni. Źródłem danych była literatura przedmiotu oraz dane statystyki masowej. Z badań wynika, że struktura obszarowa gospodarstw w Polsce, pomimo zmian, jest wciąż niekorzystna, ponieważ wśród gospodarstw dominują małe jednostki. Dotychczasowe regulacje prawne, które miały na celu utworzenie z tych gospodarstw podstaw nowoczesnego, konkurencyjnego rolnictwa w Polsce, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Powierzchnia gospodarstw rolnych oraz odsetek dużych, silnych ekonomicznie jednostek zwiększa się zbyt wolno. Świadczy to o potrzebie poszukiwania nowych, skutecznych narzędzi, które przyspieszą tempo zmian strukturalnych w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess changes in the area and structure of agricultural holdings in 2010- -2016. An analysis was made of the changes in the number of farms of different sizes and their structure. The source of data was the subject literature and public statistics data. Research shows that area structure of farms in Poland, despite the changes, is still unfavorable, as small farms dominate. The previous legal regulations, which were aimed at creating from these farms the basis of modern, competitive agriculture in Poland did not bring the expected results. The area of farms and the percentage of large, economically strong units increases, but too slowly. This indicates the need to search for new, effective tools that will accelerate the pace of structural changes in agriculture. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka Agnieszka, Poczta Walenty 2014: Przemiany w rolnictwie, [w] Polska wieś 2014, Raport o stanie wsi, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 85-124.
 2. Biernat-Jarka Agnieszka 2007: Zasoby ziemi i struktura agrarna w UE, [w] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, tom I, Antoni Mickiewicz (red.), Wydawnictwo AR w Szczecinie, s. 34-39.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017.
 4. Dzun Włodzimierz 2017: Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE, "Wieś i Rolnictwo", nr 1(174), s. 23-48.
 5. Klepacki Bogdan, Żak Agata 2013: Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji z Unią Europejską, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 4 (30), s. 1-17.
 6. Korol Janusz, Szczuciński Przemysław 2013: Statystyczna identyfikacja przestrzennej struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 31, s. 201-216.
 7. Kuś Jan, Matyka Mariusz 2014: Zmiany organizacyjne w polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4(341), s. 50-67.
 8. Luty Lidia 2016: Regionalne zróżnicowanie struktury obszarowej użytków rolnych w Polsce, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", nr 1, s. 62-71.
 9. Olkiewicz Anna 2016: Wpływ zmian prawa na gospodarowanie ziemią rolną w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XVIII, z. 5, s. 200-203.
 10. Poczta Walenty (red.) 2013: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa 2017, GUS, Warszawa.
 12. Stańko Stanisław, Mikuła Aneta 2016: Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego" t. 16 (XXXI), z. 1, s. 234-244.
 13. Szemberg Anna 1998: Struktura agrarna i polityka strukturalna, Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 867-875.
 14. www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html (dostęp: 28.03.2018).
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu