BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrobocińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łukiewska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Źródła przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych wykorzystujących aktywa z zasobu własności rolnej skarbu państwa
Sources of a Competitive Advantage of Agricultural Farms Using Assets from the Agricultural Property Reserve of the State Treasury
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 59-70, tab., bibliogr. 24 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Gospodarstwa rolne, Grunty rolne, Własność państwowa
Competitive advantage, Arable farm, Arable land, State ownership
Note
JEL Classification: D24, Q15, O13.
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu określono najważniejsze źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarstwach rolnych wykorzystujących w działalności grunty pochodzące z ZWRSP. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Celem badań była ocena częstotliwości wykorzystania źródeł przewagi konkurencyjnej w gospodarstwach rolnych wykorzystujących aktywa pochodzące z ZWRSP. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że do najczęściej wykorzystywanych w praktyce źródeł przewagi konkurencyjnej wszyscy respondenci zaliczyli: możliwości wykorzystania większej powierzchni gruntów rolnych, niskie koszty, doświadczenie i umiejętność zarządzania firmą, skalę produkcji oraz postęp technologiczny i inwestycje. (abstrakt oryginalny)

The study identified the most important sources of competitive advantage in agricultural holdings using assets from the the Agricultural Property Reserve of the State Treasury in their operations. The diagnostic survey method has been used. The aim of the research was to assess the frequency of using sources of competitive advantage in agricultural holdings using assets from the Reserve . The results of the conducted research indicate that the most important sources of competitive advantage were: the possibility of using a larger area of agricultural land, low costs, experience and ability to manage the company, production scale and technological progress of investments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białasiewicz Maria 2010: Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 17, s. 64-68.
 2. Godlewska-Majkowska Hanna, Skrzypek Elżbieta, Płonka Maria 2016: Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor-Wiedza-Przestrzeń, Texter, Warszawa, s. 11, 24, 28.
 3. Góral Justyna 2017: W Polsce rolnictwo opłaca się od 50 ha. Obserwatorfinansowy.pl https://www. obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/w-polsce-rolnictwo-oplaca-sie-od-50-hektarow/ (dostęp 19.09.2018).
 4. Juchniewicz Małgorzata, Chrobocińska Katarzyna, Nasalski Zbigniew 2014: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych użytkujących Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn, s. 109-114.
 5. Juchniewicz Małgorzata, Chrobocińska Katarzyna, Łukiewska Katarzyna, Nasalski Zbigniew 2016: Uwarunkowania działalności gospodarczej jednostek użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn, s. 19-20.
 6. Kotler Philip 2005: Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 41.
 7. Mioduszewski Jarosław, Niedzielski Eugeniusz 2012: Rola dzierżawy w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, Wydawnictwo PTE w Olsztynie, Olsztyn, s. 50, 114.
 8. Nosecka Bożena 2011: Specyfika rolnictwa w badaniach konkurencyjności [w] Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, Bożena Nosecka, Karolina Pawlak, Walenty Poczta (red.), IERGiŻ- PIB, Warszawa, s. 22-23, 33-34.
 9. Nosecka Bożena 2014: Specyfika sektora rolno-spożywczego w stosowaniu badań nad czynnikami zdolności konkurencyjnej [w] Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i w Unii Europejskiej, Bożena Nosecka, Karolina Pawlak (red.), IERGiŻ- PIB, Warszawa, s. 38-39.
 10. Nowak Anna 2013: Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica", 299(70), s. 159-168.
 11. Pierścionek Zdzisław 2007: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 164-165, 199-200.
 12. Piotrowski Maciej, Thlon Michał, Marciniak-Piotrowska Magdalena, Krawczyk Krystian, Szawiec Piotr, Szczerbik Anna, Kuźma Konrad, Kowalczyk Artur 2013: Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności. Raport końcowy z badania pogłębionego, Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą, s. 66 (http://rszzg.lubelskie.pl/dzialania-branzowe/asset_publisher/ yEuq2Ltg7e7c/content/ raport-koncowy-z-badania-poglebionego-pn-%E2%80%9Eanalizapodmiotow- oraz-powiazan-kooperacyjnych-w-sektorze-rolno-spozywczym-w-konteksciezarzadzania- regional;jsessionid=E47531C2D182D88`062B94A3BB8935BE6.liferay2) dostęp 08.05.2018.
 13. Porter Michael E. 2001: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 246.
 14. Sadowski Adam, Mioduszewski Jarosław 2015: Dzierżawa jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim, "Roczniki Naukowe SERiA", tom XVII, zeszyt 1, s. 209.
 15. Skawińska Eulalia 2002: Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Eulalia Skawińska (red.) PWN, Warszawa-Poznań, s. 83-86.
 16. Stankiewicz Marek Jacek 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń, s. 36,89, 90, 103,172.
 17. Stonehouse George, Hamill Jim, Cmapbell, Purdie Tony 2001: Globalizacja. Strategia i Zarzadzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa, s. 83-85.
 18. Szymanik Ewa 2016: Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 5 (953), s. 107-124.
 19. Woś Augustyn 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa, s. 30-34.
 20. Zając Stanisław 2016: Poziom rozwoju i konkurencyjność podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich [w] Fundusze Unii Europejskiej jak czynnik poprawy konkurencyjności i jakości na obszarach wiejskich Podkarpacia, Teresa Miś, Teresa Pamuła (red.), Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 53.
 21. Ziemia w państwowym zasobie, 2017: Biuletyn informacyjny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nr 9/2017 (200).
 22. Ziętara Wojciech 2014a: Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych, "Roczniki Naukowe SERiA", tom XVI, zeszyt 1, s. 257-262.
 23. Ziętara Wojciech 2014b: Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", Nr 4, s. 63-78.
 24. Ziętara Wojciech, Zieliński Marek 2012: Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", Nr 1, s. 41.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu