BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kharchenko Hanna (National Aerospace University "KhAI", Kharkiv, Ukraine), Kharchenko Vyacheslav (National Aerospace University "KhAI", Kharkiv, Ukraine), Malak-Rawlikowska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Investment Expenditures in Ukrainian Agricultural Enterprises : Prognosis and Development of Appropriate Investment Strategy
Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw rolnych na Ukrainie : prognoza oraz przygotowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 71-81, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Inwestycje, Innowacje, Strategia rozwoju, Przedsiębiorstwo rolne
Investment, Innovations, Development strategy, Agricultural enterprises
Note
JEL Classification: E22, F21, L1.
streszcz., summ.
Abstract
Wzrost poziomu innowacyjności i wsparcia inwestycyjnego są szczególnie ważne dla przedsiębiorstw rolnych. Dzięki temu mogą one skutecznie funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie obecnego stanu i źródeł nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolnych na Ukrainie oraz próba prognozy napływu inwestycji w sektorze rolnym w przyszłości. Na podstawie tej prognozy sformułowano rekomendację odpowiednich kroków w kierunku rozwoju strategii inwestowania w przedsiębiorstwach rolniczych. W artykule wykorzystano metodę prognozowania ARIMA do określenia przyszłych nakładów na inwestycje w ukraińskim sektorze rolnym. Zaobserwowano, że w ostatnich latach nastąpił znaczny napływ inwestycji do ukraińskiego rolnictwa. Dodatkowo prognozowano, że wzrost ten będzie kontynuowany w przyszłości. Testowane różne scenariusze wykazały wzrost z 11 do 30% w 2019 r. Dodatkowo przedsiębiorstwa mogły pozyskać fundusze zewnętrzne w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które niestety zmniejszyły się w latach 2015-17 w sektorze rolnym. Można się jednak spodziewać, że tendencja ta odwróci się wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą Ukrainy. (abstrakt oryginalny)

Increasing the level of innovation and investment support for agricultural enterprises is particularly relevant. This enables them to function effectively in a dynamic, open environment. Thus, the main purpose of the paper is to characterize the current state and sources of investment expenditures in agricultural enterprises in Ukraine, and to make predictions on the inflow of investments in the agricultural sector in the future. Basing of this prognosis the recommendation of the appropriate steps towards investment strategy development in farming firms was formulated. ARIMA forecasting method was used in the article to determine the future expenditures for investments in Ukrainian agricultural sector. It was observed that there has been an inflow of investments in the area of Ukrainian agriculture in recent years. Additionally it was forecasted that this growth will continue in the future. Different scenarios tested showed an increase from 11 to 30% in 2019. Additionally companies could attract and utilize the FDI funds, which unfortunately decreased during the period 2015-2017 in agricultural sector. It could be however expected that this trend will revert together with changing political and economic situation of Ukraine, and companies could use these resources for their development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agricultural of Ukraine 2016: Statistical yearbook, State Statistics Service of Ukraine, Кyiv 2017. p. 246.
 2. Banaszewska Monika 2018: The determinants of local public investments in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy,13 (1), 105-121.
 3. Ermakov Oleksandr, Kharchenko Hanna 2014: Agri-food potential of agricultural enterprises: formation and efficiency of use: monograph. Kyiv. p. 218.
 4. Gudzynsky Oleksii, Sudomir Svitlana, Gurenko Tamara 2010: Management of the formation of competitive potential of enterprises (theoretical and methodological aspect), Kyiv, IPC SSSU. p. 212.
 5. Heets Valerii, Semynozhenko Volodymyr 2006: Innovative perspectives of Ukraine. Constant, Kharkiv. p. 272.
 6. Ilychuk Valerii, Shpomer Tetiana 2017: Innovation and investment activity of agricultural sector: modern state and problems of development. Retrieved: https://ageconsearch.umn.edu/record/ 256884 Access: 25.05.2018
 7. Kharchenko Volodymyr, Kharchenko Hanna 2015a: Innovative and investment support for the formation of the agricultural potential of agricultural enterprises: monograph. Kyiv. p. 264.
 8. Kharchenko Volodymyr, Kharchenko Hanna 2015b:. Optimization of the use of productive resources of agrarian business. Scientific Economic Journal "Actual Problems of Economics". no. 10 (172). Kyiv. pp. 458-465.
 9. Latruffe Laure 2010: Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri- Food Sectors, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, р. 62.
 10. Lupenko Yuriy, Malik Mykola, Shpiculyak Oleksandr, etc. 2014: Innovative support for the development of agriculture in Ukraine: problems and prospects. Kyiv, p. 516.
 11. Sabluk Petro, Shpykuliak Oleksandr, Kurylo Liudmyla, etc. 2010: Innovative activity in the agricultural sector: institutional aspect. NSC ІАЕ, Kyiv. p. 706.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu