BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewski Jarosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarki
Changes in the Market of Energy from Renewable Sources in the UE Under the Conditions of the Strategy of Circular Bioeconomy
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 82-92, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Biogospodarka, Odpady, Energia odnawialna
Bioeconomy, Wastes, Renewable energy
Note
JEL Classification: D31, P36, P46.
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zwiększające się wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów - głównie paliw kopalnych oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. W opracowaniu dokonano oceny zmian w produkcji i zużyciu energii ze źródeł odnawialnych w warunkach rozwoju cyrkularnej biogospodarki. Przedstawiono ogólną strukturę rynku energii, a następnie przeanalizowano znaczenie bioenergii, pozostałych OZE i energii pochodzącej z odpadów w systemie energetycznym UE. Badania wykazały, że dotychczasowa polityka UE przyniosła znaczący wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w strukturze produkcji i zużycia energii w UE. Stwierdzono także, że wykorzystanie odpadów w produkcji energii jest w UE niskie i znacznie zróżnicowane między poszczególnymi krajami członkowskimi. (abstrakt oryginalny)

The study evaluates changes in the production and consumption of energy from renewable sources in the conditions of the development of circular bioeconomy. The general structure of the energy market was presented and then the importance of bioenergy, other renewable energy sources and energy from waste in the EU energy system was analyzed. Research shows that the current EU policy has brought a significant increase in the use of renewable energy sources in the structure of energy production and consumption in the EU. It was also found that the use of waste in energy production in the EU is low and significantly diversified in individual member states. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acosta-Michlik Lilibeth, Lucht Wolfgang, Bondeau Alberte, Beringer Tim 2011: Integrated assessment of sustainability trade-offs and pathways for global bioenergy production: Framing a novel hybrid approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(6), 2791-2809. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1364032111000530. doi: https://doi. org/10.1016/j.rser.2011.02.011
 2. Bureau Jean-Christophe, Guyomard Herve, Jacquet Florence, Tréguer David 2010: European biofuel policy: How far will public support go? Handbook of Bioenergy Economics and Policy (pp. 401-423): Springer.
 3. Chyłek Eugeniusz, Niepytalski Tomasz, Śliwa Józef 2016: Biogospodarka o obiegu zamkniętym. "Przemysł spożywczy" (70), 2-6.
 4. EC 2012: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Brussels, Belgium, European Commission.
 5. EC 2014: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe. (COM(2014) 398 final).
 6. EC 2015: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. COM(2015) 614 final.
 7. EC 2017: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The role of waste-to-energy in the circular economy. (COM(2017) 34 final).
 8. EC 2018a: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment. (COM(2018) 673 final).
 9. EC 2018b: Direktive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. L 328/82.
 10. EC 2018c: Eurostat database. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 11. EC 2018d: Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency.
 12. EC 2018e: Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/ EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council.
 13. EMAF 2012: Towards the Circular Economy Vol. 1: an economic and business rationale for an accelerated transition. https://www.ellenmacarthurfoundation. org/publications/towards-thecircular- economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an-accelerated-transition.
 14. EMAF 2015: Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe. Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/ EllenMacArthurFoundation_ Growth-Within_July15.pdf.
 15. EU 2009: Direktive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.
 16. GUS 2017: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku. Warszawa.
 17. IEA 2018: IEA BIOENERGY ANNUAL REPORT 2017. http://www.ieabioenergy.com/wp-content/ uploads/2018/04/IEA-Bioenergy-Annual-Report-2017.pdf
 18. Korhonen Jouni, Honkasalo Antero, Seppälä Jyri 2018: Circular economy: the concept and its limitations. Ecological economics, 143, 37-46.
 19. Korhonen Jouni, Nuur Cali, Feldmann Andreas, Birkie Seyoum Eshetu 2018: Circular economy as an essentially contested concept. Journal of Cleaner Production, 175, 544-552. doi:10.1016/ j.jclepro.2017.12.111.
 20. McCormick Kes 2010: Communicating bioenergy: a growing challenge. 4(5), 494-502. doi: doi:10.1002/bbb.243.
 21. Scarlat Nicolae, Fahl Fernando, Dallemand Jean-Francois 2018: Status and Opportunities for Energy Recovery from Municipal Solid Waste in Europe. doi:10.1007/s12649-018-0297-7.
 22. Schubert Renate, Blasch Julia 2010: Sustainability standards for bioenergy - A means to reduce climate change risks? Energy Policy, 38(6), 2797-2805. doi:https://doi.org/10.1016/ j.enpol.2010.01.011.
 23. Stenmarck Åsa, Jensen Carl, Quested Tom, Moates Graham 2016: Estimates of European food waste levels. FUSIONS Reducing food waste through social innovation. Stockholm. https:// www.eu-fusions.org.
 24. Vilariño Maria Virginia, Franco Carol, Quarrington Caitlin 2017: Food loss and Waste Reduction as an Integral Part of a Circular Economy. Frontiers in Environmental Science, 5(21). doi:10.3389/fenvs.2017.00021.
 25. Wicki Ludwik 2017: Changes in Landuse for Production of Energy Crops in Poland. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(4), 37-47.
 26. Winans Kiara, Kendall Alissa, Deng H. 2017: The history and current applications of the circular economy concept. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 825-833. doi:https://doi. org/10.1016/j.rser.2016.09.123.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu