BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Milena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ocena stanu ochrony środowiska w powiatach województwa zachodniopomorskiego
Evaluation of the Status of Environmental Protection in Powiats of the Zachodniopomorskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 18-28, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Środowisko przyrodnicze, Powiat
Environmental protection, Natural environment, County
Note
JEL Classification: Q56
summ., streszcz.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Środowisko przyrodnicze, które jest podstawą funkcjonowania człowieka, ulega ciągłym zmianom, głównie w wyniku działalności gospodarczej człowieka. W artykule dokonano oceny 21 powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem ochrony środowiska. Klasyfikację przeprowadzono w celu zdiagnozowania stanu ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim, czyli uzyskania odpowiedzi na pytanie, w których powiatach stan ochrony środowiska był na najwyższym poziomie, a w których na najniższym. Badane powiaty podzielono na cztery grupy typologiczne, stosując taksonomiczny miernik rozwoju. W pierwszej grupie znalazły się powiaty o najlepszym stanie ochrony środowiska, w drugiej grupie powiaty o dobrym staniem, trzecią grupę powiatów charakteryzował słaby stan ochrony środowiska, natomiast ostatnią czwartą - najgorszy stan ochrony środowiska. W artykule wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2007 i 2014 roku. (abstrakt oryginalny)

The natural environment, which is the basis of human functioning, is constantly changing, mainly as a result of human economic activity. The article assesses the 21 districts of West Pomeranian Province in terms of environmental status. Classification carried out in order to diagnose the state of environmental protection in West Pomeranian Voivodeship, or obtain an answer to the question, in which the districts of the state of environmental protection at the highest level, and where the situation was worse. Tested counties were divided into four groups typological. The article uses data from the Central Statistical Office of 2007 and 2014. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernaciak A., Gaczek W. M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, [Economic aspects of environmental protection],AE, Poznań 2002
  2. Głowny Urząd Statystyczny, [The Central Statistical Office],www.stat.gov.pl
  3. Hellwig Z., Zastosowanie metod taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, [The application of taxonomic methods to typological division of countries due to their level of development and the structure of resources and qualified staff], Przegląd Statystyczny, nr 4, 1968
  4. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, [Methods taxonomic in the classification of socio-economic objects], PWE, Warszawa, 1990
  5. Raport Ochrona Środowiska 2008, [Environmental Protection Report 2008], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008
  6. Raport o stanie środowiska w Polsce 2008, [Environmental Protection Report Poland 2008], Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2010
  7. Stan środowiska w Polsce Sygnały 2016, [Environmental Protection Report Poland 2016], Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
  8. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, [Development Strategy for the West Pomeranian Voivodeship], Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010
  9. Winiarski B., Polityka gospodarcza, [Economic policy], PWN, Warszawa 2006
  10. Żylicz T., Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, [Economics to environmental problems], PWN, Warszawa 1989.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu