BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Kufel Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
The Relationship Between the Financial Outcome from Maintenance and Exploitation of Property Belonging to the Housing Cooperative, and Income (Loss) from the Management of Housing Resources
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 37-49, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie nieruchomościami, Rachunek zysków i strat, Spółdzielnie mieszkaniowe
Real estate management, Profit and loss statement, Housing cooperatives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Porównanie zasad ustalania wyniku finansowego z utrzymania i eksploatacji nieruchomości, określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz dochodu (straty) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wynikającego z przepisów podatkowych. Rozbieżność tych przepisów nie tylko utrudnia prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej przez spółdzielnie mieszkaniowe, ale również negatywnie wpływa na przejrzystość rachunku zysków i strat. Metodologia badania - Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zawarto interpretację przepisów dotyczących wyników spółdzielni mieszkaniowych i posłużono się metodą analizy źródeł, głównie aktów prawnych i wewnętrznych dokumentów spółdzielni mieszkaniowych. W części drugiej zaprezentowano konsekwencje odmiennego definiowania kosztów/przychodów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości i dochodu/straty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zastosowano w niej metodę scenariuszową, w celu lepszego zobrazowania opisywanego zagadnienia. Wynik - Propozycja uproszczeń sposobu prezentacji wyniku finansowego spółdzielni. Oryginalność/wartość - Artykuł odnosi się do rzadko podejmowanego w literaturze zagadnienia. Wyniki rozważań mogą zostać wykorzystane w praktyce spółdzielni mieszkaniowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To compare the rules of deciding the financial outcome from maintenance and exploitation of property, specified in the act regarding housing cooperatives, and income (loss) from the management of housing resources, resulting from tax regulations. The discrepancy between these policies not only makes it difficult to keep current accounting records of housing cooperatives, but also negatively affects the transparency of the profit and loss account. Design/methodology/approach - The article covers two main parts. The first contains an interpretation of the policies regarding the results of housing cooperatives. This part uses a method of analysing sources, mainly legal acts and internal documents of housing cooperatives. The second part presents the consequences of a different definition of costs/revenues from exploitation and maintenance of property and income/loss from the management of housing resources. In this part, a scenario analysis was used to determine a better illustration of the issue described. Findings - A proposal to simplify the presentation of the financial result of a housing cooperative. Originality/value - The study refers to the issue rarely addressed in the literature. Moreover, its results can be effectively implemented in the practice of housing cooperatives. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hrebin, E. (2015). Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych. Rachunkowość, 2, 17-35.
 2. Hrebin, E. (2016). Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej. Rachunkowość, 3, 13-23.
 3. Hrebin, E. (2017). Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej. Rachunkowość. Zamknięcie roku 2017, 387-427.
 4. Kata, R. (2016). Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stan i współczesne wyzwania. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 9, 67-86.
 5. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Dz. Urz. MF z 1 grudnia 2015 r., poz. 81.
 6. Kufel, T. (2015) Specyficzne cechy rachunku zysków i strat w spółdzielniach mieszkaniowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 78, 123-131.
 7. Nowy słownik języka polskiego PWN (2002). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Olearczuk, E., Frydrych, A. (opr.). Słownik. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Pobrano z: https://pntte.wordpress.com/szkolenia/slownik/ (3.05.2018).
 9. Rozliczenie nadwyżki bilansowej w spółdzielni mieszkaniowej. Pobrane z: http://www.vademecumksiegowego. pl/artykul_narzedziowa,644,0,8837,rozliczenie-nadwyzki-bilansowej-w-spoldzielni-mieszkaniowej.html (18.05.2018).
 10. Sitarz, J. (2005). Model finansowania spółdzielni mieszkaniowych a ewidencja kosztów. Studia Ekonomiczne, 33, 303-324. Pobrano z: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_33/19.pdf.
 11. Spółdzielczość Mieszkaniowa. Pobrano z: https://www.krs.org.pl/index.php/ruch-spodzielczy-sp-1235027509/ brane-spodzielcze/spodzielczo-mieszkaniowa (3.05.2018).
 12. Sprawozdanie finansowe Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r. Pobrano z: http://www.ssm.smsnet.pl/pdf/sprfin.pdf (18.05.2018).
 13. Sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r. Pobrano z: http://wsm.pl/attachments/ article/837/Sprawozdanie_Finansowe_2016.pdf (18.05.2018).
 14. Truszkowska-Kurstak, M. (2015) Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej w świetle zasady wiernego i rzetelnego obrazu - kierunki zmian. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 605-614.
 15. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2018, poz. 1036.
 16. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2018, poz. 395 z późn. zm.
 17. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. z 2018 r. poz. 845, z późn. zm.
 18. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. 2016, poz. 1610 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu