BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śpiewak-Szyjka Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Budżet domowy seniora
Senior's Home Budget
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 29-39, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Budżet gospodarstwa domowego, Materialne warunki życia ludności, Dochody gospodarstw domowych
Elderly people, Budgets of households, Population's materials living conditions, Household income
Note
JEL Classification: A12, A13, C18
summ., streszcz.
Abstract
Podobnie, jak w przypadku innych grup społecznych, również u ludzi starszych szczególne zainteresowanie budzi kwestia możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb dzięki osiąganym dochodom. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie sytuacji materialnej polskich seniorów, identyfikacji ich źródeł utrzymania oraz podjęcie próby oceny możliwości gospodarowania dochodami przez osoby starsze. Do analiz wykorzystano oficjalne dane GUS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kwestionariusz ankiety przeprowadzony wśród 93 badanych w wieku od 65 do 77 lat. (abstrakt oryginalny)

As in the case of other social groups, also in the elderly, the question of the possibility of self-sufficiency through income is of particular interest. The aim of this article is to identify the financial situation of Polish seniors, to identify their sources of subsistence and to try to assess the ability of elderly people to manage their incomes. The official data of the Central Statistical Office, the Ministry of the Family, Labor and Social Policy and the survey questionnaire were used among 93 respondents aged 65 to 77 years. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Golonowska S. System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec uwarunkowań przyszłości, [Social security system in Poland in the face of future conditions], Narodowa Rada Rozwoju, Warszawa 2010.
  2. Schimanek T. Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększeniu, [Social conditions and consequences of low professional activity of people 50+ and solutions to increase it,],[w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
  3. Zalega T., Konsumpcja osób starszych w Polsce [Consumption of older people in Poland], [w]: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 42 (2/2015), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015.
  4. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, [Report of the situation Polish elderly],Warszawa 2012.
  5. Kancelaria Senatu, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, [The aging of the Polish society and its effects ], Warszawa 2011.
  6. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja osób starszych w Polsce, [The situation of older people in Poland ], Warszawa 2016.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu