BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Działalność innowacyjna i inwestycje w maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w Polsce a wyzwania współczesnej gospodarki
Innovative Activity and Investments in Machines and Devices in Polish Food Industry Challenges of the Modern Economy
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 93-109, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Przemysł spożywczy, Innowacje, Inwestycje
Food industry, Innovations, Investment
Note
JEL Classification: O33, L66.
streszcz., summ.
Abstract
Przemysł spożywczy w Polsce staje wobec wyzwań wynikających z obecnych i przyszłych przemian w gospodarce światowej, m.in. potrzeby optymalizacji procesów wytwórczych, zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów, rozwiązania problemów kadrowych, wdrażania innowacji i postępu technicznego. Celem artykułu jest przedstawienie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tego sektora w latach 2010-2016 ze wskazaniem tendencji w tym zakresie. Ocena inwestycji w maszyny i urządzenia miała na celu określenie stanu i perspektyw wdrażania postępu technicznego. Badania wykazały, że większość podmiotów przemysłu spożywczego jest jeszcze słabo przygotowana do wyzwań nowej gospodarki. Wskazują na to niskie nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, struktura tych nakładów, a także wyniki działalności w badanym okresie. Z badań wynika, że producenci artykułów spożywczych i napojów zwiększyli inwestycje w maszyny i urządzenia w celu poprawy efektywności wykorzystania zasobów i modernizacji parku maszynowego. (abstrakt oryginalny)

Polish food industry challenges result from current and future changes in world's economy i.e. the need of the optimization of manufacturing process, the increase of effectiveness of the use of resources, solving the personnel problems together and implementing innovations and technical progress. The aim of the article was to present the innovative activity of companies of this sector in years 2010-2016 with indicating tendencies in this scope. The analysis of investments in machines and devices aimed at evaluation of condition and prospects of technical progress of entities in food industry. The research has shown that the majority of this sector is weakly prepared to facing the challenges of new economy. This is indicated by low expenditures into the innovative activity of entities, the structure of those expenditures as well as results of activities during examined period. The analysis of the statistical data have shown that during this tested time the producers of food products and beverages have increased their investment in machines and devices in order to increase their effectiveness of the use of resources and modernize their machinery. During the research following methods were used: study of national and foreign literature, comparative analysis and elements of descriptive statistics. To analyze the innovative activity and investments of entities in machines and devices the data of public statistics was used. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran Joanna 2017: Stopień globalizacji branż polskiego przemysłu spożywczego a ich wyniki ekonomiczne, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", T. 104, z. 4, s. 75-76, doi: 10.22630/RNR.2017.104.4.34.
 2. Braga de Andrade Robson, Domingos Guilherme Afif 2017: Innovation in Food Production: Learning from the Past with an Open Mind for the Future, in: The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, 2017: Cornell University, INSEAD, and WIPO, Fontainebleau, and Geneva: Ithaca, s. 13.
 3. Carvahlo Nubia, Chaim Omar, Cazarini Edson, Gerolamo Mateus 2018: Manufacturing in the fourth industrial revolution. A positive prospects in Sustainable Manufacturing, Procedia Manufacturing, No 21, s. 671-678, doi: 10.1016/j.promfg.2018.02.170.
 4. Chądrzyński Mariusz 2016: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, nr 4, s. 31-36.
 5. Chyłek Eugeniusz K., Rzepecka Monika 2011: Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów, "Polish Journal of Agronomy", No 7, s. 3-13.
 6. Deloitte 2015: Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015, Warszawa.
 7. Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert 2017: Stabilna, ale zróżnicowana branżowo sytuacja przemysłu spożywczego, "Przemysł Spożywczy", nr 9, s. 6, doi:10.15199/65.2017.9.1.
 8. Dzikowski Piotr 2017: Determinanty aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w Zachodniej Polsce, Difin, Warszawa.
 9. Dybowski Grzegorz, Nosecka Bożena 2015: Globalne megatrendy a wzrost gospodarczy i rozwój oparty na wiedzy - sektor żywnościowy, Monografie Programu Wieloletniego nr 17, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB Warszawa.
 10. Florek Joanna, Czerwińska-Kayser Dorota, Stanisławska Joanna 2013: Klasyfikacja branż sektora spożywczego według ich sytuacji finansowej, "Zarządzanie i Finanse", nr 1(3), s. 151-163, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_3_11.pdf, dostęp: 15.08.2018.
 11. Grzybowska Barbara, Juchniewicz Małgorzata 2014: Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 16, nr 5, s. 62-66.
 12. GUS 2012-2017: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach [2008-2010, 2009-2011, 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015 i 2014-2016], Warszawa.
 13. GUS 2010-2017: Rocznik Statystyczny Przemysłu [2010-2017], Warszawa.
 14. Juchniewicz Małgorzata 2015a: Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 875, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 41, t. 2, s. 473-482, doi: 10.18276/pzfm.2015.41/2-38.
 15. Juchniewicz Małgorzata 2015b: Innowacje otwarte w polskim przemyśle spożywczym, w: Szczepaniak Iwona, Firlej Krzysztof (red.), 2015: Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa.
 16. Kowalski Andrzej 2017: Niespodziewany sukces polskiego przemysłu spożywczego, Polski Kompas 2017, http://wgospodarce.pl/informacje/44004-niespodziewany-sukces-przemysluspożywczego, dostęp: 10.08.2018.
 17. Łącka Irena 2018: Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2009-2015 i jej uwarunkowania, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 2, s. 65-82.
 18. Miśniakiewicz Małgorzata, Pycek Małgorzata 2014: Analiza determinant wyboru produktów spożywczych marek własnych i określenie poprawności znakowania ich opakowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 87-106.
 19. MNiSW 2008: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa, s. 116.
 20. Nowe technologie w zarządzaniu produkcją: inwestycje w oszczędności, 2012: http://www.portalspozywczy. pl/technologie/wiadomosci/nowe-technologie-w-zarzadzaniu-produkcja-inwestycje- w-oszczednosci,76432.html, dostęp: 21.09.2018.
 21. Olender-Skorek Magdalena 2017: Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 51, s. 38-49.
 22. Portal Spożywczy 2015: Przed nami nowa fala inwestycji w przemyśle spożywczym, http://www. portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/przed-nami-nowa-fala-inwestycji-w-przemysle- spozywczym,115916.html, dostęp: 12.09.2018.
 23. pwc 2017: Przemysł 4.0, czyli wyzwania współczesnej produkcji, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/ 2017/przemysl-4-0.html, dostęp: 8.09.2018.
 24. Schrὂder Christian 2016: The Challenges of Industry 4.0 for Small and Medium-sized Enterprises, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn, https://www.fes.de/abteilung-wirtschafts-und-sozialpolitik/ publikationen-sortiert/arbeitskreis-mittelstand/, dostęp: 12.08.2018.
 25. Starzyk Tomasz 2017: Polska żywność na rynku Unii Europejskiej - raport Bisnode, https://www. bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/polska-zywnosc/ dostęp: 23.09.2018.
 26. Sustainable Development Challenges 2013. World Economic and Social Survey, 2013: Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, p. 1-22.
 27. Świadek Arkadiusz, Szopik-Drepczyńska Katarzyna 2014: Dostawcy w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce, "Logistyka", nr 6, s. 12450-12454.
 28. Wasilewska Anna, Wasilewski Mirosław 2016: Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 29. What are the 10 global challenges?, 2016: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-arethe- 10-biggest-global-challenges/, dostęp: 18.09.2018.
 30. Wittbrodt Piotr, Łapuńka Iwona, 2017: Przemysł 4.0 - wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych [w] Knosala Ryszard (red.), 2017: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, t. II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, http://www.ptzp.org.pl/s104/Artykuly_IZIP_2017, dostęp: 11.09.2018.
 31. Żmija Dariusz 2014: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes", nr 361, s. 281-289.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu