BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński), Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny)
Title
Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
Using the Financial Indicators for Evaluating the Value of the Company
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 81-90, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wskaźniki finansowe, Sytuacja finansowa, Podatek Tobina
Enterprise value, Financial indicators, Financial situation, Tobin tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu było określenie zestawu wskaźników, które najlepiej objaśniają zmiany wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano zestaw najpopularniejszych wskaźników finansowych, które pozwalają ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, a następnie porównano uzyskane wyniki ze wskaźnikiem Q Tobina, określającym wartość przedsiębiorstwa oraz ze wskaźnikiem ceny do wartości księgowej. W badaniu wykorzystano model danych panelowych. Wynik - Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na stwierdzenie, że wskaźniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyższym stopniu opisują wskaźnik Q Tobina niż wskaźnik ceny do wartości księgowej. Na 11 wybranych wskaźników finansowych wyłącznie trzy okazały się istotne statystycznie ze względu na ich wpływ na wartość wskaźnika Q Tobina. Wskaźnikami tymi były wskaźniki wyrażające bieżącą płynność, rentowność operacyjną aktywów oraz ogólne zadłużenie. Oryginalność/wartość - Nowatorski charakter badań polega na zastosowaniu szeregów czasowo-przestrzennych w analizie badanej zależności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article was to define a set of indicators that best explain changes in the market value of the company. Design/methodology/approach - In the research were used the most popular financial ratios, which allow to assess the financial situation of the company. The obtained results were compared with Tobin's q ratio and price to book value ratio. In the research was used a panel data model. Findings - The results of the study allow to state that the indicators of the company's financial standing in a higher degree describe Tobin's q ratio rather than the price-to-book ratio. Out of 11 selected financial ratios, only three were statistically significant indicators that had an impact on Tobin's q value. These indicators were the current liquidity ratio, the operating profitability ratio of assets and the general debt ratio. Originality/value - The originality of the study consists in the use of time-space series.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brusov, P., Filatova, T., Orehova, N., Brusova, N. (2011). Weighted Average Cost of Capital in the Theory of Modigliani-Miller, Modified for a Finite Lifetime Company. Applied Financial Economics, 21, 815-824.
  2. Chugh, L.C., Meador, J.W. (1984). The Stock Valuation Process: The Analysts' View. Financial Analysts Journal, 6 (40), 41-48.
  3. Gupta, J., Bunkanwanicha, P, Khakimov, S., Spieser, P. (2016). Do Financial Indicators Drive Market Value of Firms in the Transition Economies? The Russian Case. Journal of Emerging Market finance, 2 (15), 225-268.
  4. Hållsten, B. (1966). A Note on Modiglliani and Miller's Extension of the Theory of Investment and Financing. Swedish Journal of Economics, 2 (68), 74-88.
  5. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, 1 (74), 75-85.
  6. Kazlauskienė, V., Christauskas, Č. (2008). Business Valuation Model Based on the Analysis of Business Value Drivers. Engineering Economics, 2 (57), 23-31.
  7. LEK Consulting (1998). Identifying and Managing Key Value drivers. LEK Consulting Executive Insights, 19 (36).Pobrano z: https://www.lek.com/sites/default/files/insights/pdf-attachments/1936_Identifying_and_Managing_ Key_Value_Drivers_LEK_Executive_Insights.pdf.
  8. Raifur, L., Ferreira de Sousa, A. (2015). Financial Ratios And Market Value of Company. Revista de Contabilidade & Controladoria, 1 (7), 8-24.
  9. Sharma, A.K., Kumar, S., Singh, R. (2012). Value Relevance of Financial Reporting and Its Impact on Stock Prices: Evidence from India. South Asian Journal Of Management, 2 (19), 60-77.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu