BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malaga Miłosz
Title
Patent europejski o jednolitym skutku : na rzecz innowacji?
European Unitary Patent : Favouring Innovations?
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3, s. 17-30
Keyword
Ochrona patentowa, Prawo patentowe, Innowacyjność gospodarki, Prawo WE
Patent protection, Patent law, Innovation economy, European Community law
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie niesłuszności braku weryfikacji założenia o pozytywnym wpływie wprowadzenia w życie patentu europejskiego o jednolitym skutku na innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej i gospodarek jej państw członkowskich. Założenie to jest podstawowym argumentem podnoszonym przez autorów projektów aktów prawnych wprowadzających w życie unijny system jednolitej ochrony patentowej. Tymczasem, w literaturze ekonomicznej coraz częściej podnosi się, że patenty nie tylko nie stymulują innowacyjności, lecz mogą jej zagrażać. Co więcej, szczegółowe rozwiązania proponowane przez autorów wspomnianego systemu, w tym jego reżim translacyjny oraz jednolity skutek patentu, mogą negatywnie oddziaływać na innowacyjność gospodarek części państw członkowskich Unii. W związku z powyższym, podjęto próbę antycypacji skutków, jakie może wywrzeć na omawianym polu wprowadzenie w życie systemu jednolitej ochrony patentowej. Wskazano także adekwatny rodzaj badań ekonomicznych, jaki mógłby zostać wykorzystany dla dokonania pogłębionej analizy powyższego problemu. (abstrakt oryginalny)

The following article aims at proving that it is necessary to verify the assumption about the positive influence of the entry into force of the European unitary patent on the European Union and its Member States' innovativeness. This assumption is the fundamental argument put forward by the authors of proposals of legal acts introducing the EU's unitary patent system. However, economists more and more often claim that patents not only do not stimulate innovativeness, but also may endanger it. What is more, some detailed solutions proposed by the authors of the systems mentioned above, including the translational regime and the patent's unitary effect, may endanger innovativeness of some Member States' economies. Therefore, the author of the article attempts to anticipate the consequences for innovations of the entry into force of the European unitary patent. Moreover, the author indicates adequate economic research strategies that can be put to use in order to deepen the analysis of the foregoing problem. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Arundel, I. Kabla, What percentage of innovations are patented? Empirical estimates for European firms, Research Policy, No. 27 (1998), s. 127-141.
 2. A. Nowicka, Kontrowersje dotyczące utworzenia jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego. Analiza prawna (stan na 27 stycznia 2012 r.), [w:] Rzecznik Patentowy, Nr 2-4 (69-71)/2011, s. 101.
 3. A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995.
 4. A. Torrance i B. Tomlinson, Patents and the Regress of Useful Arts, [w:] The Columbia Science and Technology Law Review, Vol. X, 2009, s. 130-168.
 5. E. Mansfield, Patents and Innovation: An Empirical Study, [w:] Management Science, Vol. 32, No. 2 (Feb 1986), s. 173-181.
 6. F. Leveque i Y. Meniere, Patents and Innovation: Friends or Foes?, Paryż 2006.
 7. I. Govaere, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, Londyn 1996, s. 21.
 8. J. Bessen, E. Maskin, Sequential Innovation, Patents and Imitation, [w:] Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics Working Paper, No. 00-01, Jan 2000, s. 1-35.
 9. J. Bessen, M. Meurer, Patent Failure: How Judges, Lawyers and Bureaucrats Put Innovators at Risk, Princeton 2008.
 10. K. Arrow, The economic implications of learning by doing [w:] The Review of Economic Studies No. 3, Londyn 1962, s. 155-173.
 11. L.L. Fuller, W. R. Perdue, Jr., The Reliance Interest in Contract Damages: 1, [w:] 46 Yale Law Journal 52, 373 (1936-37), s. 52.
 12. M. du Vall, Wynalazki, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 52.
 13. P. Aghion, P. Howitt, The Economics of Growth, Massachusetts 2009, s. 151-212.
 14. P.A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia 1, Warszawa 1995, s. 768.
 15. W.F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, Warszawa 2009, s. 475.
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu