BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rost Wojciech
Title
Prawna ochrona firmy jako oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę
The Protection of the Right to the Company's Legal Name (The Firm)
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3, s. 31-41
Keyword
Wizualna identyfikacja przedsiębiorstwa, Marka przedsiębiorstwa, Ochrona własności przemysłowej, Ochrona znaków towarowych, Regulacje prawne, Przedsiębiorstwo
Company's visual identification, Enterprise's brand, Protection of industrial property, Trademark protection, Legal regulations, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor zajmuje się zagadnieniem ochrony prawa do firmy przewidzianej przez polskie ustawodawstwo.
Punktem wyjścia jest przedstawienie rangi i znaczenia firmy w rozumieniu potocznym i prawnym. Następnie autor wskazuje elementy składowe oraz cechy firmy. Autor omawia roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia prawa do firmy przewidziane w ustawie z 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawie z 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W ostatniej części artykułu autor analizuje naruszenie prawa do firmy w zestawieniu z innymi prawami ochronnymi. Szczególnie charakterystyczna jest sytuacja konfliktu prawa do firmy z prawem ochronnym przyznanym na znak towarowy. (abstrakt oryginalny)

The author covers the problem of the protection of the right to the company's legal name foreseen by the polish legislation.
The author begins with brief presentation of colloquial and legal meaning of a company's legal name (the firm). Then, he indicates the components of a company's legal name and outlines its characteristics. The author describes legal claims provided by the polish Civil Code from 1964 and The Suppression of Unfair Competition Act from 1993 that can be pursued in case of company name infringement.
In the last part of the article, the author compares company name infringement with other protection laws foreseen by polish law. The most distinctive aspect of the analysis is the conflict between the right to the company's legal name and the trademark. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski., A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe, wyd. C. H. Beck 2008, s. 31 i n.
 2. M. Kępiński [w:] A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, wyd. Wolters Kluwer 2011.
 3. J. Sitko, Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego [w:] Przegląd prawa handlowego, nr 5/2003.
 4. R. Stefaniecki, Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona [w:] Monitor Prawniczy nr 1/2000.
 5. Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, wyd. C. H. Beck 2007, s. 213.
 6. J. Chlebny, Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa [w:] Przegląd prawa handlowego, nr 8/2010, s.34.
 7. J. Rasiewicz [w:] Zdyb M. (red.), Michalak A., Mioduszewski M., Raglewski J., Rasiewicz J., Sieradzka M., Sroczyński J., Szydło M., Wyrwiński M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX 2011.
 8. K. Szczepankowska-Kozłowska, Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy [w:] Przegląd prawa handlowego 10/2008, wyd. Wolters Kluwer.
 9. R. Skubisz, Zasady prawa firmowego [w:] Rejent nr 1/1993.
 10. J. Szwaja, Firma w kodeksie cywilnym [w:] Prawo spółek nr 1/2004, s. 2.
 11. J. Szwaja, Zasada wyłączności firmy [w:] Prawo spółek nr 5/2004, s. 10.
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu